Най-големите търговци в света според Deloitte

by gatekeeper on 14.01.2011

Класацията започ­ва в обра­тен ред, от най-мал­кия към най-голе­мия. Според акту­а­лен док­лад на Deloitte, нем­с­ки­те вери­ги при­над­ле­жат към гру­па­та на спе­че­ли­ли­те след кри­за­та. Кризата  оста­ви нега­тив­ни отпе­ча­тъ­ци за бли­зо 80 от най-голе­ми­те тър­гов­с­ки вери­ги в света.

Ето и класацията:

10. Американската вери­га Target, коя­то отбе­ля­за обо­рот от 63 мили­ар­да дола­ра през 2009 годи­на.  Веригата е позна­та за сво­и­те “Black Friday” ‑акции. След Деня на бла­го­дар­ност­та във фили­а­ли­те се стар­ти­ра от ран­ни­те часо­ве на деня пред­ко­лед­но­то пазаруване.

9. Home Depot — аме­ри­кан­с­ка­та вери­га от стро­и­тел­ни паза­ри пре­тър­пя загу­би през послед­ни­те годи­ни. През 2009 годи­на обо­ро­тът беше 66 мили­ар­да долара.

8. ei die deutschen: Немската вери­га дис­ка­ун­тъ­ри Aldi, със­то­я­ща се от  Aldi Süd и Aldi Nord, достиг­на про­даж­би на стой­ност 68 мили­ар­да дола­ра. В момен­та вери­га­та се раз­рас­т­ва в САЩ  и Европа.

7. Американската вери­га за тър­го­вия на едро Costco. През 2009 годи­на вери­га­та е пре­тър­пя­ла сла­би загу­би. Цел на тър­го­ве­ца е да пред­ла­га сто­ки­те на въз­мож­но най-доб­ра цена.  През 2009 годи­на Costco отка­за да про­да­ва про­дук­ти на Coca Cola, защо­то про­из­во­ди­те­лят не е пред­ло­жил сис­те­ма от нама­ле­ния за търговеца.

6. С 77 мили­ар­да евро обо­рот през 2009 годи­на  и на 6 мяс­то е аме­ри­кан­с­ка­та вери­га Kroger.

5. hm die deutschen: Търговската гру­па Schwarz, към коя­то при­над­ле­жи и Лидл. През 2009 годи­на кон­цер­нът е гене­ри­рал обо­рот от 77 мили­ар­да евро.

4. Казват, че кой­то е бил в Лондон, е невъз­мож­но да не е попад­нал на Tesco.  Най-голя­ма­та бри­тан­с­ка­та вери­га има бли­зо 2500 мага­зи­на в Англия и обо­рот от 90 миляр­да дола­ра през 2009 година.

3. hurra die deutschen: През 2009 годи­на Metro Group пре­тър­пя загу­би, но те бяха зна­чи­тел­но по-мал­ки от тези на кон­ку­рен­ти­те. Оборотът от 91 мили­ар­да дола­ра не е за пре­неб­рег­ва­не. Към гру­па­та при­над­ле­жат още Media Markt и Saturn, Kaufhof и Real.

2. През 2009 Carrefour беше на минус. Въпреки това се касае за обо­рот от 120 мили­ар­да дола­ра. Експанзията на вери­га­та не бе успеш­на в САЩ, Англия и Мексико. Какво ли ще ста­не с България?

1. Брутния вът­ре­шен про­дукт на България не може да се мери с 210 мили­ар­да дола­ра обо­рот, кой­то е зара­бо­тил вода­чът в лис­та­та — Walmart. Във вери­га­та с аме­ри­кан­с­ки корен рабо­тят над 2,1 мили­о­на служителя.

4 Responses to Най-големите търговци в света според Deloitte

  • ivaivanova0@abv.bg'
    lilia says:

    Всички са започ­на­ли от мал­ко­то нали

  • Здравей, не позна­вам исто­ри­я­та на пове­че­то от тези вери­ги. Но при­мер мога да дам с Aldi (Albrecht Discount), реал­но те са започ­ват през 1913 годи­на с малък квар­та­лен мага­зин в град Есен, Германия.

  • Най-голям Търговец за мене е оня дето има под 1% брак. Другите са просто­о­о­оо — его­то ги гони яко по пъте­ка­та на живо­та или акци­и­те на бор­са­та им дишат във вра­та. Или пък инвеститори.

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *