Най-новият блог за маркетинг

by gatekeeper on 11.12.2010

Време беше… да се поя­ви наши­ят нов блог за мар­ке­тинг. Блог за Маркетинг, но на кого? Този блог е на сту­ден­ти и мла­ди спе­ци­а­лис­ти, кои­то биха иска­ли  да спо­де­лят сво­и­те мис­ли, наб­лю­де­ния, опит и впе­чат­ле­ния от всич­ко свър­за­но с мар­ке­тин­га.

Колежът е мяс­то, къде­то вза­им­но можем да учим, да пишем и сле­дим най-ново­то в оба­ласт­та.
Маркетинг: ” Да, въл­ну­ва­ща нау­ка!”. От пазар­ни изс­лед­ва­ния до рек­ла­ма, от бран­динг до цено­ва поли­ти­ка, от мар­ке­тинг пла­ни­ра­не през управ­ле­ние на връз­ка­та с кли­ен­ти до ритейл мени­дж­мънт и отно­во мар­ке­тинг.

Този блог е нас­лед­ник на бло­га за ритейл мар­ке­тинг : gatekeeper.blog.bg

3 Responses to Най-новият блог за маркетинг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *