Неделен маркетинг хумор: 4 X 4

by gatekeeper on 06.02.2011
 1. Между при­яте­ли:
  — Кво работиш?
  — Лизинг и маркетинг.
  — Тоест? !
  — Лепя мар­ки в пощата.
 2. Продавач към купу­вач: ” Обувките са нови и могат да Ви стис­кат през пър­ви­те дни”. Купувачът: ” Не се при­тес­ня­вай­те, така или инак искам за пър­ви път да ги обуя след­ва­ща­та седмица”.
 3. Ти си на пар­ти и виж­даш атрак­тив­на, мла­да дама. Отиваш при нея и я заго­ва­ряш: “Много съм добър в лег­ло­то, мога да издър­жа цяла нощ без почив­ка”. От мар­ке­тин­го­ва глед­на точ­ка: ” Това е под­веж­да­ща рек­ла­ма и е забрaне­на със закон”.
 4. ” Пералната маши­на е мно­го изгод­на! Печелите ли въоб­ще нещо от ней­ни­те про­даж­би?” пита дома­ки­ня про­да­вач в мага­зин.  Консултантът кима с гла­ва : ” Да, след пър­во­то воде­не на поп­рав­ка в пъти”.

2 Responses to Неделен маркетинг хумор: 4 X 4

 • Мартине, бра­во за чудес­на­та идея! Малко добро наст­ро­е­ние в отго­вор­на­та рабо­та и нато­ва­ре­ния ден на мар­ке­тьо­ри­те идва мно­го добре 🙂

 • @Поли — бла­го­да­ря. Добре е човек да се смее. Вицовете (без 1вия) за пре­вод от нем­с­ки и не са мно­го забав­ни, но биват:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *