Некачествените стоки продавайте в интернет, качествените излагайте в магазина

by Мартин Стефанов on 13.03.2011

Търговците могат да спе­че­лят от това да поз­во­лят на кли­ен­ти­те си да докос­ват сто­ка­та в мага­зи­на, но в също­то вре­ме могат да загу­бят и мно­го. Относно това как­ва е роля­та на допи­ра, кон­так­та със сто­ка­та, вър­ху оцен­ка­та на кли­ен­та ще бъде раз­г­ле­да­но в след­ва­щи­те редо­ве.

Допир, докос­ва­не, пипа­не, осе­за­ние чрез физи­чес­кия кон­такт  — как­то и да бъде опи­са­на инфор­ма­ци­я­та, коя­то кли­ен­тът полу­ча­ва чрез допир със сто­ка­та, се оказ­ва витал­на за оцен­ка на даден про­дукт. В про­дук­то­ви кате­го­рии като дре­хи, елек­т­ро­ни­ка, хра­ни­тел­ни сто­ки (пло­до­ве и зелен­чу­ци), пот­ре­би­те­ли­те селек­ти­рат жела­ния от тях про­дукт чрез усе­ща­не­то от пипа­не. Лишаването на кли­ен­та от въз­мож­ност­та да усе­ти чрез допир даде­на сто­ка може да дове­де до неу­дов­лет­во­ре­ние, осо­бе­но тога­та кога­то кли­ен­тът е свик­нал да пре­це­ня­ва по този начин пре­дим­с­т­ва­та на даден про­дукт. Ако зат­во­ри­те очи­те си за момент и раз­чи­та­те само на чув­с­т­во­то, кое­то допи­рът с мате­ри­я­та на дре­ха пораж­да у вас, ще осъз­на­е­те, кол­ко зна­чи­мо може да бъде това докос­ва­не.

Усещането чрез допир, пипа­не води до харес­ва­не или засил­ва това чув­с­т­во. В една дру­га свет­ли­на допи­рът може бъде и раз­г­ле­дан с него­ва­та диаг­нос­тич­на фун­к­ция — оцен­ка на свър­за­ни­те с про­дук­та качес­т­ва като твър­дост, тежест, тем­пе­ра­ту­ра, гра­па­вост. При избо­рa на моби­лен теле­фон, най-вече на тези с touch screen, допи­рът при­до­би­ва спе­ци­фич­на зна­че­ние — чрез него оце­ня­ва­ме сен­зи­тив­ност­та на дис­п­лея, а чрез това се фор­ми­ра същес­т­ве­на част от оцен­ка­та кли­ен­та за про­дук­та, тъй като сами­ят про­дукт и начи­на му на упот­ре­ба се опос­ред­с­т­ват чрез допи­ра. За про­дук­ти, при кои­то усе­ща­не­то чрез пипа­не има диаг­нос­тич­на фун­к­ция, пре­дос­та­вя­не­то на въз­мож­ност за дирек­тен кон­тат чрез допир води до пози­тив­на оцен­ка на про­дук­та, пре­циз­ност и вът­реш­на сигур­ност в селек­ци­я­та на арти­ку­ла. Какви биха били про­даж­би­те на плю­ше­ни мече­та, ако всич­ки­те те бяха твър­ди на допир? Какво би било отно­ше­ни­е­то на кли­ен­та към раз­в­ле­ка­те­лен роман напе­ча­тан на вес­т­ни­кар­с­ка хар­тия нес­та­бил­на на допир?

Последният въп­рос зася­га качес­т­во­то на един про­дукт (качес­т­во на хар­ти­я­та). Положителният ефект на въз­мож­ност­та за дирек­тен кон­такт чрез докос­ва­не на сто­ка­та вър­ху цялос­т­на­та оцен­ка на про­дук­та, е мно­го по-изра­зен, ако се касае за про­дук­ти с висо­ко качес­т­во.  Стоката с нис­ко качес­т­во, под­к­ре­пя сво­я­та неп­ро­да­ва­е­мост тога­ва, кога­то тър­го­ве­цът я изло­жи, а кли­ен­тът има пра­во­то да я оце­ни чрез пипа­не. С дру­ги думи, тър­гов­ци­те, про­да­вай­те нека­чес­т­ве­на­та си сто­ка в интер­нет, там кли­ен­тът няма как да докос­не сним­ка­та или изоб­ра­же­ни­е­то на един про­дукт.

Спрямо тези, кои­то про­да­ват асор­ти­мен­та си в интер­нет, физи­чес­ки­те мага­зи­ни имат едно същес­т­ве­но пре­дим­с­т­во — пре­дим­с­т­во­то кли­ен­тът да обо­га­ти инфор­ма­ци­он­но избо­ра си чрез усе­ща­не­то на допир с про­дук­та. Въпреки стра­хо­ве­те, че докос­ва­не­то на сто­ка­та може да я пов­ре­ди или уве­ли­ча­ва шан­са тя да бъде отк­рад­на­та, тър­гов­ци­те не бива да огра­ни­ча­ва кли­ен­та да пип­не арти­ку­ли­те, осо­бе­но ако те са качес­т­ве­ни. Чрез про­дук­то­ви мос­т­ри  (при­мер­но мос­т­ри на мате­ри­я­та) тър­гов­ци­те могат да зани­жат рис­ко­ве­те, а по този начин и зат­вър­дят сво­е­то естес­т­ве­но пре­дим­с­т­во пред онлайн мага­зи­ни­те. А за пос­лед­ни­те, съве­тът е : про­д­a­вай­те про­дук­ти в интер­нет прос­т­ран­с­т­во­то, за кои­то допи­рът няма диаг­нос­тич­на фун­к­ция при оцен­ка.

12 Responses to Некачествените стоки продавайте в интернет, качествените излагайте в магазина

 • IWANOWA says:

  изне­се­на е отно­во една исти­на ‚един факт!

 • Страхотна ста­тия Марто! Дори и най-мал­ко­то докос­ва­не може да про­да­де или да отка­же. Но ако ние сме сигур­ни в качес­т­ва­та на наши­те про­дук­ти е доб­ре да поз­во­лим на кли­ен­та да се уве­ри, а не да го дър­жим на стра­на и по този начин да поро­дим някак­во съм­не­ние у него!

 • Страхотна ста­тия Марто! Дори и най-мал­ко­то докос­ва­не може да про­да­де или да отка­же. Но ако ние сме сигур­ни в качес­т­ва­та на наши­те про­дук­ти е доб­ре да поз­во­лим на кли­ен­та да се уве­ри, а не да го дър­жим на стра­на и по този начин да поро­дим някак­во съм­не­ние у него!!

 • Мерси, Тишо. След крат­ка пау­за обрат­но към теми­те за мар­ке­тин­га.

 • Много доб­ра тема! Въпросът за про­даж­би­те през интер­нет стои дос­та дели­кат­но.

  Изборът на интер­нет като дис­т­ри­бу­ци­о­нен канал не би тряб­ва­ло да вре­ди на при­хо­ди­те от оста­на­ли­те кана­ли. Вече сре­щам рисе­лъ­ри, кои­то страш­но се оплак­ват от това, че е-мага­зи­ни в чуж­би­на или у нас про­да­ват тех­ни­те сто­ки на мно­го по-нис­ки цени и нама­ля­ват обо­ро­ти­те им.

  Същевременно не всич­ки про­дук­ти могат да се про­да­ват успеш­но през интер­нет. Особено про­дук­ти­те, кои­то тряб­ва да се видят или тес­т­ват. Случи ми се да си поръ­чам обув­ки през интер­нет и да имам проб­лем с раз­ме­ра… В тези слу­чаи про­да­ва­не­то през интер­нет тряб­ва да е съче­та­но с гаран­ти­ра­на въз­мож­ност за връ­ща­не и/или замя­на на поръ­ча­ния про­дукт.

  Но за качес­т­во­то не съм мно­го съг­лас­на. Еднакво тряб­ва да дър­жим на качес­т­во­то и в реал­ния, и във вир­ту­ал­ния свят. В под­к­ре­па на това идва фак­тът, че най-доб­ре вър­ви про­даж­ба­та през интер­нет на рено­ми­ра­ни бран­до­ве, в чие­то качес­т­во пот­ре­би­те­ли­те са сигур­ни.

  • Димитров says:

   Здравейте, аз не знам до кол­ко поз­на­ва­те on-line паза­ра ‚но това спо­ред мен са абсо­лют­ни щуро­тии.
   Защо под­це­ня­ва­те кли­ен­та?
   Нивото на изис­к­ва­ния от стра­на на кли­ен­ти­те е мно­го висо­ко.
   Има зако­нов срок в кой­то може да се вър­не сто­ка­та и той е 7 дни,без да ви дъл­жи никак­ви обяс­не­ния.
   Освен това про­пус­ка­те нещо мно­го важ­но ИНФОРМИРАНОСТТА,всеки кли­ент пре­ди да купи се информира,рови по сай­то­ве и фору­ми.
   Тежко на тър­го­вец кой­то си поз­во­ля­ва да се гав­ри с кли­ен­ти­те си като пред­ла­га нека­чес­т­ве­на стока.Ако искаш да про­да­деш даде­на сто­ка набър­зо и да се раз­ка­раш от паза­ра, да ста­ва но ако искаш да се задържиш,не може да си поз­во­лиш подоб­но нещо.

 • @Поли — бла­го­да­ря за детайл­ния и инте­ре­сен отго­вор. Повечето е-тър­гов­ци дават въз­мож­ност­та кли­ен­тът да вър­не сто­ка­та. За тях виж­дам най-доб­ра­та опция да се раз­г­ра­ни­чат чрез сер­виз.

 • Искам да под­чер­тая, че нека­чес­т­ве­на­та сто­ка не би тряб­ва­ло да се про­да­ва къде­то и да е. В заг­ла­ви­е­то твър­де­ни­е­то е по-ско­ро закач­ка откол­ко­то изход­на точ­ка за съж­де­ния на тема тър­го­вия.

 • Димитров says:

  “С дру­ги думи, тър­гов­ци­те, про­да­вай­те нека­чес­т­ве­на­та си сто­ка в интер­нет, там кли­ен­тът няма как да докос­не сним­ка­та или изоб­ра­же­ни­е­то на един про­дукт.”

  А това ми зву­чи дос­та сери­оз­но.

 • KrAfLo says:

  Да, ама не!
  Това твър­де­ние е кол­ко­то вяр­но, тол­ко­ва и пог­реш­но.
  Без зна­че­ние онлайн или на живо покуп­ка­та е свър­за­на със съот­но­ше­ни­е­то — цена/качество/потребност/благосъстояние (няма да се впус­кам в обяс­не­ние).

  Едно е ясно, мен­те­та (сто­ки и тър­гов­ци) вина­ги ще има, но един съвес­тен, ува­жа­ващ, как­то себе си, така и кли­ен­ти­те тър­го­вец ще се стре­ми да пред­ла­га въз­мож­но най-качес­т­ве­ни сто­ки на спра­вед­ли­ви цени.
  Всичко оста­на­ло е наро­доп­си­хо­ло­гия (мес­на :))!

 • Благодаря за комен­та­ра!

Trackbacks & Pings

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *