Senses: sight, smell, sound, touch and taste affect consumers.

by gatekeeper on 13.03.2011

What role does the touch play on the customer’s evaluation? Simply said, the magnitude of impact could be huge, so that customers become overwhelmed by the feeling for quality.

Touching through physical contact is vital for evaluating a product. In product categories such as clothing, electronics, food (fruits and vegetables), consumers select their desired product by the sensation of touch. Depriving a customer of the ability to sense a product through touch can lead to frustration, especially when the customer is accustomed to assessing the benefits of a product. If you close your eyes for a moment and rely solely on the feeling that touching the fabric of the garment has on you, you will realize how significant that touch can be.

The sensation of touching, touching leads to liking or enhancing that feeling. In another light, touch can also be considered with its diagnostic function — evaluation of product-related qualities such as hardness, gravity, temperature, roughness. When choosing a mobile phone, especially those with a touch screen, the touch acquires a specific meaning — it assesses the sensitivity of the display, and thus forms a significant part of the customer’s assessment of the product, since the product itself and its use mediate by touch. For products for which the sensing by touch has a diagnostic function, the provision of direct contact by touch leads to a positive product evaluation, precision and internal security in the selection of the article. What would be the sales of teddy bears if they were all firm to the touch? What would be the client’s attitude towards an entertaining novel printed on a bad quality paper?

The last question concerns the quality of a product (paper quality). The positive effect of the possibility of direct contact by touching the product on the overall evaluation of the product is much more pronounced when it concerns high quality products. Low quality goods support their unsaleability when the merchant exposes them and the customer has the right to value them by touching. In e‑commerce, some retailers try to push inferior quality products on the Internet. Such hit and run tactics do not help, because they destroy the customer trust and finally shoppers will avoid repurchasing.

Compared to those who sell their range on the Internet, physical stores have one significant advantage — the advantage that the customer enriches their information choices by feeling the touch of the product. Despite the fears that touching the product may damage it or increase the chance of it being stolen, retailers should not restrict the customer from touching the items, especially if they are of good quality. In this context, providing samples is beneficial  to potential customers, as this increases their exposure and support their confidence, that they are making the right choice.

12 Responses to Senses: sight, smell, sound, touch and taste affect consumers.

 • stojanka_s@abv.bg'
  IWANOWA says:

  изне­се­на е отно­во една исти­на ‚един факт!

 • Страхотна ста­тия Марто! Дори и най-мал­ко­то докос­ва­не може да про­да­де или да отка­же. Но ако ние сме сигур­ни в качес­т­ва­та на наши­те про­дук­ти е доб­ре да позво­лим на кли­ен­та да се уве­ри, а не да го дър­жим на стра­на и по този начин да поро­дим някак­во съм­не­ние у него!

 • Страхотна ста­тия Марто! Дори и най-мал­ко­то докос­ва­не може да про­да­де или да отка­же. Но ако ние сме сигур­ни в качес­т­ва­та на наши­те про­дук­ти е доб­ре да позво­лим на кли­ен­та да се уве­ри, а не да го дър­жим на стра­на и по този начин да поро­дим някак­во съм­не­ние у него!!

 • Мерси, Тишо. След крат­ка пау­за обрат­но към теми­те за маркетинга.

 • Много доб­ра тема! Въпросът за про­даж­би­те през интер­нет стои доста деликатно. 

  Изборът на интер­нет като дис­т­ри­бу­ци­о­нен канал не би тряб­ва­ло да вре­ди на при­хо­ди­те от оста­на­ли­те кана­ли. Вече сре­щам рисе­лъ­ри, кои­то страш­но се оплак­ват от това, че е‑магазини в чуж­би­на или у нас про­да­ват тех­ни­те сто­ки на мно­го по-нис­ки цени и нама­ля­ват обо­ро­ти­те им.

  Същевременно не всич­ки про­дук­ти могат да се про­да­ват успеш­но през интер­нет. Особено про­дук­ти­те, кои­то тряб­ва да се видят или тес­т­ват. Случи ми се да си поръ­чам обув­ки през интер­нет и да имам проб­лем с раз­ме­ра… В тези слу­чаи про­да­ва­не­то през интер­нет тряб­ва да е съче­та­но с гаран­ти­ра­на въз­мож­ност за връ­ща­не и/или замя­на на поръ­ча­ния продукт.

  Но за качес­т­во­то не съм мно­го съг­лас­на. Еднакво тряб­ва да дър­жим на качес­т­во­то и в реал­ния, и във вир­ту­ал­ния свят. В под­кре­па на това идва фак­тът, че най-доб­ре вър­ви про­даж­ба­та през интер­нет на рено­ми­ра­ни бран­до­ве, в чие­то качес­т­во потре­би­те­ли­те са сигурни.

  • dkesarov@abv.bg'
   Димитров says:

   Здравейте, аз не знам до кол­ко позна­ва­те on-line паза­ра ‚но това спо­ред мен са абсо­лют­ни щуротии.
   Защо под­це­ня­ва­те клиента?
   Нивото на изис­к­ва­ния от стра­на на кли­ен­ти­те е мно­го високо.
   Има зако­нов срок в кой­то може да се вър­не сто­ка­та и той е 7 дни,без да ви дъл­жи никак­ви обяснения.
   Освен това про­пус­ка­те нещо мно­го важ­но ИНФОРМИРАНОСТТА,всеки кли­ент пре­ди да купи се информира,рови по сай­то­ве и форуми.
   Тежко на тър­го­вец кой­то си позво­ля­ва да се гав­ри с кли­ен­ти­те си като пред­ла­га нека­чес­т­ве­на стока.Ако искаш да про­да­деш даде­на сто­ка набър­зо и да се раз­ка­раш от паза­ра, да ста­ва но ако искаш да се задържиш,не може да си позво­лиш подоб­но нещо.

 • @Поли — бла­го­да­ря за детайл­ния и инте­ре­сен отго­вор. Повечето е‑търговци дават въз­мож­ност­та кли­ен­тът да вър­не сто­ка­та. За тях виж­дам най-доб­ра­та опция да се раз­гра­ни­чат чрез сервиз.

 • Искам да под­чер­тая, че нека­чес­т­ве­на­та сто­ка не би тряб­ва­ло да се про­да­ва къде­то и да е. В загла­ви­е­то твър­де­ни­е­то е по-ско­ро закач­ка откол­ко­то изход­на точ­ка за съж­де­ния на тема търговия.

 • dkesarov@abv.bg'
  Димитров says:

  “С дру­ги думи, тър­гов­ци­те, про­да­вай­те нека­чес­т­ве­на­та си сто­ка в интер­нет, там кли­ен­тът няма как да докос­не сним­ка­та или изоб­ра­же­ни­е­то на един продукт.”

  А това ми зву­чи доста сериозно.

 • kraflo@mail.bg'
  KrAfLo says:

  Да, ама не!
  Това твър­де­ние е кол­ко­то вяр­но, тол­ко­ва и погрешно.
  Без зна­че­ние онлайн или на живо покуп­ка­та е свър­за­на със съот­но­ше­ни­е­то — цена/качество/потребност/благосъстояние (няма да се впус­кам в обяснение).

  Едно е ясно, мен­те­та (сто­ки и тър­гов­ци) вина­ги ще има, но един съвес­тен, ува­жа­ващ, как­то себе си, така и кли­ен­ти­те тър­го­вец ще се стре­ми да пред­ла­га въз­мож­но най-качес­т­ве­ни сто­ки на спра­вед­ли­ви цени.
  Всичко оста­на­ло е наро­доп­си­хо­ло­гия (мес­на :))!

 • Благодаря за коментара!

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *