Некачествените стоки продавайте в интернет, качествените излагайте в магазина

by Мартин Стефанов on 13.03.2011

Търговците могат да спе­че­лят от това да поз­во­лят на кли­ен­тите си да докос­ват сто­ката в мага­зина, но в същото време могат да загу­бят и много. Относно това каква е ролята на допира, кон­такта със сто­ката, върху оцен­ката на кли­ента ще бъде раз­г­ле­дано в след­ва­щите редове.

Допир, докос­ване, пипане, осе­за­ние чрез физи­чес­кия кон­такт  - както и да бъде опи­сана инфор­ма­ци­ята, която кли­ен­тът полу­чава чрез допир със сто­ката, се оказва витална за оценка на даден про­дукт. В про­дук­тови кате­го­рии като дрехи, елек­т­ро­ника, хра­ни­телни стоки (пло­дове и зелен­чуци), пот­ре­би­те­лите селек­ти­рат жела­ния от тях про­дукт чрез усе­ща­нето от пипане. Лиша­ва­нето на кли­ента от въз­мож­ността да усети чрез допир дадена стока може да доведе до неу­дов­лет­во­ре­ние, осо­бено тогата когато кли­ен­тът е свик­нал да пре­це­нява по този начин пре­дим­с­т­вата на даден про­дукт. Ако зат­во­рите очите си за момент и раз­чи­тате само на чув­с­т­вото, което допи­рът с мате­ри­ята на дреха поражда у вас, ще осъз­на­ете, колко зна­чимо може да бъде това докосване.

Усещането чрез допир, пипане води до харес­ване или засилва това чув­с­тво. В една друга свет­лина допи­рът може бъде и раз­г­ле­дан с него­вата диаг­нос­тична фун­к­ция — оценка на свър­за­ните с про­дукта качес­тва като твър­дост, тежест, тем­пе­ра­тура, гра­па­вост. При изборa на моби­лен теле­фон, най-вече на тези с touch screen, допи­рът при­до­бива спе­ци­фична зна­че­ние — чрез него оце­ня­ваме сен­зи­тив­ността на дис­п­лея, а чрез това се фор­мира същес­т­вена част от оцен­ката кли­ента за про­дукта, тъй като самият про­дукт и начина му на упот­реба се опос­ред­с­т­ват чрез допира. За про­дукти, при които усе­ща­нето чрез пипане има диаг­нос­тична фун­к­ция, пре­дос­та­вя­нето на въз­мож­ност за дирек­тен кон­тат чрез допир води до пози­тивна оценка на про­дукта, пре­циз­ност и вът­решна сигур­ност в селек­ци­ята на арти­кула. Какви биха били про­даж­бите на плю­шени мечета, ако всич­ките те бяха твърди на допир? Какво би било отно­ше­ни­ето на кли­ента към раз­в­ле­ка­те­лен роман напе­ча­тан на вес­т­ни­кар­ска хар­тия нес­та­билна на допир?

Пос­лед­ният въп­рос засяга качес­т­вото на един про­дукт (качес­тво на хар­ти­ята). Поло­жи­тел­ният ефект на въз­мож­ността за дирек­тен кон­такт чрез докос­ване на сто­ката върху цялос­т­ната оценка на про­дукта, е много по-изразен, ако се касае за про­дукти с високо качес­тво.  Стоката с ниско качес­тво, под­к­репя сво­ята неп­ро­да­ва­е­мост тогава, когато тър­го­ве­цът я изложи, а кли­ен­тът има пра­вото да я оцени чрез пипане. С други думи, тър­гов­ците, про­да­вайте нека­чес­т­ве­ната си стока в интер­нет, там кли­ен­тът няма как да докосне сним­ката или изоб­ра­же­ни­ето на един продукт.

Спрямо тези, които про­да­ват асор­ти­мента си в интер­нет, физи­чес­ките мага­зини имат едно същес­т­вено пре­дим­с­тво — пре­дим­с­т­вото кли­ен­тът да обо­гати инфор­ма­ци­онно избора си чрез усе­ща­нето на допир с про­дукта. Въп­реки стра­хо­вете, че докос­ва­нето на сто­ката може да я пов­реди или уве­ли­чава шанса тя да бъде отк­рад­ната, тър­гов­ците не бива да огра­ни­чава кли­ента да пипне арти­ку­лите, осо­бено ако те са качес­т­вени. Чрез про­дук­тови мос­три  (при­мерно мос­три на мате­ри­ята) тър­гов­ците могат да зани­жат рис­ко­вете, а по този начин и зат­вър­дят сво­ето естес­т­вено пре­дим­с­тво пред онлайн мага­зи­ните. А за пос­лед­ните, съве­тът е : про­д­a­вайте про­дукти в интер­нет прос­т­ран­с­т­вото, за които допи­рът няма диаг­нос­тична фун­к­ция при оценка.

12 Responses to Некачествените стоки продавайте в интернет, качествените излагайте в магазина

 • IWANOWA казва:

  изне­сена е отново една истина ‚един факт!

 • Страхотна ста­тия Марто! Дори и най-малкото докос­ване може да про­даде или да откаже. Но ако ние сме сигурни в качес­т­вата на нашите про­дукти е добре да поз­во­лим на кли­ента да се увери, а не да го дър­жим на страна и по този начин да поро­дим някакво съм­не­ние у него!

 • Страхотна ста­тия Марто! Дори и най-малкото докос­ване може да про­даде или да откаже. Но ако ние сме сигурни в качес­т­вата на нашите про­дукти е добре да поз­во­лим на кли­ента да се увери, а не да го дър­жим на страна и по този начин да поро­дим някакво съм­не­ние у него!!

 • Мерси, Тишо. След кратка пауза обратно към темите за маркетинга.

 • Много добра тема! Въп­ро­сът за про­даж­бите през интер­нет стои доста деликатно.

  Избо­рът на интер­нет като дис­т­ри­бу­ци­о­нен канал не би тряб­вало да вреди на при­хо­дите от оста­на­лите канали. Вече сре­щам рисе­лъри, които страшно се оплак­ват от това, че е-магазини в чуж­бина или у нас про­да­ват тех­ните стоки на много по-ниски цени и нама­ля­ват обо­ро­тите им.

  Същевременно не всички про­дукти могат да се про­да­ват успешно през интер­нет. Осо­бено про­дук­тите, които трябва да се видят или тес­т­ват. Случи ми се да си поръ­чам обувки през интер­нет и да имам проб­лем с раз­мера… В тези слу­чаи про­да­ва­нето през интер­нет трябва да е съче­тано с гаран­ти­рана въз­мож­ност за връ­щане и/или замяна на поръ­ча­ния продукт.

  Но за качес­т­вото не съм много съг­ласна. Еднакво трябва да дър­жим на качес­т­вото и в реал­ния, и във вир­ту­ал­ния свят. В под­к­репа на това идва фак­тът, че най-добре върви про­даж­бата през интер­нет на рено­ми­рани бран­дове, в чието качес­тво пот­ре­би­те­лите са сигурни.

  • Димитров казва:

   Здра­вейте, аз не знам до колко поз­на­вате on-line пазара ‚но това спо­ред мен са абсо­лютни щуро­тии.
   Защо под­це­ня­вате кли­ента?
   Нивото на изис­к­ва­ния от страна на кли­ен­тите е много високо.
   Има зако­нов срок в който може да се върне сто­ката и той е 7 дни,без да ви дължи никакви обяс­не­ния.
   Освен това про­пус­кате нещо много важно ИНФОРМИРАНОСТТА,всеки кли­ент преди да купи се информира,рови по сай­тове и форуми.
   Тежко на тър­го­вец който си поз­во­лява да се гаври с кли­ен­тите си като пред­лага нека­чес­т­вена стока.Ако искаш да про­да­деш дадена стока набързо и да се раз­ка­раш от пазара, да става но ако искаш да се задържиш,не може да си поз­во­лиш подобно нещо.

 • @Поли — бла­го­даря за детайл­ния и инте­ре­сен отго­вор. Пове­чето е-търговци дават въз­мож­ността кли­ен­тът да върне сто­ката. За тях виж­дам най-добрата опция да се раз­г­ра­ни­чат чрез сервиз.

 • Искам да под­чер­тая, че нека­чес­т­ве­ната стока не би тряб­вало да се про­дава където и да е. В заг­ла­ви­ето твър­де­ни­ето е по-скоро закачка откол­кото изходна точка за съж­де­ния на тема търговия.

 • Димитров казва:

  “С други думи, тър­гов­ците, про­да­вайте нека­чес­т­ве­ната си стока в интер­нет, там кли­ен­тът няма как да докосне сним­ката или изоб­ра­же­ни­ето на един продукт.”

  А това ми звучи доста сериозно.

 • KrAfLo казва:

  Да, ама не!
  Това твър­де­ние е кол­кото вярно, тол­кова и пог­решно.
  Без зна­че­ние онлайн или на живо покуп­ката е свър­зана със съот­но­ше­ни­ето — цена/качество/потребност/благосъстояние (няма да се впус­кам в обяснение).

  Едно е ясно, мен­тета (стоки и тър­говци) винаги ще има, но един съвес­тен, ува­жа­ващ, както себе си, така и кли­ен­тите тър­го­вец ще се стреми да пред­лага въз­можно най-качествени стоки на спра­вед­ливи цени.
  Всичко оста­нало е наро­доп­си­хо­ло­гия (месна :))!

 • Бла­го­даря за коментара!

Trackbacks & Pings

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>