Отговорност към природата: Зеленият, пилотен проект на Netto Marken-Discounter

by gatekeeper on 29.01.2011

В хода на екс­пан­зи­я­та си  Netto-Markendiscounter, вери­га­та пред­ла­га­ща мар­ко­ви про­дук­ти на агре­сив­ни, нис­ки цени в Германия, поема отго­вор­ност за устой­чи­во­то опаз­ва­не на окол­на­та среда.
Филиалите и логис­тич­ни­те цен­т­ро­ве на вери­га­та са от годи­ни обо­руд­ва­ни с тех­но­ло­гии, кои­то реду­ци­рат вред­ни­те еми­сии на въг­ле­ро­ден диок­сид. В опи­та си да опа­зи при­ро­да­та Netto инвес­ти­ра в нови мето­ди, кои­то  щадят окол­на­та сре­да и позво­ля­ват опти­мал­но­то изпол­з­ва­не на налич­ни­те гори­ва и ресурси.
През 2009 годи­на вери­га­та стар­ти­ра пило­тен про­ект на т.н. еко-фили­ал в Бавария. На пръв поглед супер­мар­ке­тът не се раз­ли­ча­ва по нищо от нор­мал­ни­те паза­ри на вери­га­та. Детайлите раз­кри­ват инвес­ти­ция за сто­ти­ци хиля­ди евро, коя­то тряб­ва да нама­ли раз­хо­да на ток с 20 про­цен­та, а раз­хо­да на гас и нефт до 100 процента.
Чрез този про­ект вред­ни­те еми­сии на въг­ле­ро­ден диок­сид би след­ва­ло да спад­нат с 49 тона на година.
Как ста­ва това? Пилотният фили­ал е пър­ви­ят в Германия, кой­то има соб­с­тве­ни вет­ро­ге­нeра­то­ри, кои­то са интег­ри­ра­ни в елек­т­ро­сис­те­ма­та на супер­мар­ке­та. Те про­из­веж­дат ток необ­хо­дим за нуж­ди­те на 5 семейства.

Nettofiliale
Другите сис­те­ми, кои­то позво­ля­ват зани­же­на­та кон­су­ма­ция на енер­гия са пред­ста­ве­ни тук:

  • еко­ло­гич­на сис­те­ма за охлаж­да­не на хра­ни­тел­ни­те про­дук­ти и отоп­ле­ние на фили­а­ла — топ­ли­на­та отде­ле­на от сис­те­ми­те за охлаж­да­не на хра­ни­тел­ни­те про­дук­ти се изпол­з­ва за отoп­ле­ние на фили­а­ла. Свежият въз­дух се “наго­ре­щя­ва” чрез отде­ле­на­та от хла­дил­на­та сис­те­ма топлина.
  • хла­дил­ни­те каме­ри за млеч­ни про­дук­ти — каме­ри­те имат плъз­га­щи се вра­ти, кои­то пред­паз­ват от загу­ба на студенина.
  • ино­ва­тив­ни тех­но­ло­гии за освет­ле­ние — led-oсвет­ле­ни­е­то с све­то­ди­од­ни лам­пи в хла­дил­ни­те рега­ли. Паркът и сами­ят мага­зин се осве­тя­ват с холо­ген­ни лам­пи на енер­гос­пес­тя­ващ режим.
  • топ­ло­и­зо­ла­ци­он­на обвив­ка на сградата 

Представеният про­ект мар­ки­ра тен­ден­ци­я­та на супер­мар­ке­ти­те да поемат отго­вор­ност към окол­на­та сре­да.  Тенденцията е от някол­ко годи­ни.  Lidl въве­де т.н. еко-кутии за отпа­дъ­ци, а пре­ди някол­ко дена ReWe  прие наред­ба, с коя­то дъл­гос­роч­но се анга­жи­ра за опаз­ва­не на гори­те, поч­ви­те и водите.

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *