Отговорност към природата: Зеленият, пилотен проект на Netto Marken-Discounter

by Мартин Стефанов on 29.01.2011

В хода на екс­пан­зи­ята си  Netto-Markendiscounter, вери­гата пред­ла­гаща мар­кови про­дукти на агре­сивни, ниски цени в Гер­ма­ния, поема отго­вор­ност за устой­чи­вото опаз­ване на окол­ната среда.
Филиалите и логис­тич­ните цен­т­рове на вери­гата са от години обо­руд­вани с тех­но­ло­гии, които реду­ци­рат вред­ните еми­сии на въг­ле­ро­ден диок­сид. В опита си да опази при­ро­дата Netto инвес­тира в нови методи, които  щадят окол­ната среда и поз­во­ля­ват опти­мал­ното изпол­з­ване на налич­ните горива и ресурси.
През 2009 година вери­гата стар­тира пило­тен про­ект на т.н. еко-филиал в Бава­рия. На пръв пог­лед супер­мар­ке­тът не се раз­ли­чава по нищо от нор­мал­ните пазари на вери­гата. Детай­лите раз­к­ри­ват инвес­ти­ция за сто­тици хиляди евро, която трябва да намали раз­хода на ток с 20 про­цента, а раз­хода на гас и нефт до 100 про­цента.
Чрез този про­ект вред­ните еми­сии на въг­ле­ро­ден диок­сид би след­вало да спад­нат с 49 тона на година.
Как става това? Пилот­ният филиал е пър­вият в Гер­ма­ния, който има соб­с­т­вени вет­ро­ге­н­e­ра­тори, които са интег­ри­рани в елек­т­ро­сис­те­мата на супер­мар­кета. Те про­из­веж­дат ток необ­хо­дим за нуж­дите на 5 семейства.

Nettofiliale
Дру­гите сис­теми, които поз­во­ля­ват зани­же­ната кон­су­ма­ция на енер­гия са пред­с­та­вени тук:

  • еко­ло­гична сис­тема за охлаж­дане на хра­ни­тел­ните про­дукти и отоп­ле­ние на фили­ала — топ­ли­ната отде­лена от сис­те­мите за охлаж­дане на хра­ни­тел­ните про­дукти се изпол­зва за отoп­ле­ние на фили­ала. Свежият въз­дух се “наго­ре­щява” чрез отде­ле­ната от хла­дил­ната сис­тема топлина.
  • хла­дил­ните камери за млечни про­дукти — каме­рите имат плъз­гащи се врати, които пред­паз­ват от загуба на студенина.
  • ино­ва­тивни тех­но­ло­гии за освет­ле­ние — led-oсветлението с све­то­ди­одни лампи в хла­дил­ните регали. Пар­кът и самият мага­зин се осве­тя­ват с холо­генни лампи на енер­гос­пес­тя­ващ режим.
  • топ­ло­и­зо­ла­ци­онна обвивка на сградата

Пред­с­та­ве­ният про­ект мар­кира тен­ден­ци­ята на супер­мар­ке­тите да пое­мат отго­вор­ност към окол­ната среда.  Тенденцията е от няколко години.  Lidl въведе т.н. еко-кутии за отпа­дъци, а преди няколко дена ReWe  прие наредба, с която дъл­гос­рочно се анга­жира за опаз­ване на горите, поч­вите и водите.

Trackbacks & Pings

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>