От клиентските препоръки остана само бутона ” I like it” във Фейсбук

by gatekeeper on 26.12.2010

Масово рек­ла­ми­те в интер­нет посоч­ват като рефе­рен­ция за сво­я­та попу­ляр­ност и сте­пен на сво­я­та атрак­тив­ност броя на фенов­те от Фейсбук, кои­то са натис­на­ли буто­на “I like it” или са ста­на­ли фено­ве на страницата.

Фейсбук как­то и дру­ги­те соци­ал­ни мре­жи са съз­да­ли едно вир­ту­ал­но общес­т­во, кое­то чрез изра­зя­ва­не­то на даде­но пред­по­чи­та­ние, вли­яе на също­то това общес­т­во, но извън рам­ки­те на соци­ал­на­та мре­жа, а в гра­ни­ци­те на цяло­то интер­нет прост­ран­с­т­во и реал­но­то потребление.

Обикновенно отбе­ляз­ва­не­то на броя кли­ен­ти, слу­жи­те­ли, про­да­де­ни про­дук­ти, фили­а­ли и т.н. е сил­ни­ят аргу­мент в някои рек­ла­ми, кой­то сиг­на­ли­зи­ра раз­лич­ни качес­т­ва като попу­ляр­ност, мащаб на дей­ност, раз­прос­т­ра­не­ност и т.н.

Нова звез­да сред аргу­мен­ти­те е Like-буто­на. След като потре­би­тел клик­не вър­ху него, ста­ти­я­та, рек­ла­ма­та се появя­ва на него­ва­та стра­ни­ца в соци­ал­на­та мре­жа. Това е бър­зо­то сред­с­тво за раз­прос­т­ра­ня­ва­не­то на даде­на инфор­ма­ция  — лави­но­об­раз­ни­ят ефект е възможен.…Но…

Не вина­ги му вяр­вай­те…!!! Много кон­сул­тант­с­ки аген­ции, карат при­яте­ли­те си в мре­жа­та, да натис­кат този бутон, за да раз­прос­т­ра­ня­ват (раз­би­ра­е­мо е) даде­на реклама.

Но след това посо­чен този факт — броя Like’s — като аргу­мент за потреб­ле­ни­е­то на даден про­дукт (даде­на стра­ни­ца) в рек­ла­ма­та, е още едно зръ­не в мани­пу­ла­ци­я­та на клиента.

Чакам с нетър­пе­ние тели­ви­зи­он­на рек­ла­ма, коя­то вмес­то да пред­ста­вя някоя извес­т­на личе­ност или слу­чай­но лице пре­по­ръч­ва­що даден про­дукт, просто да показ­ва сим­во­ла със сим­па­тич­на­та ръчич­ка и броя фенове.

One Response to От клиентските препоръки остана само бутона ” I like it” във Фейсбук

  • ivaivanova0@abv.bg'
    lilia says:

    Рядко съм изпол­з­ва­ла този начин.Обикновено си изказ­вам мне­ни­е­то по темата

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *