“Оферта на деня”: Всяка година юбилей — разбират ли търговците, кога и защо да празнуват?

by gatekeeper on 25.01.2011

През 2006 годи­на напи­сах в ста­рия си блог (gatekeeper.blog.bg) ста­ти­я­та “Всяка годи­на юби­лей”. През 2010 годи­на Билла България отпраз­ну­ва сво­и­те 10 годи­ни на бъл­гар­с­кия пазар.
Ще напра­вя нов про­чит на ста­ти­я­та и ще дам аргу­мен­ти за това, как­во тряб­ва реал­но да се крие зад един подо­бен “праз­ник”. Определено това не е само сти­му­ли­ра­не на про­даж­би­те, а управ­ле­ние на връз­ка­та с кли­ен­та. Ще пиша за интеграция.


Ще спо­де­ля мне­ни­е­то си по тема­та днес на www.marketing-college.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *