Очаквайте скоро: Да инвестират ли търговците в летищата?

by gatekeeper on 13.05.2011

Търговията на лети­ща­та се утвър­ж­да­ва като обе­ща­ва­ща тър­гов­с­ка нис­ша. За бли­зо 10 годи­ни него­ва­та стой­ност се е уве­ли­чи­ла двой­но, кое­то пред­по­ла­га и изпъл­не­ни с надеж­ди очак­ва­ния към този сег­мент. След кри­за­та бро­ят поле­ти е в рас­теж — дру­га­та при­чи­на за оптимизма.

Скоро във www.marketing-college.com: Да инвес­ти­рат ли тър­гов­ци­те в летищата?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *