Очаквайте скоро в www.marketing-college.com

by gatekeeper on 18.01.2011

В тър­го­ви­я­та един от основ­ни­те похва­ти за сти­му­ли­ра­не на прожби­те е съз­да­ва­не­то на очак­ва­ния в ауди­то­ри­я­та. Не се опит­вам  да про­да­вам бло­га си, но ще издам, как­ви са теми­те, кои­то ми се вър­тят в гла­ва­та и искам да спо­де­ля с Вас:

 • Агломерация в тър­го­ви­я­та — естес­т­вен или пла­ни­ран про­цес с реал­ни примери
 • Из архи­те 2006: Всяка годи­на е юби­лей за тър­го­ве­ца: обно­ве­но­то лице на една ста­ра статия
 • Как да про­да­деш кон­с­ка юзда и голф сти­ко­ве в мага­зи­на: Значението на non-food арти­ку­ли­те в тра­ди­ци­он­ния хра­ни­те­лен магазин. 

4 Responses to Очаквайте скоро в www.marketing-college.com

 • Мдам.…не е като да седиш и дре­меш зад щан­да. Това си е тън­ко изкус­т­во — не го усе­ща все­ки. Ти зна­еш нещо — тво­ят тър­гов­с­ки мозък (ваши­ят) пази тай­на­та. Нещо ще се слу­чи. НО КОГА И КЪДЕ никой не знае. И после НИКОЙ НЕ РАЗБИРА как­во сте напра­ви­ли; как­во се е случило.

  Народа е казал: “Споделяй с кли­ен­ти­те си всич­ко и днес и как­во ще ста­не след 10 дни”.

 • Оооо. Очакваме ги с нетър­пе­ние. Особено пър­ва­та тема ми допад­на най-много 🙂

 • 🙂 Тихо, а аз ги очка­вам с нетърпение.

 • kalinsdimitrov@gmail.com'
  Калин says:

  И аз:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *