Пазаруването на храни в златните 50+

by gatekeeper on 18.05.2011

Обществото про­мя­на струк­ту­ра­та си — през годи­ни­те се в някои запад­ни дър­жа­ви, а в това чило и България, се забе­ля­за про­мя­на на въз­рас­то­ва­та пира­ми­да: бро­ят на заста­ря­ва­що­то насе­ле­ние се уве­ли­ча­ва.  И в днеш­ния ден роля­та на baby boom гене­ра­ци­и­те е зна­чи­ма по отно­ше­ние не само на абсо­лют­ния си брой, но и на покуп­ки­те, кои­то захран­ват тър­гов­кия сек­тор.  Близо 50 про­цен­та на обо­ро­ти­те в тър­го­ви­я­та с хра­ни­тел­ни­те про­дук­ти се задвиж­ват от 50 + годиш­ни кли­ен­ти (Германия, Австрия и др.)

За този сег­мент от кли­ен­ти се  при­до­би­ват след­ни­те фак­то­ри тежест при избо­ра на хра­ни­те­лен мага­зин. Един от тях е физи­чес­ка­та бли­зост на мага­зи­на. Времевият интер­вал за дости­га­не до мяс­то­то на про­даж­би не бива да над­ви­ша­ва 10 мину­ти, ако мага­зи­не­рът желае да жъне успех сред злат­на­та гене­ра­ция.  За смет­ка на това кли­ен­ти­те са гото­ви да при­емат по-висо­ко цено­во ниво.

 

На след­ва­що мяс­то по важ­ност (наблю­да­ва се и за дру­ги сег­мен­ти) е преглед­ност­та на мага­зи­на в сми­съ­ла на ясни обозна­че­ния и обща под­ре­де­ност в мага­зи­на (сто­ки, отде­ли и т.н.).

По отно­ше­ние на асор­ти­мен­та се очак­ват све­жи, качес­т­ве­ни сто­ки и богат избор пре­зен­ти­ра­ни в мага­зин с при­ят­на атмосфера.

Интересно и е факт, че пред­ла­га­ни услу­ги като помощ при паке­ти­ра­не на сто­ка­та, съп­ро­вож­да­не до авто­мо­бил, мяс­то за сяда­не и почив­ка в рам­ки­те на мага­зи­на не се толе­ри­ра от гене­ра­ци­я­та 50 +.  В тър­се­не на вто­ра мла­дост и съз­на­ни­е­то за напред­ва­не на  годи­ни­те, услу­ги­те типич­ни за по-въз­рас­т­ни хора са кате­го­рич­но отхвърляни.

Ето и мал­ко пове­че дан­ни за геро­и­те на ста­ти­я­та, но за тези в Германия:  По-голе­ми­ят дял от гру­па­та 50 + раз­пре­де­ля покуп­ки­те си сред­но меж­ду 3–4 мага­зи­на, като с нарас­т­ва­не­то на въз­раст­та бро­ят на мага­зи­ни­те спа­да. По отно­ше­ние на тър­гов­с­кия фор­мат (мини, супер, мега мар­кет) няма изра­зе­ни предпочитания.

И една “доб­ра” нови­на за мага­зи­ни­те с кар­та за лоял­ни кли­ен­ти: с годи­ни­те вяр­ност­та към най-посе­ща­ва­ния мага­зин спада.

 

2 Responses to Пазаруването на храни в златните 50+

  • Тук във Франция, по-голе­ми­те вери­ги мага­зи­ни рабо­тят с кар­ти за лоял­ни кли­ен­ти, можеш да видиш хора с по над десет таки­ва, зака­че­ни на клю­чо­ве­те им. Но дори с просто око можеш да забе­ле­жиш, хора­та, кои­то наис­ти­на пъл­нят колич­ки­те, тези над 50. Честно каза­но тук не само за хра­ни­тел­ни­те сто­ки е така. Рядко виж­даш някоя мла­да дама да изли­за от фри­зьор­с­ки салон (тези услу­ги са доста скъ­пи) за раз­ли­ка от въз­рас­т­ни­те. Интересна статия. 🙂

  • Аналог на Германия, бла­го­да­ря за при­ме­ра ти. Възрастните дами и гос­по­да на Франция явно показ­ват вкус:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *