Понеделник — Банани от бедните за бедните: Произходът на бананите за 69 ст. /кг.

by gatekeeper on 13.02.2011

Обвиняват ги в неху­ман­ни усло­вия на труд, каз­ват, че мал­ки деца рабо­тят в план­та­ци­и­те им, а в също­то вре­ме кли­ен­тът паза­ру­ва във тех­ни­те супер­мар­ке­ти, но на дру­гия край на света.

Темата в поне­дел­ник е пътят на бана­ни­те от Еквадор и това, дали голе­ми­те вери­ги изпол­з­ват пазар­на­та си мощ за да упраж­нят натиск вър­ху страните-доставчици.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *