Превръщането на студентите по маркетинг в милионери: ролята на брака

by gatekeeper on 29.04.2011

Финансистите тре­ни­рат мисъл­та си в това, как да инвес­ти­рат, пра­вис­ти­те — на кой замо­жен кли­ент да пред­ло­жат услу­ги­те си, а мар­ке­то­ло­зи­те — за успеш­на кари­е­ра в рек­ла­ма­та, чрез коя­то да натру­пат богат­с­тво. Но дока­то финан­си­те чес­то учат, как да управ­ля­ваш и инвес­ти­раш пари­те си, мар­ке­тин­гът обу­ча­ва на това, как пари­те се хар­чат — паза­ру­ва­не, потре­би­тел­с­ко пове­де­ние, про­даж­би и т.н.

За да ста­неш богат не е въп­рос само на запла­та, спес­тя­ва­ния, инвес­ти­ции, обра­зо­ва­ние, но и на брак.
Студените по мар­ке­тинг, кои­то иска да забо­га­те­ят, тряб­ва да въз­при­е­мат сват­ба­та като въз­мож­ност и да я пла­ни­рат съве­сем сери­оз­но. Необвързването чрез брак води до висо­ки раз­хо­ди. Хората с брак пече­лят пове­че и пес­тят пове­че от тези, кои­то са сами. Личния анга­жи­мент про­из­ти­чащ от брач­ни­те отно­ше­ние води до съз­да­ва­не­то на общи акти­ви. Освен това под­дръж­ка­та на едно дома­кин­с­т­во от два­ма е по-изгод­но от това на самот­но­то такова.

В тази връз­ка кур­со­ве­те по мар­ке­тинг тряб­ва да насър­ча­ват инфор­ми­ра­не­то относ­но съжи­тел­с­т­во­то и бла­га­та на бра­ка. Бракът като инс­ти­ту­ция не  e чужд на мар­ке­тин­га: в мно­го изслед­ва­ния се посоч­ва семей­ния ста­тус на допи­та­ни­те, освен това — деца­та като част от фор­ми­ра­но семейс­т­во са цен­т­ра­лен въп­рос в изслед­ва­ния за потре­би­тел­с­ко­то пове­де­ние (Мила мамо, купи ми шоко­ла­до­во яйце.…не, не ваф­ла с фъс­тъ­ци)

В дейс­т­ви­тел­ност ще бъде шоки­ра­що, ако пре­по­да­ва­те­ли по мар­ке­тинг започ­нат лек­ци­я­та си с мате­ри­а­ли за бра­ка. Въпреки това са нали­це изслед­ва­ния, кои­то показ­ват, как­ви са него­ви­те пол­зи — ще е жал­ко, ако тех­ни­те резул­та­ти оста­нат дъл­бо­ко скри­ти в пра­ша­са­ли­те, науч­ни журнали.

Статията е адап­ти­ра­на от: How to turn marketing students into millioners: Decision making for personal wealth management.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *