Привличаш ме: Пени-Лидл или Лидл-Пени?!?

by Мартин Стефанов on 11.01.2011

Ако пок­рай мага­зи­на Ви мина­ват заси­ле­на тъл­па кли­ен­ти и питат, дали има опаш­ка от чака­щи, зна­чи се нами­ра­те на една ули­ца или сте дирек­т­ни съсе­ди с Лидл.  Ако те под­ми­на­ват мага­зи­на Ви, без дори и да про­я­вят инте­рес към Вас, зна­чи сте съсе­ди на Лидл, а Лидл пра­ви сил­на цено­ва про­мо­ция в този момент. Немотивираща ситу­а­ция нали?!?
Породи се в мен въп­ро­сът, докол­ко наши­те вери­ги супер­мар­ке­ти изпол­з­ват гра­ви­та­ци­он­ни моде­ли, с кои­то да изчис­ля­ват веро­ят­ност­та, с коя­то жител от опре­де­лен квар­тал или реги­он ще посе­ти тех­ния мага­зин.

Ето какъв е слу­ча­ят: Лидл и Пени имат мага­зи­ни сход­ни по площ в ж.к. „Владислав Варненчик“, бул. „Св. Елена“, Варна.  В пери­о­да око­ло праз­ни­ци­те, жите­ли от съсед­ни квар­та­ли де фак­то под­ми­на­ха мага­зи­на на Пени, като тях­на­та край­на цел беше Лидл. Картата показ­ва раз­по­ло­же­ни­е­то на два­та мага­зи­на.

Защо гра­ви­та­ция? Всеки мага­зин има така­ва, при кое­то се пораж­да основ­ния въп­рос, как тя да бъде управ­ля­ва­на по такъв начин, че кли­ен­ти­те живе­е­щи в даден реги­он да бъдат реал­но прив­ле­че­ни от нея и да паза­ру­ват в мага­зи­на. Червените ова­ли показ­ват веро­ят­ност­та, с коя­то кли­ен­ти­те биха заку­пи­ли сво­и­те про­дук­ти от Лидл или Пени. Дебелината на  сама­та линия е пока­за­тел за веро­ят­ност­та — кол­ко­то по-дебе­ла е тази линия, тол­ко­ва го-голя­ма е веро­ят­ност­та.

Логиката за интер­п­ре­та­ция зави­си от изпол­з­ва­ния модел. В кон­к­рет­ния слу­чай, може да се тъл­ку­ва по след­ния начин: Клиентите живе­е­щи най-близ­ко до съот­вет­ния мага­зин, ще паза­ру­ват с най-голя­ма веро­ят­ност в него. Ефектът се засил­ва, ако кон­к­рет­ни­ят мага­зин пред­ла­га по-богат избор от сто­ки, раз­по­ло­же­ни на по-голя­ма площ. Това и основ­на­та идея на моде­ла на Хъф, кой­то и до ден дне­шен е сред най-изпол­з­ва­ни­те за опре­де­ля­не на атрак­тив­ност­та на даден мага­зин. Подобни моде­ли се при­ла­гат с т.н. GIS — геог­раф­с­ка инфор­ма­ци­он­на сис­те­ма.

Моделът на Хъф (за люби­те­ли­те на фор­му­ли под­роб­но­то обяс­не­ние може да бъде отк­ри­то в интер­нет)


Пени-Лидл или Лидл-Пени, кой кого прив­ли­ча? Поради интен­зив­ност­та на про­мо­ци­и­те, с кои­то Лидл заси­па потен­ци­ал­ни­те си кли­ен­ти, може да се зак­лю­чи, че “гра­ви­та­ци­я­та” на Пени кло­не­ше към нула пок­рай праз­ни­ци­те (Коледа, Нова годи­на). Бях сви­де­тел на това, как кли­ен­ти­те под­ми­на­ха мага­зи­на, а пар­кин­гът му бе пра­зен.

Ако някои вери­ги не изпол­з­ват подоб­ни моде­ли, горе­що им го пре­по­ръч­вам. С подоб­ни пох­ва­ти те могат да нап­ра­вят прог­но­за, как­ви ще бъдат пото­кът от кли­ен­ти и тър­се­не­то в реал­ни парич­ни еди­ни­ци към тях. Моделът би след­ва­ло да се при­ла­га още пре­ди даде­ния мага­зин да бъде пос­т­ро­ен, с кое­то да се отго­во­ри на въп­ро­са, дали тази инвес­ти­ция си стру­ва или не. В про­ти­вен слу­чай  може да ги очак­ва нуле­ва “гра­ви­та­ция”. Това е въп­рос на мени­дж­мънт.

7 Responses to Привличаш ме: Пени-Лидл или Лидл-Пени?!?

  • lilia says:

    Аз също съм прив­ле­че­на от едно неве­ро­ят­но същес­т­во, за кое­то съм гото­ва на всичко.Но това е дру­га тема на раз­го­вор.

  • @Марто: озна­ча­ва ли това, че кол­ко­то пове­че хора живе­ят в бли­зост до мага­зи­на може да пос­лу­жи като осно­вен фак­тор? Примерно, ако има пове­че и по-голе­ми бло­ко­ве по-бли­зо до мага­зин 1 откол­ко­то до мага­зин 2, това озна­ча­ва, че в мага­зин 1 ще паза­ру­ват пове­че ?! или … ?

  • @Тихо: Ти само го каза бли­зост­та или с дру­ги думи раз­с­то­я­ни­е­то до мага­зи­на — кол­ко­то по-мал­ко е то, тол­ко­ва по-голя­ма е веро­ят­ност­та. Ако пре­неб­рег­нем всич­ки дру­ги фак­то­ри на ниво модел и се раз­г­леж­да само раз­с­то­я­ни­е­то, твър­де­ни­е­то ти би след­ва­ло да е пра­вил­но. Но има един пара­ме­тър лам­д­ба във фор­му­ла­та, кой­то показ­ч­ва чув­с­ти­ви­тел­ност­та на даде­на кли­ент или гру­па към раз­с­то­я­ни­е­то или опре­де­ле­на­та кате­го­рия про­дук­ти.

  • @Марто: къде мога да го наме­ря този модел обяс­нен — интер­нет или кни­га ?

  • @ Тихо: в интер­нет. Ако не попад­неш на под­хо­дя­ща инфор­ма­ция, ще ти пра­тя линк.

  • @Марто: ще се рад­вам да пус­неш наис­ти­на един линк, защо­то инфо­то е дос­та раз­вод­не­но и неяс­но на пове­че­то мес­та :*(

    Мерси 🙂

Trackbacks & Pings

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *