Професия Маркетинг: Market Intelligence — що е то?

by gatekeeper on 22.06.2011

С тази ста­тия давам нача­ло­то на една нова поре­ди­ца от пуб­ли­ка­ции за про­фе­си­и­те в мар­ке­тин­га. Безспорно те са мно­го и цел­та не е да ги опи­ша всич­ки­те, а да обри­су­вам про­из­вол­но избра­ни от тях. Започвам със сво­я­та, искам да я пред­ста­вя накрат­ко —  Market Intelligence. 

Основната зада­ча на Market Intelligence е  да под­дър­жа, раз­ви­ва и подоб­ря­ва про­це­си­те на про­уч­ва­не на паза­ра, кой­то може да бъде мно­го­лик — от няко­кол­ко до десет­ки стра­ни, от без­чет­ни про­дук­то­ви гру­пи до под­бра­ни таки­ва, от кли­ен­ти на въз­раст до мла­де­жи и т.н.

Събирането на надеж­д­ни дан­ни, бора­ве­не­то със съот­вет­ни­те източ­ни­ци, син­те­за им и пре­ра­бот­ка­та им в под­хо­дящ за рабо­та вид е пър­вич­на и същес­т­ве­на стъп­ка в под­си­гу­ря­ва­не­то на бъдещ, качес­т­вен ана­лиз. Специалистът тър­си и опти­ми­зи­ра рабо­та­та с цел вре­ме­ва ефек­тив­ност ( поня­ко­га маси­ви­те от дан­ни са голе­ми, това изис­к­ва ско­рост при добро качес­т­во на рабо­та). Външните или вътеш­ни кли­ен­ти на тази инфор­ма­ция имат кон­к­рет­ни изис­к­ва­ния, кои­то тряб­ва да бъдат спазени.

Специалистът тряб­ва да под­дър­жа акту­ал­но позна­ни­е­то си за съот­вет­ни­те паза­ри, за да изгот­вя прогно­зи, кои­то са под­пла­те­ни от фак­то­ло­гия и с потен­ци­ал за корек­ция при необ­хо­ди­мост. Тези прогно­зи изис­к­ват позна­ние за кон­ку­рен­ци­я­та, пер­ма­нен­тен мони­то­ринг на син­х­ро­на меж­ду потреб­нос­ти­те на ана­ли­за, при­ла­га­на мето­ди­ка и потреб­ност­та от инфор­ма­ци­он­на обезпеченост.

Репортинг — клю­чо­ва дума за все­ки ана­ли­за­тор. Представянето на резул­та­ти в рам­ки­те на док­ла­ди пред менидж­мън­та или кли­ен­те­ла­та може да бъде еже­ме­сеч­но, но и спон­тан­но в крат­ки вре­ме­ви интер­ва­ли спо­ред казуса.

В опре­де­ле­ни слу­чаи ана­ли­за­то­рът носи бюджет­на отго­вор­ност редом с отго­вор­ност­та за резул­та­ти­те на анализа.

Специалистът пазар­ни про­уч­ва­ния е инте­рак­тив­но зве­но в кому­ни­ка­ци­я­та при съз­да­ва­не­то на нови про­дук­ти, опре­де­ля­не­то на стра­те­гии и т.н. Той е гъв­кав и при­те­жа­ва лидер­с­ки качес­т­ва, кои­то под­си­гу­ря­ват него­ва­та рабо­та в екип.

И пре­ди всич­ко Market Intelligence тряб­ва да бъде моти­ви­ран да учи бър­зо в усло­ви­я­та на гло­бал­на и дина­мич­на биз­нес сре­да, към коя­то да се адаптира.

Ако жела­е­те допъл­не­ние, отго­ва­рям на инди­ви­ду­ал­ни въпроси 🙂

2 Responses to Професия Маркетинг: Market Intelligence — що е то?

  • angelina.penkova@gmail.com'
    Angelina says:

    Бих доба­ви­ла, че в тази про­фе­сия любо­пит­с­тво­то, кре­а­тив­ност­та и въоб­ра­же­ни­е­то са от също­то зна­че­ние като тех­ни­чес­ка­та гра­мот­ност и екс­пер­ти­за­та. “Играта” с дан­ни изоб­що не е сухо­ва­та мате­рия и има истин­с­ко оча­ро­ва­ние в това да “откри­ва­тел­с­т­ваш” тен­ден­ции и модели.

  • Блогодаря за доба­ве­ния комен­тар. Откривателският дух гаран­ти­ра задо­во­ля­ва­не­то на едно от най-голе­ми­те тър­се­ния на чове­ка — любопитството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *