Проявлението на клиентската удовлетвореност е вълнение

by gatekeeper on 04.06.2011

Може би е мираж за някои тър­гов­ци да видят иск­ре­но въл­не­ние в очи­те на сво­и­те кли­ен­ти, а , може би, е мираж и за всич­ки. В мар­ке­тин­га чес­то се гово­ри за кли­ент­с­ка пол­за, но как­во е тя, ако не дове­де до емо­ция, емо­ция на въл­не­ние и вдъхновение !?

Широко е при­ето, че пол­за­та за кли­ен­та се изра­зя­ва в цено­ви­те нама­ле­ние и тех­ни­те раз­но­вид­нос­ти, кои­то спес­тя­ват пари на кли­ен­та. Ако беше така, дис­ка­ун­тъ­ри­те щяха да бъдат оазис на въл­не­ние.  Истината оба­че, че хоп, появи ли се нама­ле­ние в друг мага­зин, и кли­ен­тът от наш ста­ва техен, кое­то е доста­тъч­но дока­за­тел­с­т­во за лип­са­та на въл­не­ние и пози­тив­на емо­ция към търговеца.

Как бих­те се чув­с­т­ва­ли, ако реши­те да си купи­те пар­фюм с бранд име­то на извес­т­на лич­ност и има­те въз­мож­ност­та да срещ­не­те при­мер­но Антонио Бандерас или Мадона в мага­зи­на? Нe ли Ви зарад­вал фак­та, ако може­те онлайн да съз­да­де­те ясти­е­то, кое­то би съб­лаз­ни­ло апе­ти­та Ви и да го взе­ме­те гото­во от рес­то­ран­та на някол­ко пре­ки?  Сефора, тър­го­вец на коз­ме­ти­ка, реа­ли­зи­ра сре­щи на кли­ен­ти­те си с бран­да-лич­ност. Ресторант за мек­си­кан­с­ка хра­на пред­ла­га инди­ви­ду­а­ли­зи­ра­ни меню­та за сво­и­те клиенти.

Последният при­мер дава инфор­ма­ция за един осно­вен еле­мент в про­яв­ле­ни­е­то на кли­ент­с­ка удов­лет­во­ре­ност или по-ско­ро ней­ния зараж­дащ еле­мент — инди­ви­ду­а­ли­зи­ра­на­та офер­та. Клиентът, какъв­то и да е той, не желае вина­ги да бъде част от сива­та маса на тъл­пи­те, кои­то се “обра­бот­ват” ежед­нев­но от тър­гов­ци­те.  Желаният блян е тре­ти­ра­не­то, кое­то кли­ен­ти­те полу­ча­ват в мал­кия квар­та­лен мага­зин — добро позна­ва­не на потреб­нос­ти­те, лич­но отно­ше­ние, отзив­чи­вост към спе­ци­ал­ни запит­ва­ния, бли­зост. Единственото спа­се­ние в този слу­чай за тър­гов­ци­те е добро­то управ­ле­ние на връз­ка­та с кли­ен­та чрез под­хо­дя­ща реа­ли­за­ция във всич­ки направ­ле­ния на мар­ке­тин­го­ви­те пе-та.

Речта бе за въл­не­ние и вдъх­но­ве­ние. Мол Дубай, най-голе­мия мол в све­та, спе­че­ли пре­ди вре­ме награ­да за изжи­вя­ва­не­то, в кое­то се превръ­ща престо­ят там. С пъл­на сила тук важат думи­те : Проявлението на кли­ент­с­ка­та удов­лет­во­ре­ност е въл­не­ние (раз­би­ра се, и харч:)

 

 

 

One Response to Проявлението на клиентската удовлетвореност е вълнение

  • stojanka_s@abv.bg'
    IWANOWA says:

    ИНТЕРЕСНО!КОЛКО ИМАМЕ ДА СЕ УЧИМ!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *