Първият отворен магазин — първичен инкубатор

by Georgi on 11.12.2010

Отварянето на нов мага­зин в нов реги­он или опре­де­лен град може да пока­же на наб­лю­да­те­ли във вре­ме­то, дали т.н. коле­ло на ритейл биз­не­са е вяр­но.

Това е тео­рия, спо­ред коя­то тър­гов­ци­те и изпол­з­ва­ни­те от тях фор­ма­ти мага­зи­ни, с кои­то про­да­ват про­дук­ти­те си на край­ния кли­ент, извър­вя­ват опре­де­лен жиз­нен цикъл.

С някол­ко думи, този жиз­нен цикъл може да се опи­ше така:

Първоначално тър­го­ве­цът нав­ли­за с улт­ра нис­ки цени на паза­ра, кое­то пре­доп­ре­де­ля нисък марж на печал­ба. Цел на вери­га­та е да при­до­бие бър­зо паза­рен дял. Форматът на самия мага­зин пред­по­ла­га сто­ка пре­зен­ти­ра­на като в склад, вър­ху пале­ти. Сервизът в мага­зи­на е огра­ни­чен поч­ти до нула. (Това ми напом­ня на Лидл)

След като мага­зи­нът се утвър­ди, при­до­бие попу­ляр­ност и кли­ен­ти­те сами започ­нат да идват в него (без pull мер­ки). Търговецът зави­ша­ва пос­те­пен­но цени­те като пред­ла­га по-качес­т­ве­ни услу­ги в рам­ки­те на мага­зи­на — кон­сул­тан­т­ни за вся­ка кате­го­рия про­дук­ти, дегус­та­ция на вино, пре­зен­та­ции на нови про­дук­ти и т.н. В тази си фаза мага­зи­нът се опит­ва да спе­че­ли лоял­ност­та на кли­ен­ти­те си, тъй като е в сил­но кон­ку­рен­т­на сре­да с дру­ги вери­ги.

След вре­ме оба­че на паза­рът нав­ли­зат нови игра­чи, фор­ма­тът на мага­зи­нът би след­ва­ло да ево­лю­и­ра, за да оце­лее. Така жиз­не­ни­ят цикъл започ­ва отно­во.

Защо пър­ви­чен инку­ба­тор? Първият мага­зин е по-голям по площ, раз­по­ло­жен е в пок­рай­ни­ни­те на гра­да, пред­ла­га удъл­же­но работ­но вре­ме и чрез актив­на рек­ла­ма на нис­ки цени се опи­ти­ва да прив­ле­че кли­ен­ти, кои­то да при­е­мат тези недос­та­тъ­ци и да се наре­дят на опаш­ка за паза­ра­у­ват в мага­зи­на.

В мага­зи­на на Лидл (Варна) фор­ма­тът отго­ва­ря на това опи­са­ние. Какво пра­ви впе­чат­ле­ние и защо това под­к­ре­пя твър­де­ни­е­то пър­ви­чен инку­ба­тор:
бро­ят на слу­жи­те­ли­те в мага­зи­на е сил­но зави­шен, кое­то пра­ви впе­чат­ле­ние за добър сер­виз — с дру­ги думи слу­жи­те­ли­те, кои­то ще рабо­тят във вто­рия мага­зин на Лидл се тре­ни­рат в реал­на пазар­на сре­да, за да бъдат наз­на­че­ни в ново­от­к­ри­ти фили­а­ли. Един от кри­те­ри­и­те за успе­ва­е­мост на мага­зин е обор­тът, кой­то се пада на слу­жи­тел. Тоест пър­вич­ния брой слу­жи­те­ли ще бъде опти­ми­зи­ран.
Категориите про­дук­ти — в основ­ни рам­ки, про­дук­то­ви­те отде­ли са пози­ци­о­ни­ра­ни в рам­ки­те на мага­зи­на. Обаче, пра­ви впе­чат­ле­ние, че алко­хол­ни, безал­ко­хол­ни напит­ки, вода са раз­п­ръс­на­ти из мага­зи­на. На база пот­ре­би­тел­с­ко­то пове­де­ние кон­к­рет­но­то раз­по­ло­же­ние и гру­пи­ра­не на про­дук­то­ви­те кате­го­рии ще бъде напас­на­то. След като се отк­рие “опти­мал­ния” вари­ант струк­ту­ра­та му ще бъде запа­зе­на годи­на или две.
Поглед извън гра­ни­ца- Германия — лока­ци­я­та извън или в пок­рай­ни­ни­те на гра­да оста­ва “непок­ри­ти” цен­т­рал­ни­те час­ти. В момен­та в голе­ми гра­до­ве на Германия, Лидл тър­си лока­ции в топ-цен­тъ­ра на гра­да. Това пред­по­ла­га и нов тип фор­ма­ти — СИТИ. Това е тен­ден­ция, коя­то може да се очак­ва след фаза­та на пър­ви­чен инку­ба­тор, в коя­то е сега Лидл във Варна. Конкурентната сре­да е осно­вен дви­га­тел на тези про­ме­ни. Преди това оба­че, ще наб­лю­да­ва­ме фали­та на мал­ки вери­ги супер­мар­ке­ти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *