Различни култури, различни навици на пазаруване — де е България?

by Мартин Стефанов on 28.06.2011

Характерното за пове­чето научни дис­ку­сии е нали­чи­ето на две коренно раз­лични, гледни точки. С тази мисъл в гла­вата, след­ва­щите изво­дите, за това как кул­ту­рата влияе върху пове­де­ни­ето на кли­ента, трябва да бъдат при­ети с извес­тна доза резер­ви­ра­ност ( не и изво­дите за България).

На какви резул­тати може да се натъкне любо­пит­ния читател?

 • Гер­ман­ците и аме­ри­кан­ците не показ­ват зна­чими раз­ли­чия в сво­ите наг­ласи към паза­ру­ва­нето ( Анде­рон и Енглендов)
 • Важ­ността на бранда, цената, пси­хо­ло­ги­чес­кият облик и репу­та­ци­ята на тър­го­веца са опре­де­лящи за пот­ре­би­тел­с­кото реше­ние неза­ви­симо, за коя точка от света се касае.
 • Дори и да същес­т­ву­ват раз­ли­чия, то те могат да бъдат обяс­нени от фак­тори нес­родни в културата.
 • Специалисти твър­дят, че на фона на интер­на­ци­о­нал­ната мобил­ност и гло­бал­ните тен­ден­ции опре­де­лящи паза­рите, сег­мен­та­ци­ята на кли­ен­тите по еди­ни­чен кри­те­рий — кул­тура, не може да бъде дос­та­тъчно добре обосновано.
 • Каза­ното в пър­вите четири точки, спо­ред други, няма зна­че­ние, защото всяка кул­тура е уни­кална и тази спе­ци­фич­ността се съх­ра­нява в хода на времето

 

Дали бъл­га­рите отда­ват повече време при качес­т­ве­ния под­бор на храна откол­кото гер­ман­ците? Дали наше­не­цът базира избора на кон­к­ре­тен про­дукт на едно по-голямо мно­жес­тво потен­ци­ални алтер­на­тиви откол­кото бел­ги­е­цът? Въп­ро­сите, които са инте­ресни, но не дос­та­тъчно изс­лед­вани от нашите акедемични/бизнес среди.

На тези въп­роси, но в слу­чай за китайци и аме­ри­канци живе­ещи в Кали­фор­ния, отго­ва­рят аке­де­мич­ните среди в САЩ.

 • Аме­ри­кан­ците отде­лят по-малко време от китай­ците в тър­се­нето на желан продукт.
 • Китай­ците разуч­ват и обс­лед­ват повече алтер­на­тиви преди взе­манто на финално реше­ние относно даден продукт.

Според някои наб­лю­де­ния, пес­те­ли­востта в Китай се издига като соци­ална норма. Пес­те­ли­вост, тъй като общес­т­вото залага на колек­ти­визма (меж­ду­лич­нос­т­ните отно­ше­ние) и не при­дава голямо зна­че­ние на мате­ри­ал­ните активи. Защо в такъв слу­чай, китай­ците трябва да зап­ла­щат повече от необ­хо­ди­мото за храна ли други мате­ри­ални активи? И поради факта, че китай­ците са силно ценово чув­с­т­ви­телни, те отде­лят повече време за под­бор и избор на даден про­дукт. Освен това, китай­ците са сред наци­ите с най-високи нива на спес­тя­ване от общия доход на домакинство.

Аме­ри­кан­ците ги опис­ват като хора, които са по-слабо моти­ви­рани да тър­сят и отся­ват своя пот­ре­би­тел­ски избор. От тук следва и дру­гото основно наб­лю­де­ние, цените в китайс­ките тър­гов­ски вериги са по-ниски от тези в аме­ри­кан­с­ките (в Южна Калифорния).

Пов­дига се и въп­роса за Бъл­га­рия — щом цените на хра­ни­тел­ните про­дукти и други пот­ре­би­тел­ски стоки са така високи, е ли бъл­га­ри­нът дос­та­тъчно моти­ви­ран да търси жела­ния про­дукт? Според мен не е въп­рос на моти­ва­ция, а на зна­ние (инфор­ма­ция) и пред­с­тава за качес­тво. И тук не става дума за сля­пото след­ване на цено­вите про­мо­ции в супер­мар­ке­тите, а за това доколко бъл­га­ри­нът пози­тивно раз­вива сво­ята ценова чув­с­т­ви­тел­ност. Под друга форма изре­чено, бъл­га­ри­нът не дос­та­тъчно инфор­ми­ран и няма реална пред­с­тава за качес­тво, за да раз­вие чув­с­тво за това, коя цена е спра­вед­лива за един качес­т­вен продукт.

Чрез заде­ля­нето на повече време за съби­ра­нето на инфор­ма­ция, раз­ви­ва­нето ( и с помощта на вън­шни инс­ти­тути) на ясна пред­с­тава за качес­тво, бъл­га­ри­нът би могъл да фор­мира пот­ре­би­телко пове­де­ние, което да налага ценова проз­рач­ност и зароди по-добри ценови нива в стра­ната. Ако пот­ре­би­те­лят не заяви сво­ите права чрез сво­ето соб­с­т­вено пот­ре­би­тел­ско пове­де­ние, тър­го­ве­цът няма да му ги даде.

Така че, под­би­райте и изби­райте с усет за цена и качество.

5 Responses to Различни култури, различни навици на пазаруване — де е България?

 • Страхотна ста­тия, напълно съм съг­ласна с каза­ното от теб. Дано тази тен­ден­ция, за която спо­ме­на­ваш нак­рая да започне да се променя. ;)

  • Wood казва:

   Tracy, Lisa, Karen, Andy and the entire family,I am so sorry for your loss. I am thinking of you and wish you the very best through this difficult tilKlee.my (Turner) Machuga

  • http://www./ казва:

   Thank you for sharing this story. Life is fragile and sweet. I am reminded of people that have done this kind of work since the beginning of time, and how easy they made it look. Life is learning from mistakes.Bless your little surprise, a gift for all.

  • I love this community of poets! I only wish I could come around more often…. Very sorry for your loss, Brian . I am familiar with the sorrow and I grieve with you. ..((hugs))) See you later out there.~Free

 • Гери, бла­го­даря. Нашите пот­ре­би­тел нямат така богат опит както други западни общес­тва и най-вече е време да го нат­ру­пат, за да се знае от кого какво да се иска.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>