Различни култури, различни навици на пазаруване — де е България?

by gatekeeper on 28.06.2011

Характерното за пове­че­то науч­ни дис­ку­сии е нали­чи­е­то на две корен­но раз­лич­ни, глед­ни точ­ки. С тази мисъл в гла­ва­та, след­ва­щи­те изво­ди­те, за това как кул­ту­ра­та вли­яе вър­ху пове­де­ни­е­то на кли­ен­та, тряб­ва да бъдат при­ети с извес­т­на доза резер­ви­ра­ност ( не и изво­ди­те за България).

На как­ви резул­та­ти може да се натък­не любо­пит­ния читател?

  • Германците и аме­ри­кан­ци­те не показ­ват зна­чи­ми раз­ли­чия в сво­и­те нагла­си към паза­ру­ва­не­то ( Андерон и Енглендов)
  • Важността на бран­да, цена­та, пси­хо­ло­ги­чес­ки­ят облик и репу­та­ци­я­та на тър­го­ве­ца са опре­де­ля­щи за потре­би­тел­с­ко­то реше­ние неза­ви­си­мо, за коя точ­ка от све­та се касае.
  • Дори и да същес­т­ву­ват раз­ли­чия, то те могат да бъдат обяс­не­ни от фак­то­ри нес­род­ни в културата.
  • Специалисти твър­дят, че на фона на интер­на­ци­о­нал­на­та мобил­ност и гло­бал­ни­те тен­ден­ции опре­де­ля­щи паза­ри­те, сег­мен­та­ци­я­та на кли­ен­ти­те по еди­ни­чен кри­те­рий — кул­ту­ра, не може да бъде доста­тъч­но доб­ре обосновано.
  • Казаното в пър­ви­те чети­ри точ­ки, спо­ред дру­ги, няма зна­че­ние, защо­то вся­ка кул­ту­ра е уни­кал­на и тази спе­ци­фич­ност­та се съх­ра­ня­ва в хода на времето

 

Дали бъл­га­ри­те отда­ват пове­че вре­ме при качес­т­ве­ния под­бор на хра­на откол­ко­то гер­ман­ци­те? Дали наше­не­цът бази­ра избо­ра на кон­к­ре­тен про­дукт на едно по-голя­мо мно­жес­т­во потен­ци­ал­ни алтер­на­ти­ви откол­ко­то бел­ги­е­цът? Въпросите, кои­то са инте­рес­ни, но не доста­тъч­но изслед­ва­ни от наши­те акедемични/бизнес среди.

На тези въп­ро­си, но в слу­чай за китай­ци и аме­ри­кан­ци живе­е­щи в Калифорния, отго­ва­рят аке­де­мич­ни­те сре­ди в САЩ.

  • Американците отде­лят по-мал­ко вре­ме от китай­ци­те в тър­се­не­то на желан продукт.
  • Китайците разуч­ват и обслед­ват пове­че алтер­на­ти­ви пре­ди взе­ман­то на финал­но реше­ние относ­но даден продукт.

Според някои наблю­де­ния, пес­те­ли­вост­та в Китай се изди­га като соци­ал­на нор­ма. Пестеливост, тъй като общес­т­во­то зала­га на колек­ти­виз­ма (меж­ду­лич­нос­т­ни­те отно­ше­ние) и не при­да­ва голя­мо зна­че­ние на мате­ри­ал­ни­те акти­ви. Защо в такъв слу­чай, китай­ци­те тряб­ва да запла­щат пове­че от необ­хо­ди­мо­то за хра­на ли дру­ги мате­ри­ал­ни акти­ви? И пора­ди фак­та, че китай­ци­те са сил­но цено­во чув­с­т­ви­тел­ни, те отде­лят пове­че вре­ме за под­бор и избор на даден про­дукт. Освен това, китай­ци­те са сред наци­и­те с най-висо­ки нива на спес­тя­ва­не от общия доход на домакинство.

Американците ги опис­ват като хора, кои­то са по-сла­бо моти­ви­ра­ни да тър­сят и отся­ват своя потре­би­тел­с­ки избор. От тук след­ва и дру­го­то основ­но наблю­де­ние, цени­те в китайс­ки­те тър­гов­с­ки вери­ги са по-нис­ки от тези в аме­ри­кан­с­ки­те (в Южна Калифорния).

Повдига се и въп­ро­са за България — щом цени­те на хра­ни­тел­ни­те про­дук­ти и дру­ги потре­би­тел­с­ки сто­ки са така висо­ки, е ли бъл­га­ри­нът доста­тъч­но моти­ви­ран да тър­си жела­ния про­дукт? Според мен не е въп­рос на моти­ва­ция, а на зна­ние (инфор­ма­ция) и пред­ста­ва за качес­т­во. И тук не ста­ва дума за сля­по­то след­ва­не на цено­ви­те про­мо­ции в супер­мар­ке­ти­те, а за това докол­ко бъл­га­ри­нът пози­тив­но раз­ви­ва сво­я­та цено­ва чув­с­т­ви­тел­ност. Под дру­га фор­ма изре­че­но, бъл­га­ри­нът не доста­тъч­но инфор­ми­ран и няма реал­на пред­ста­ва за качес­т­во, за да раз­вие чув­с­т­во за това, коя цена е спра­вед­ли­ва за един качес­т­вен продукт.

Чрез заде­ля­не­то на пове­че вре­ме за съби­ра­не­то на инфор­ма­ция, раз­ви­ва­не­то ( и с помощ­та на вън­ш­ни инс­ти­ту­ти) на ясна пред­ста­ва за качес­т­во, бъл­га­ри­нът би могъл да фор­ми­ра потре­би­тел­ко пове­де­ние, кое­то да нала­га цено­ва прозрач­ност и заро­ди по-доб­ри цено­ви нива в стра­на­та. Ако потре­би­те­лят не заяви сво­и­те пра­ва чрез сво­е­то соб­с­тве­но потре­би­тел­с­ко пове­де­ние, тър­го­ве­цът няма да му ги даде.

Така че, под­би­рай­те и изби­рай­те с усет за цена и качество.

2 Responses to Различни култури, различни навици на пазаруване — де е България?

  • Страхотна ста­тия, напъл­но съм съг­лас­на с каза­но­то от теб. Дано тази тен­ден­ция, за коя­то спо­ме­на­ваш накрая да започ­не да се променя. 😉

  • Гери, бла­го­да­ря. Нашите потре­би­тел нямат така богат опит как­то дру­ги запад­ни общес­т­ва и най-вече е вре­ме да го натру­пат, за да се знае от кого как­во да се иска.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *