Само за мъже: Как пазаруват мъжете? Реалност или фикция

by gatekeeper on 30.03.2011

На пръв поглед мъже­те не оби­чат да паза­ру­ват. В също­то вре­ме се отчи­та, че паза­ру­ва­не­то сред мъже­те е нарас­т­на­ло като обем и вре­ме пре­ка­ра­но в посве­ще­ние на тази дей­ност. Популярно е вяр­ва­не­то, че мъже­те паза­ру­ват чрез стра­те­ги­я­та “сграб­чва и тръг­ва”.  Дали това е така ще раз­бе­ре­те днес или утре на…www.marketing-college.com.

Само за мъже: Как паза­ру­ват мъже­те? Реалност или фикция

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *