Само за мъже: Как пазаруват мъжете? Реалност или фикция

by gatekeeper on 31.03.2011

Как паза­ру­ват мъже­те? Отговорът е — опре­де­ле­но раз­лич­но от жени­те. Докато жени­те се реа­ли­зи­рат чрез паза­ру­ва­не­то, изра­зя­ват сво­и­те емо­ции, даря­ват вни­ма­ние на себе си и на люби­ми­те, мъже­те се посве­ща­ват на тази дей­ност с цели раз­лич­ни по сво­е­то естес­т­во. Обеществото в сво­е­то раз­ви­тие на еман­ци­па­ция, раз­мя­на на роли и раз­ми­ва­не­то на гра­ни­ца­та меж­ду “мъж­ко” и “жен­с­ко” про­ме­ня стан­дар­т­ни­те сте­ре­о­ти­пи за мъж­ко паза­ру­ва­не, даря­вай­ки го с нови цели и нюанси.

Каки са сте­ри­о­ти­пи­те за мъж­ко­то паза­ру­ва­ни влас­т­ва­щи в потре­би­тел­с­ки­те глави?

  • Сграбчва и тръг­ва — “мъжът вли­за в мага­зи­на с кон­к­рет­на визия за това, кое­то иска, купу­ва го и бър­зо напус­ка мага­зи­на”. Това вяр­ва­не може и да е исти­на за някои от пред­ста­ви­те­ли­те на мъж­кия пол, но същес­т­ву­ват реди­ца фак­ти, кои­то го опро­вер­га­ват. Мъжете тър­сят доб­ри­те офер­ти и нама­ле­ния, за да напус­нат мага­зи­на с чув­с­т­во­то, че са спе­че­ли­ли от паза­ру­ва­не­то. Това изис­к­ва вре­ме. Мъжете поня­ко­га паза­ру­ват заед­но, учат се вза­им­но, кое е добро и кое не, пара­лел­но с това поня­ко­га просто искат да пре­ка­рат вре­ме в мага­зи­на в тър­се­не на раз­лич­ни сто­ки. С дру­ги думи, мъжът срав­ня­ва, дис­ку­ти­ра, паза­ри се, раз­след­ва, поуча­ва. Тези дей­нос­ти го въз­пре­пят­с­тват от това  да сграб­чи сто­ка­та и да тръгне.
  • Хленчи и чака — мъже­те мрън­кат, кога­то се касае за паза­ру­ва­не и поглед­неш ли лице­то на чакащ жена си мъж, ще про­че­теш тюх­ка­не и изра­же­ни­е­то на човек “плен­ник на жен­с­ки­те при­щяв­ки”.  Някои мъже хлен­чат, но в също­то вре­ме голя­ма част от тях искат да помог­нат на паза­ру­ва­щия с тях да избе­ре, оце­ни даде­на сто­ка. Трудно е за вяр­ва­не, но има и таки­ва, кои­то изпит­ват удо­вол­с­т­вие от това да бъдат във­ле­че­ни като сърат­ни­ци в про­це­са на пазаруване.
  • Страх от жен­с­т­ве­ност­та — вяр­ва­не­то, че мъже­те изпит­ват анти­па­тия към про­дук­ти свър­за­ни с гри­жа за жен­с­ко­то тяло (пар­фю­ми) или живо­та на една дома­ки­ня. Поредната фик­ция. Някои мъже съв­сем съз­на­тел­но се инте­ре­су­ват от кули­на­рия, инте­ре­су­ват се от пор­це­лан, крис­тал. По този начин те вяр­ват, че ще раз­ви­ят екс­пер­ти­за, коя­то ще им помог­не в отно­ше­ни­е­то и успе­ха им към жени­те. Освен това мъже­те пре­от­кри­ват в пор­це­ла­на или сре­бър­ни­те, злат­ни­те сер­ви­зи сим­вол на тех­ния ста­тус в обществото.

Явно опи­са­ни­те сте­ре­о­ти­пи имат от час­ти мити­чен харак­тер.  Истината е оба­че, че мъже­те оби­чат да са побе­ди­те­ли, да кон­т­ро­ли­рат и да успя­ват дори там, къде­то не е тях­на рабо­та. Умните жени­те се въз­пол­з­ват от това, успеш­ни­те тър­гов­ци също­то. Основното посла­ние на тези тър­гов­ци — раз­би­ра­не­то, че “жен­с­ки­те” про­дук­ти (кух­ня, дома­кин­с­т­во) тряб­ва да бъдат заку­пу­ва­ни само от жени е оста­ря­ло. Освен това в общес­т­во на обра­зо­ва­ни и соци­ал­но раз­ви­ва­щи се двой­ки роли­те на два­та пола чес­то се раз­ме­нят — тоест, паза­ру­ва­не­то е не само мъж­ко или само жен­с­ко, а в ком­би­на. А що се отна­сят до жела­ни­е­то на мъже­те да са вина­ги побе­ди­те­ли? —  Търговци, залъг­вай­те ги с изгод­ни офер­ти, с огра­ни­че­на по налич­ност сто­ка, с при­ят­ни съби­ра­ния “по мъж­ки” — това ще залъ­же сети­ва­та им на ловец тър­сещ само най-доб­ра­та плячка.

4 Responses to Само за мъже: Как пазаруват мъжете? Реалност или фикция

  • Определено съм съг­ла­сен. Но спо­ред мен мъжът все пак си оста­ва с прак­тич­но и кри­тич­но мис­ле­не или с дру­ги думи тър­си дове­рие, надеж­д­ност и качес­т­во, дока­то жени­те си оста­ват емо­ци­о­нал­но зависими.

  • 🙂 Здравей, Тишо — доб­ре дошъл! Мъжете сме уж раци­о­нал­ни, ама пак пра­вим нера­ци­о­нал­ни реше­ния като при­мер­но да тър­сим най-изгод­но­то, а не най-качес­т­ве­но­то. Женската емо­ция е голя­ма тема, не може да я раз­гле­да­ме с една статия.

  • Omni determinatio negatio est, т. е. вся­ко обоб­ще­ние е погреш­но. Всеки мъж паза­ру­ва раз­лич­но- под­хо­дът му зави­си от мно­го фак­то­ри= ман­та­ли­тет, въз­пи­та­ние, кул­ту­ра, обра­зо­ва­ние, ниво, фор­мат и стил.

  • Много сте пра­во да мъжа сграп­ч­ва и тръг­ва но в 99% от слу­чай­те това е точ­но­то нещо дока­то жени­те гле­дат с часо­ве и поч­ти нико­га не са купи­ли точ­на­та сто­ка ‚след 10 мин вече са раз­ко­ле­ба­ни дали точ­но това тряб­ва­ше да вземат

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *