Сезонално, промоционално, редуцирана цена, последен шанс ..Нови послания в стимулиране на продажбите.

by gatekeeper on 25.12.2010

Освен голе­ми­те чер­ве­ни над­пи­си, кои­то с раз­ме­ра и пози­ци­я­та си в рам­ки­те на супер­мар­ке­та, “пома­гат” на кли­ен­та да заку­пи про­дукт на доб­ра цена, кре­а­тив­ност­та на тър­гов­с­ки­те вери­ги не нами­ра гра­ни­ци в офор­м­ле­ни­е­то на над­пи­си с про­мо­ци­о­на­лен характер.

В палит­ра­та от посла­ния, кои­то офор­мят даде­на офер­та, се появя­ват нови фор­му­ли­ров­ки. Те са атлер­на­ти­ва на сиг­нал­но чер­ве­ния цвят. Ето как­ви са и нови­те хито­ве в този аспект:

  • Последен шанс — посла­ни­е­то е по-ско­ро позна­то от лота­ри­я­та и игри­те с награ­ди. Промоцията напра­ве­на с подоб­на ети­ке­ция не е мар­ки­ра­на с вре­ме­ви интер­вал, в кой­то важи офер­та­та. Надписът е насо­чен към кате­го­рия от арти­ку­ли, кои­то прин­цип­но мога­та да се наме­рят под дру­го позна­то загла­вие — АКЦИЯ.
  • Сезонно — сред офе­ри­ра­ни­те про­дук­ти в този сек­тор от мага­зи­на попад­нах на бобо­ни за сму­че­не, жели­ра­ни мече­та. Познавате ли, някой кои­то да има сезон­на кон­су­ма­ция на тези продукти?
  • Силно реду­ци­ра­ни — касае се за цени­те. Предлаганите под тако­ва загла­вие про­дук­ти са ати­ку­ли оста­на­ли от завър­ш­ва­щи тема­тич­ни или друг тип про­мо­ции. Примерно ако пре­ди 2 сед­ми­ци в мага­зи­на е има­ло тема­тич­на въл­на на бис­к­ви­ти, мафи­ни и т.н. под загла­ви­е­то “Америка”, то сега неп­ро­да­де­но­то може да се открие на мяс­то с над­пис “Силно редуцирани”.

Посочените фор­му­ли­ров­ки чес­то висят над гла­ви­те на кли­ен­ти­те в супер­мар­ке­ти, пози­ци­о­ни­ра­ни като дискаунтъри.

Освен рега­ли­те и тър­гов­с­ка­та площ, тава­ни­те в супе­ри­те се превръ­щат в “гар­де­роб”
със  зака­че­ни табел­ки и про­мо­ци­о­нал­ни надписи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *