Скоро:Пазаруването на храни в златните 50+

by gatekeeper on 17.05.2011

Обществото на България и в Европа се про­ме­ня. Оказва се, че бли­зо 50 про­цен­та от обо­ро­ти­те в тър­го­ви­я­та на дреб­но се гене­ри­рат от потре­би­те­ли на въз­раст над 50 годи­ни. Не само този факт има зна­че­ние за тър­гов­ци­те, абсо­лют­на­та брой­ка на кли­ен­ти­те е голя­ма пора­ди фак­та, че това ( 50-те, 60-те ) са били бла­го­дат­ни годи­ни за раж­да­не­то на деца.

Скоро в www.marketing-college.com: Пазаруването на хра­ни в злат­ни­те 50+


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *