Смешно ли ти е? Хуморът и мястото му в рекламата

by gatekeeper on 12.02.2011

Мястото на закач­ки­те и хумо­рът в рек­ла­ма­та се е про­ме­ня­ло мно­гок­рат­но пред десе­ти­ле­ти­я­та. Ако пре­ди 50 годи­ни попу­ляр­но­то изказ­ва­не на Хопкинс: “Хора, не си купу­вай­те от кло­у­ни!” беше сим­вол за отри­ца­тел­ни­те нагла­си относ­но изпол­з­ва­не­то на хумор в рек­ла­ма­та, то днес кар­ти­на­та е съв­сем дру­га. В Западна Европа пове­че от 1/5 от рек­лам­ни­те спо­то­ве съдър­жат еле­мен­ти на хумор. Фестивалът за рек­лам­ни кли­по­ве “Cannes Rolle” отчи­та нарас­т­ващ брой  забав­ни спо­то­ве полу­чи­ли награ­да послед­ни­те години.

За фир­ми­те рек­ла­ми­ра­щи свои про­дук­ти е осно­вен въп­ро­сът, дали хумо­рът има мяс­то в рек­ла­ма­та. Притесненията се пораж­дат от т.н. ефект на вам­пи­ра : Смешната  стра­на на кли­па до така­ва сте­пен привли­ча вни­ма­ни­е­то на ауди­то­ри­я­та, че рек­лам­но­то посла­ние оста­ва на заден план в сян­ка. Оспорвана е тема­та, дали хумо­рът спо­ма­га с нещо за това мар­ка­та в кли­па да бъде запомнена.

По учеб­ник хумо­рът би след­ва­ло да се при­ла­га в рек­ла­ма за про­дук­ти с нисък риск, към кои­то кли­ен­тът е заан­га­жи­ран емо­ци­о­нал­но (бира).  Хуморът  не се пре­по­ръч­ва и за про­дук­ти нови на паза­ра, тъй като кли­ен­тът се нуж­дае от инфор­ма­ция за тях.

Ново мета-изслед­ва­не показ­ва оба­че точ­но обрат­но­то — хумо­рът в спо­то­ве за важ­ни и обвър­за­ни с риск про­дук­ти има по-голям успех откол­ко­то в кли­по­ве за про­дук­ти с нисък риск. Хуморът не съз­да­ва чис­то емо­ци­о­нал­на връз­ка с кли­ен­та: кол­ко­то по-интен­зи­вен е хумо­рът, тол­ко­ва по-сил­но кли­ен­ти­те харес­ват мар­ка­та и тол­ко­ва по-здра­во сама­та мар­ка бива запом­ня­на. Разпознаването и запа­ме­тя­ва­не­то на рек­лам­ни­те посла­ния бива сти­му­ли­ра­но бла­го­да­ре­ние на хумора.

Резултатите от раз­лич­ни изслед­ва­ния оба­че са про­ти­во­ре­чи­ви. Около 400 отдел­ни фак­то­ра имат вли­я­ние вър­ху успе­ха на една рек­ла­ма бази­ра­ща се на хумор. За това в зави­си­мост от кул­ту­ра­та, цен­нос­ти­те, про­фи­ла на ауди­то­ри­я­та, пла­ни­ра­ни­те рек­лам­ни кана­ли, про­дук­та и него­ва­та при­ро­да, реше­ни­е­то за изпол­з­ва­не­то на хумор в даден рек­ла­мен спот тряб­ва да бъде взе­то след сери­оз­ни проучвания.

Внимание: Каня Ви да учас­т­ва­те в крат­ко про­уч­ва­не на бло­га ми за игра­та Farmville (Фермата), кое­то цели да регис­т­ри­ра, дали посто­ян­ни­те пока­ни за учас­тие от при­яте­ли Ви драз­нят. Не се преслед­ват комер­си­ал­ни цели, резул­та­ти­те ще се пуб­ли­ку­ват в бло­га. Farmville пока­ни­те ме драз­нят:) а Вас? Споделете мне­ние с 3 клика!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *