Собствените марки — потребителското решение в криза

by gatekeeper on 20.12.2010

През послед­ни­те годи­ни в България е види­ма тен­ден­ци­я­та, че тър­гов­с­ки вери­ги от вся­ка­къв мащаб от меж­ду­на­род­ни, през реги­о­нал­ни и мес­т­ни вери­ги обо­га­тя­ват асор­ти­мен­та си от про­дук­ти със соб­с­тве­ни мар­ки. Така през послед­ни­те годи­ни Пикадили пред­ста­ви и раз­ви мар­ка­та Мистър Пикс, супер­мар­ке­ти Билла въве­до­ха тър­гов­с­ка­та мар­ка Клевър за про­дук­ти от нисък цено­ви клас.  На този фон, дори и мал­ки град­с­ки вери­ги се опит­ват да раз­ви­ят соб­с­тве­ни бран­до­ве, с кои­то да пред­ло­жат про­дук­ти за кли­ен­ти с нисък бюджет.

Статистика, за това какъв е дялът от общия обо­рот гене­ри­ран от соб­с­тве­ни мар­ки не е достъп­на. За смет­ка на това, изла­гам накрат­ко, кои са фак­то­ри на успе­ха за соб­сет­ни марки:

  • Качество на соб­с­тве­ни­те мар­ки — това, кое­то кли­ен­ти­те раз­ли­ча­ват и ценят е качес­т­во­то. Една от основ­ни­те зада­чи на един успе­ше бранд е да изтък­ва и доказ­ва това свое свойс­т­во. Качественият бранд реду­ци­ра рис­ка на купу­ва­ча, с това пече­ли по-голям паза­рен дял и въз­вра­ща­е­мост. Търговските вери­ги би след­ва­ло да пред­ла­гат про­дук­ти в кате­го­рии, в кои­то могат да пред­ло­жат съпос­та­ви­мо качес­т­во спря­мо про­из­во­ди­тел­с­ки­те мар­ки. Ниската цена може само до някъ­де да ком­пен­си­ра зани­же­но качество.
  • Инвестиции в соб­с­тве­на­та мар­ка — съз­да­ва­не­то на соб­с­тве­на мар­ка изис­к­ва зна­чи­ми инвес­ти­ции в заде­ля­не­то на рек­лам­ни пло­щи в бро­шу­ри­те, отдел­ни сти­ла­жи, мяс­то на раф­то­ве­те в самия мага­зин. Така напри­мер Пикадили имат отдел­на интер­нет стра­ни­ца за соб­с­тве­ни­те си про­дук­ти, а Лидл в Германия заде­ля голя­ма площ от сте­ни­те на мага­зи­ни­те си, за да рек­ла­ми­рат соб­с­тве­ни­те си мар­ки. Особено в област­та на каси­те, къде­то кли­ен­ти­те се задър­жат доста­тъч­но вре­ме, за да обър­нат вни­ма­ние на марките.
  • Ценови нама­ле­ния на про­из­во­ди­тел­с­ки­те мар­ки — цено­ви­те отстъп­ки напра­ве­ни за мар­ко­ви про­дук­ти оказ­ват мно­го по-голя­мо вли­я­ние вър­ху потре­би­тел­с­ко­то пове­де­ние, отко­ло­то отстъп­ки напра­ве­ни за про­дук­ти соб­с­тве­на мар­ка. Така напри­мер, шоко­лад Милка нама­лен с 30 про­цен­та от редов­на­та си цена ще дове­де до това, че цено­во чув­с­т­ви­тел­ни кли­ен­ти паза­ру­ва­щи пре­дим­но соб­с­тве­ни мар­ки, ще сме­нят неиз­вес­т­на­та мар­ка за про­дукт с отвър­де­но име на  разум­на, нама­ле­на цена.
  • Брой про­из­во­ди­тел­с­ки мар­ки в кате­го­ри­я­та — супер­мар­ке­ти­те би след­ва­ло да пред­ста­вят соб­с­тве­ни мар­ки в кате­го­рии, в кой­то бро­ят на утвър­де­ни­те про­из­вод­с­тве­ни мар­ки е орга­ни­чен — сол, захар и т.н. В кате­го­ри­я­та шам­по­а­ни при­мер­но, къде­то могат да бъдат откри­ти десет­ки бран­до­ве, сми­съ­лът от соб­с­тве­на мар­ка е малък.

Към посо­че­ни­те фак­то­ри, могат да бъдат доба­ве­ни още мно­го — марж на печал­ба в про­дук­то­ва­та кате­го­рия, рек­лам­ни раз­хо­ди за про­из­во­ди­тел­с­ки мар­ки и т.н.

Кризата в България даде попъ­тен вятър на соб­с­тве­ни­те мар­ки. Не може се отре­че фак­тът, че дори и мал­ки­те град­с­ки вери­ги започ­на­ха да пред­ла­гат соб­с­тве­ни мар­ки за хляб, мас­ло, мля­ко. Българските супер­мар­ке­ти под­бра­ха кате­го­рии, в кой­то про­из­вод­с­тве­ни­ят про­цес е опрос­тен и рис­кът от сил­на вари­а­ция в качес­т­во­то ограничен.

Този про­цес на наро­я­ва­не оба­че ще спре, тъй като някои ритейл мени­джъ­ри­те след­ват сля­по тен­ден­ци­я­та и след вре­ме, само доб­ре дифе­рен­ци­ра­ни­те бран­до­ве отго­ва­ря­щи на посо­че­ни­те кри­те­рии ще оце­ле­ят. Този про­цес оба­че ще бъде едва след години.

Сега, в пери­од на кри­за, соб­с­тве­ни­те мар­ки са изгод­но­то потре­би­тел­с­ко решение.

2 Responses to Собствените марки — потребителското решение в криза

  • ооо­оо. това опре­де­ле­но е доста добро попа­де­ние 🙂 Мисля, че твър­де­ни­е­то, че мар­ки­те тряб­ва да наблег­нат в/у мар­ке­тин­га на качес­т­ве­ни­те си про­дук­ти е мно­го пра­ви­лен. Поздравления за доб­рия пост!

  • @Тихо
    Това е. Залагането вър­ху качес­т­во­то дъл­гос­роч­но се отплаща.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *