Стимулиране на продажбите на био-продукти: Кой е най-добрият инструмент?

by gatekeeper on 07.02.2011

В България наби­ра ско­рост еко-въл­на­та. Въпреки, че насе­ле­ни­е­то е бед­но, забе­ляз­ва­ме как град­с­ка­та и пазар­на сре­да се про­ме­нят. В гра­до­ве­те са инс­та­ли­ра­ни кофи за раз­дел­но съби­ра­не на отпа­дък, авто­бу­си­те с над­пис “на при­ро­ден газ” кръс­тос­ват ули­ци­те, а супер­мар­ке­ти­те освен еко-стра­ни­ци и био-про­дук­ти, пред­ла­гат тор­бич­ки, кои­то се раз­граж­дат мно­го по-бър­зо от нор­мал­ни­те в природата.

Супермаркети и дру­ги фор­ма­ти мага­зи­ни пред­ла­гат био-про­дук­ти на сво­и­те щан­до­ве. Тези про­дук­ти са по-скъ­пи, по-доб­ри по качес­т­во и най-вече отглеж­да­ни (про­из­веж­да­ни) в еко­ло­гич­ни реги­о­ни и чрез тех­ни­ки, кои­то щадят при­ро­да­та. Кой е най-доб­ри­ят инс­ту­мент за сти­му­ли­ра­не на про­даж­би­те на био-продукти?

Изследване от пре­ди някол­ко годи­ни тема­ти­зи­ра този въп­рос чрез поле­ви наблю­де­ния и тес­т­ва­не на три нем­с­ки про­дук­та: вур­с­то­ве в бур­кан, нату­ра­лен ябъл­ков сок и кисе­ло мляко.

Инструментитите, кои­то са били изпол­з­ва­ни са:

 • тес­то­ва акция с и без дис­п­лей, спе­ци­ал­но раз­по­ло­же­ние на сто­ка­та, пла­кат и стоп-сиг­на­ли на регалите.

 • Акция с цено­во нама­ле­ние от 10 про­цен­та при съб­лю­да­ва­не на цено­ви­те пра­го­ве ( пра­го­ве на тър­се­не, кои­то мар­ки­рат “стъ­па­ло­вид­на­та” фор­ма на кри­ва­та на тър­се­не на нива­та на опре­де­ле­ни цени).
 • Пасивна дегус­та­ция (обслу­жи се сам) на щанд и дегус­та­ция на щанд асис­ти­ра­на от персонал.

Резултатите от изслед­ва­не­то показ­ват, че до най-голям успех водят акци­и­те с дегус­та­ция. Те пораж­дат в кли­ен­та едно изку­ше­ние на вку­со­ви­те сети­ва и по този начин зави­ша­ват импул­с­ни­те поръч­ки. Дегустациите асис­ти­ра­ни от пер­со­на­ла се нала­гат като по-доб­рия инс­т­ру­мент по отно­ше­ние на обо­ро­та спря­мо пасив­на­та дегус­та­ция и при­ло­же­ни­те цено­ви и кому­ни­ка­ци­он­ни инструменти.

Дегустацията има и харак­те­ра на съби­тие, кое­то я пра­ви и под­хо­дя­щия инс­т­ру­мент за въвеж­да­не­то на нови про­дук­ти, неза­ви­си­мо от тях­на­та при­ро­да — на био, еко или нито едно от две­те поприща.

5 Responses to Стимулиране на продажбите на био-продукти: Кой е най-добрият инструмент?

 • thmrvptr@gmail.com'
  TihomirP says:

  Добра ста­тия. Определено сетив­ни­те орга­ни са цел на мно­го мар­ке­тинг спе­ци­а­лис­ти. Ако човек усе­ти сам, то той знае, че няма как да бъде излъ­ган — е поч­ти няма 🙂

 • Тишо мер­си за мне­ни­е­то ти. Не е слу­чай­но, че доб­ри­те рес­то­ран­ти ни “мамят” и с добър аро­мат от кух­ня­та им.

 • thmrvptr@gmail.com'
  TihomirP says:

  Да взе­мем напри­мер McDonalds кои­то изкар­ват сво­и­те отдуш­ни­ци вина­ги на мес­та с мно­го тра­фик от хора, за да ги при­ма­мят — поне 2 при­ме­ра в София 🙂

 • 🙂 А Тишо, аро­ма­тът добър ли е?

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *