Стипендиантската програма, която ме вдъхнови

by gatekeeper on 06.02.2011

В пери­о­да 2007–2010 годи­на имах въз­мож­ност­та да бъда част от сти­пен­ди­ант­с­ка­та програ­ма на фон­да­ция Rochus und Beatrice Mummert. През тези годи­ни научих мно­го за себе си, за цели­те си, поглед­нах през очи­те на дру­ги хора и видях, до как­во може да дове­де амби­ци­я­та, енту­си­аз­мът и воля­та. Учих в Кьолн, посе­ща­вах семи­на­ри и поемах отговорност.

Този фев­ру­а­ри пред­стои финал­ни­ят кръг на таз­го­диш­ния под­бор и с този постинг поже­лaвам успех на кан­ди­да­ти­те от България.

Повече инфор­ма­ция за програ­ма­та: .

Представям крат­ко експозе:

Ние насър­ча­ва­ме изяве­ни­те сту­ден­ти, гото­ви да поемат ангажимент!
Фондация „Rochus und Beatrice Mummert” насър­ча­ва бъде­щи потен­ци­ал­ни топ мени­джъ­ри от страните
в Централна и Източна Европа в област­та на ико­но­ми­чес­ки­те, инже­нер­ни­те и при­род­ни­те науки.
Програмата включ­ва сти­пен­дия за пери­од от 2,5 годи­ни за завър­ш­ва­не на магис­тър­с­ко обу­че­ние в
уни­вер­си­те­та в Кьолн (Universität zu Köln), в Германската Спортна Академия, Кьолн (Deutsche
Sporthochschule Köln) или в Техническия уни­вер­си­тет в Аахен, Германия (RWTH Аachen) и се
пред­ла­га в сът­руд­ни­чес­т­во с фон­да­ция Robert Bosch.

One Response to Стипендиантската програма, която ме вдъхнови

  • ivaivanova0@abv.bg'
    lilia says:

    Да- за да има точ­ност , зато­ва искам.Защото вина­ги има начи­ни за лъжа,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *