Студенти по маркетинг поемат социална отговорност

by gatekeeper on 14.12.2010

Клуб Маркетинг към ИУ-Варна про­веж­да бла­гот­во­ри­тел­на кам­па­ния  за наби­ра­не на сред­с­тва за дом “Другарче” гр.Варна. Нека, все­ки отво­ри сър­це­то си и пода­ри усмивка.

Можете да напра­ви­те даре­ние, чрез спе­ци­ал­на кутия, поста­ве­на на вхо­да на уни­вер­си­те­та, в дни­те от Вторник-14.12. до Петък-17.12.

Източник: http://marketing.ue-varna.info/2010–05-12–17-14–57/49–2010-12–13-20–33-37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *