Супермаркетите се превръщат в пекарни за хляб

by gatekeeper on 19.12.2010

Защо тър­гов­с­ки­те вери­ги започ­ват да се месят в чужд бизнес?
Преди вре­ме Асоциациите на нем­с­ки­те пека­ри се обър­на­ха с упрек към вери­га­та Алди, че рек­ла­ма­та им за пряс­но изпе­че­ни тес­те­ни изде­лия всъщ­ност под­веж­да кли­ен­ти­те им. Самите про­дук­ти са пред­ва­ри­тел­но гото­ви и едва ли не само се „затоп­лят” в мага­зи­ни­те на най-голе­мия хард дис­ка­ун­тър в Германия. И това се случ­ва в бли­зо 1800 фили­а­ла на вери­га­та с Германия. А нем­с­ки­те пека­ри реа­ги­рат по подо­бен начин, тъй като обо­ро­ти­те им са застрашени.

Конкурентите не ост­ват със скръс­те­ни ръце. От някол­ко месе­ца подоб­ни пекар­ни се въвеж­дат и във фили­а­ли­те на Лидл и Пени. Там кли­ен­тът може да заку­пи топ­ли пит­ки, хлеб­че­та и т.н. от раф­то­ве­те на мага­зи­на, като пред очи­те му се при­гот­вя след­ва­ща­та партида.

Накратко – това е една срав­ни­тел­но нова тен­ден­ция в супер­мар­ке­ти­те, а имен­но към про­цес на изме­не­ние на про­из­вод­с­тве­ни­те дей­нос­ти, кои­то по прин­цип не при­над­ле­жат към основ­на­та ком­пе­тен­ция на една дис­ка­унт вери­га (backwards integration). Така през 2008 г. напри­мер Лидл бяха обя­ви­ли, че ще стро­ят фаб­ри­ка за шоко­лад, къде­то сами да про­из­веж­дат шоко­ла­до­ви­те изде­лия, про­да­ва­ни под соб­с­тве­на мар­ка във фили­а­ли­те им. Дискаунтърите си позво­ля­ват подо­бен под­ход пора­ди пазар­ния си дял, сила и мощ спря­мо про­из­во­ди­те­ли­те и при преговорите.

Същевременно е види­ма една дру­га тен­ден­ция — тен­ден­ци­я­та ЕКО. В Лидл напри­мер голе­ми­те, метал­ни кошо­ве за хар­тия за заме­не­ни от еко-кутии, в кои­то кли­ен­ти­те могат да изхвър­лят хар­ти­е­ни­те отпа­дъ­ци. Върху сами­те кутии на зелен фон е видим с над­пис — ЕКО. Явно е нали­це Go green тен­ден­ция? Моето лич­но мне­ние — просто замя­на на ста­ри­те кошо­ве с доб­ре офор­ме­ни и изри­су­ва­ни паке­ти с над­пис Еко. Дали ком­па­ни­я­та е ста­на­ла по-зеле­на в действителност?

Затова пък в подоб­ни вери­ги е наис­ти­на зеле­но. Цветята се про­да­ват с осо­бен успех. Вярно е, рози­те нямат мирис, но 10 броя от тях са 1, 99 евро. Преди да се вър­не вкъ­щи, един­с­т­ве­но­то, кое­то оста­ва на мъжа е да мине през супер­мар­ке­та, за да купи цве­тя на жена си.

С дру­ги думи, и пека­ри и цве­та­ри (не само те) тряб­ва да се стра­ху­ват от дис­ка­ун­тъ­ри­те. Това вече го пра­вят мал­ки­те супермаркети.

Затова бих искал да напом­ня, че е край­но вре­ме заст­ра­ше­ни индус­т­рии (пека­рят на ъгъ­ла, про­да­ва­чът на сла­до­лед, а и далеч по-голе­ми фир­ми) да се дифе­рен­ци­рат от тях, да ата­ку­ват сво­и­те кли­ен­ти с ясни посла­ния за това кои са и как­во пред­ла­гат. Разграничението е наложително.

Ако Лидл про­да­ват хлеб­че­та към тар­гет кли­ен­ти, кои­то дър­жат на трай­ност и све­жест (freshness), то една сред­но голя­ма пекар­на нека орга­ни­зи­ра мал­ко про­уч­ва­не сред кли­ен­ти­те си и открие:

Кои са основ­ни­те качес­т­ва, кои­то кли­ен­ти­те ценят в хлеб­че­та­та им?

Собственикът и пер­со­на­лът му могат на база наблю­де­ни­я­та си да оце­нят кон­ку­рен­т­ни мага­зи­ни (в слу­чая — дис­ка­ун­тър) на база откри­ти­те фак­то­ри, да ана­ли­зи­рат соб­с­тве­но­то си пред­ста­вя­не и зало­жат на сво­и­те пре­дим­с­т­ва! Ако това пре­дим­с­т­во е важ­но и за кли­ен­та, то пока­за­но навън — може да се пре­вър­не в кон­ку­рен­т­но такова.

Пекарите могат да стиг­нат до тези изво­ди дори и без наме­са­та на мар­ке­тинг спе­ци­а­лист. Защо спо­ред Вас нем­с­ки­те пека­ри упрек­ват пуб­лич­но Алди за лъжа в посла­ни­я­та им и искат да заве­дат дело? Как така за един ден Алди от вери­га за хра­ни­тел­ни сто­ки се превръ­ща в пекар­на. Явно е вре­ме за дифе­рен­ци­а­ция — така може да се кла­си­фи­ци­ра този случай.

Макар че Дитер Брандес, бивш дъл­го­го­ди­шен мени­джър на бра­тя­та Алди твър­ди: „Всичко е мно­го просто – щом някой отиде там, къде­то полу­ча­ва добро качес­т­во на най-нис­ка цена, защо да не паза­ру­ва там!”

Авторски мате­ри­ал (18.10.2010): ХИ&Т — ХРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ И ТЪРГОВИЯ — месеч­но бизнес-списание

7 Responses to Супермаркетите се превръщат в пекарни за хляб

 • ivaivanova0@abv.bg'
  lilia says:

  За така пред­ло­же­но­то раз­гра­ни­ча­ва­не пред­по­ла­гам отго­ва­ря мени­джъ­ра на самия магазин.Не съм запоз­на­та доб­ре с пра­ви­ла и договори .

 • Мениджърите на про­дук­то­вия микс.

 • Hi amazing site, I discovered your web site when doing some research on some methods to develop my blog. I was simply enquiring what spam software package you use for comments because I get a good deal on my site.

 • laureneBergeromzd@yahoo.com'
  Dorothy L. says:

  Whatever is bright and beautiful, whatever means the most to You, whatever brings You happiness, these are the things we wish for You and Your family.

 • I have plans to talk respecting and This is the interest in the topic it covers.

 • Giebler@gmail.com'
  Lue Oakes says:

  Hi. I just noticed that your site looks like it has a few code errors at the very top of your website’s page. I’m not sure if everybody is getting this same problem when browsing your site? I am employing a totally different browser than most people, referred to as Opera, so that is what might be causing it? I just wanted to make sure you know. Thanks for posting some great postings and I’ll try to return back with a completely different browser to check things out!

 • Да наис­ти­на мно­го от супер­мар­ке­ти­те съз­да­ват погер­ш­но­то впечетление,че про­из­веж­дат хляб! Дефакто шоко­во замра­зе­ни­те про­дук­ти на полу­фер­мен­та­ция (земе­ли) например:се запи­чат ‚най-чес­то в КОВЕКТОМАТИ и това е цяла­та пекар­на!!! Така кли­ен­та е заблуден,че си е взел пряс­но изпе­чен продукт.Изклучение пра­ви вери­га­та БИЛЛА ‚къде­то в пове­че­то филя­ли над 50 имат затво­рен цикъл на производство.Фирмата в кои­а­то рабо­тя е пър­ва­та койа­то про­ка­ра такъв про­ект на истин­с­ка пекар­на във вери­га супер­мар­ке­ти. За пове­че инфор­ма­ция за обо­руд­ва­не­то може да посе­ти­те site на bongard.fr или да ми пише­те на е mail: jupiler_bul@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *