Темата в понеделник: Бедността и свъразният с нея стрес да пазаруваш. Дискаунтърите=решение?

by gatekeeper on 30.01.2011

Ограниченият доход кара бъл­га­ри­на да се реди от ран­ни доби на опаш­ка. Над 1.5 мили­о­на бъл­га­ри са заст­ра­ше­ни от бед­ност и паза­ру­ва­не­то им в мага­зи­ни с нис­ки цени как­ви­то са дис­ка­ун­тъ­ри­те може да е жиз­не­но­важ­но за тях.
Бедността пораж­да стрес. Стрес се пораж­да и от това да се блъс­каш в тъл­па­та, за да стиг­неш про­дук­та на промоция.

Понеделник (31.01): Как дис­ка­ун­тъ­ри­те могат да при­ло­жат антист­ре­со­ва тера­пия на сво­и­те най-бед­ни клиенти?

One Response to Темата в понеделник: Бедността и свъразният с нея стрес да пазаруваш. Дискаунтърите=решение?

  • www.stojanka_s@abv.bg'
    STEFANOVA says:

    Само човек да поглед­не лица­та на паза­ру­ва­щи­те и там ще про­че­те- стрес — изпи­са­но е на лица­та в стре­ме­жа им да наме­рят про­мо­ци­о­нал­на­та стока!Дали това ‚кое­то ще се купи се поби­ра в пред­ви­де­ни­те сред­с­тва за покуп­ки ‑друг стре­сов ограничител,а дали про­мо­ци­о­нал­на­та сто­ка си стру­ва — след­ващ въп­рос- цена­та ли е воде­ща в покуп­ка­та или потреб­ност­та от нея?Може би ни тряб­ва фак­то­ра ‑вре­ме за да се ори­ен­ти­ра­ме в ново­то ‚кое­то ни пред­ла­гат търговците?!И реак­ци­и­те ни биха били адек­ват­ни на тър­гов­с­ки­те похвати?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *