Ти си тръгваш, но поспри се — с цената ще те върна

by gatekeeper on 14.07.2011

Статията за Няколко начи­на, как да се обвър­жеш с него/нея започ­на с про­дук­то­ва­та поли­ти­ка и раз­лич­ни­те лос­то­ве, кои­то могат да закре­пят връз­ка­та кли­ент-фир­ма. Стана ясно, че услу­ги­те с доба­ве­на стой­ност могат да слу­жат като “изви­не­ние” спря­мо неоп­рав­да­но­то дове­рие. Но, мар­ке­тин­го­ви­ят микс съдър­жа и дру­ги еле­мен­ти — на почит днес е цена­та, коя­то е не само агре­ги­ран, инфор­ма­ци­о­нен сиг­нал за кли­ен­та, но и знак за прозрач­ност, спра­вед­ли­вост при заку­пу­ва­не­то на услу­га или стока.

За да не си тръг­не, за да се посп­ре, а и впе­чат­ли кли­ен­тът тряб­ва да раз­бе­ре, че цена­та е не само фун­к­ция на про­из­вод­с­тве­на­та стра­на, но и съоб­ра­зе­на с вре­ме­то, енер­ги­я­та, а поня­ко­га и нега­тив­ни емо­ция като гняв и соци­а­лен натиск, кои­то кли­ен­тът влага/преживява в даде­на пазар­на среда.

С цели съби­ра­не­то на надеж­д­на и детайл­на инфор­ма­ция за кли­ен­ти­те се при­ла­гат кли­ент­с­ки кар­ти, съби­ра­щи точ­ки, бону­си и подоб­ни сти­му­ли атрак­тив­ни за кли­ен­та. Клиентът е награ­ден, за това че паза­ру­ва . Наградите се дават така, че хем да са бли­зо за кли­ен­та, хем далеч. Така, кли­ен­тът е в една дъл­га спи­ра­ла от преска­ча­не на точ­ко­ви нива, коя­то се про­точ­ва във вре­ме­то. Тази спи­рал­на задър­жа кли­ен­та, но може бъде и фатал­на, ето защо: Не искам връз­ка: Защо кли­ен­ти­те не искат да се обвър­з­ват с търговците

Гаранция за най-нис­ка цена — тър­го­ве­цът пред­ла­га на кли­ен­та си гаран­ция за това, че кон­к­рет­ни­ят про­дукт в кон­к­ре­тен вре­ме­ви интер­вал е на най-доб­ра цена (най-нис­ка в опре­де­лен реги­он  за срав­ни­ми пред­ло­же­ния). Marketing — College вече е тема­ти­зи­рал цено­ва­та гаран­ция: От нис­ко по-нис­ко: Гаранцията за най-нис­ка цена

Използването на пер­со­на­ли­зи­ра­ни цено­ви нама­ле­ния чрез зани­же­на цена или по-голя­мо коли­чес­т­во при съща­та цена (тех­ни­чес­ки изпъл­не­ни чрез купо­ни, опа­ков­ка на про­дук­та, про­дук­то­ви паке­ти с обща цена и дру­ги) са сред стан­дар­т­ни­те инс­т­ру­мен­ти, кои­то могат да нака­рат кли­ен­та да се посп­ре и вле­зе отно­во в мага­зи­на. Истината е оба­че, че подоб­ни похва­ти гра­дят фал­ши­ва лоял­ност към фир­ма­та и тъговеца.

Както и цено­во фир­ма­та  да “паке­ти­ра­ме” връз­ка с кли­ен­та, цено­ва­та прозрач­ност ‚би след­ва­ло, да е водещ еле­мент. Ако тя е дос­той­но отра­же­ние на вло­же­ни­те уси­лия и ресур­си от про­из­во­ди­те­ля, ней­но­то екзис­тен­ци­ал­но пра­во ще бъде защи­те­но чрез редов­но­то и корек­т­но пла­ща­не от стра­на на клента.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *