Турският съратник на Cola в рекламата: Cola Turka

by gatekeeper on 27.04.2011

От мно­го­то ими­та­ции на Cola, има таки­ва, кои­то инвес­ти­рат мили­о­ни в раз­ви­ти­е­то на про­дук­та и рек­ла­ма­та си. Една от тези ими­та­ции е Cola Turka, мар­ка, въве­де­на на тур­с­кия пазар през 2003 годи­на от извес­т­на­та и по бъл­гар­с­ки­те земи фир­ма Ülker.

Въпреки че Cola е аме­ри­кан­с­ки про­дукт, кой­то е отлич­но утвър­ден по цял свят, Cola Turka при­ема за предиз­ви­ка­тел­с­т­во нала­га­не­то си на тур­с­кия и чуж­ди паза­ри. За тази цел в пър­вия рек­ла­мен клип на нова­та напит­ка учас­т­ва извес­т­ни­ят аме­ри­кан­с­ки комик Чеви Чейз. В него той е пред­ста­вен с име­то Джони, така как­то всич­ки аме­ри­кан­ци на шега биват нари­ча­ни от тур­ци­те. Основното посла­ние, че аме­ри­кан­с­ка­та меч­та в ком­па­ния на Cola Turka ста­ва турска.

В кам­па­ни­я­та е изпол­з­ва­на кон­цеп­ци­я­та за пози­тив­ния тур­с­ки наци­о­на­ли­зъм. Предприето е раз­гра­ни­че­ние от про­па­ган­да­та на Турция като дър­жа­ва. Специалистите изгот­ви­ли кли­па отри­чат и нали­чи­е­то на анти­аме­ри­кан­с­ки нагласи.

Следващата рек­ла­ма застъп­ва още по-сил­но опи­са­ния мотив — аме­ри­ка­не­цът се дър­жи като тур­чин. Този път сре­да­та е семей­на, типич­но по аме­ри­кан­с­ки, но как­во се случ­ва след пър­ва­та глът­ка Cola Turka???

През 2004 годи­на започ­на вой­на­та в Ирак. Умело се застъп­ва вто­ри мотив в пред­сто­я­щия рек­ла­мен спот. Освен иде­я­та за пози­тив­ния тур­с­ки наци­о­на­ли­зъм, се нала­га и иде­я­та за мира. Мирът идва, след като аме­ри­ка­не­цът отпи­ва от въл­шеб­но­то питие.  Рекламата сре­ща кри­ти­ка в Америка.

През 2005 годи­на идва и момен­та, в кой­то Cola Turka изпол­з­ва ана­ло­гич­на на ори­ги­нал­на­та Cola идея за рек­ла­ма — вмес­то Коледа, праз­ни­кът е Рамазан. Чрез тази рек­ла­ма мар­ка­та се обо­га­тя­ва чрез асо­ци­а­ции в посо­ка на успе­ха и пре­одо­ля­ва­не­то на гра­ни­ци. Новият сло­ган: ” Освободи Turka в себе си!”.

През след­ва­щи­те годи­ни рек­лам­но­то посла­ние се дораз­ви­ва като зася­га при­над­леж­ност­та и нагла­са­та на тур­ци­те, че оби­чат да пра­вят неща­та заедно.

Успехът на мар­ка­та не закъс­ня­ва. През 2008 годи­на мар­ка­та зад­ми­на­ва по престиж Пепси и се превръ­ща във вто­ра­та най-пред­по­чи­та­на мар­ка след Coca Cola. Над 80 % от тур­ци­те тряб­ва вече да са я пробвали.

5 Responses to Турският съратник на Cola в рекламата: Cola Turka

 • nadia.pyrvanova@gmail.com'
  Nadinka says:

  wow, не може да им се отре­че креативност 🙂
  мал­ко агре­сив­на ми се стру­ва иде­я­та на пър­ви­те две, но тази с вой­ни­ци­те ми харе­са, доста доб­ре като идея, и като визия

 • Здравей,

  иде­я­та войн­та, чес­т­но каза­но, ми допад­на и на мен най-мно­го. Имат рек­лам­ни спо­то­ве и със тех­ни спор­тис­ти, но те не са така силни.

 • Кефи 🙂 готи­на публикация.

 • stojanka_s@abv.bg'
  stefanova says:

  БРАВО!ИСТОРИЧЕСКИ Е ДОКАЗАНО ЧЕ ПАТРИОТИЗМА И НАЦИОНАЛИЗМА ВОДЯТ ДО ПРОСПИРИТЕТ НА НАЦИЯТА!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *