Утре: До го пипна или не? Ефектът на допира с продукта върху реакциите на клиента

by gatekeeper on 11.03.2011

Търговците могат да спе­че­лят от това да позво­лят на кли­ен­ти­те си да докос­ват сто­ка­та в мага­зи­на. Подобна стра­те­гия води до фор­ми­ра­не­то на бла­гоп­ри­ят­на оцен­ка сред потре­би­те­ли­те. Страхът на тър­гов­ци­те, че кли­ен­ти­те ще увре­дят с допи­ра си качес­т­во­то на сто­ка­та, може би, е неоправдан.

Утре: До го пип­на или не? Ефектът на допи­ра с про­дук­та вър­ху реак­ци­и­те на клиента

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *