Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

by Мартин Стефанов on 26.01.2015

Това е кон­т­ро­лен екран за финан­сов ана­лиз, кой­то поз­во­ля­ва на пот­ре­би­те­ля да се инфор­ми­ра относ­но про­даж­би­те на даде­на фир­ма. Целева гру­па на подоб­ни реше­ния в Ексел са управ­лен­с­ки­те кад­ри, кои­то на база пос­тиг­на­ти резул­та­ти­те могат да дви­жат фир­ма­та нап­ред чрез взе­ти, адек­ват­ни реше­ния.
Прикаченият файл раз­г­леж­да про­даж­ни­те спо­ред два стъл­ба. Прогноза вели­чи­на и реа­лен резул­тат — меж­ду тези две стой­нос­ти се разиг­ра­ва стра­те­ги­чес­ка­та и опе­ра­тив­на дей­ност на едно дру­жес­т­во. Ефективността и рас­те­жа във вре­ме­то са изход­ни­те кри­те­рии, спо­ред кои­то се оце­ня­ва успе­ха или про­ва­ла — по реги­о­ни, индус­т­рии или отго­вор­ни лица с раз­ли­чен вре­ме­ви рас­тер.
Разработеният кон­т­ро­лен екран поз­во­ля­ва дина­мич­но чар­ти­ра­не на мина­ли пери­о­ди и ана­лиз на вре­ме­вия ред чрез опрос­те­ни линей­ни урав­не­ния.

Link:Data-Finacial-Dashboard-M.Stefanov

img593

trend analysis

trend analysis

One Response to Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

  • Alla says:

    …live, live RUGBY Stream Cup online Galatasaray SK vs Real Madrid, live tv Galatasaray SK vs Real Madrid, Galatasaray SK vs Real Madrid live link, click to watch RUGBY Stream Cup RUGBY Culture, live tv, free live stream Gao3tasaray&#82a0;Slurce: LehighValleyLive.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *