Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

by Мартин Стефанов on 26.01.2015

Това е кон­т­ро­лен екран за финан­сов ана­лиз, който поз­во­лява на пот­ре­би­теля да се инфор­мира относно про­даж­бите на дадена фирма. Целева група на подобни реше­ния в Ексел са управ­лен­с­ките кадри, които на база пос­тиг­нати резул­та­тите могат да дви­жат фир­мата нап­ред чрез взети, адек­ватни реше­ния.
При­ка­че­ният файл раз­г­лежда про­даж­ните спо­ред два стълба. Прог­ноза вели­чина и реа­лен резул­тат — между тези две стой­ности се разиг­рава стра­те­ги­чес­ката и опе­ра­тивна дей­ност на едно дру­жес­тво. Ефек­тив­ността и рас­тежа във вре­мето са изход­ните кри­те­рии, спо­ред които се оце­нява успеха или про­вала — по реги­они, индус­т­рии или отго­ворни лица с раз­ли­чен вре­меви рас­тер.
Разработеният кон­т­ро­лен екран поз­во­лява дина­мично чар­ти­ране на минали пери­оди и ана­лиз на вре­ме­вия ред чрез опрос­тени линейни уравнения.

Link:Data-Finacial-Dashboard-M.Stefanov

img593

trend analysis

trend analysis

One Response to Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

  • Alla казва:

    …live, live RUGBY Stream Cup online Galatasaray SK vs Real Madrid, live tv Galatasaray SK vs Real Madrid, Galatasaray SK vs Real Madrid live link, click to watch RUGBY Stream Cup RUGBY Culture, live tv, free live stream Gao3tasaray&#82a0;Slurce: LehighValleyLive.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>