Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

by Мартин Стефанов on 26.01.2015

Това е кон­т­ро­лен екран за финан­сов ана­лиз, кой­то поз­во­ля­ва на пот­ре­би­те­ля да се инфор­ми­ра относ­но про­даж­би­те на даде­на фир­ма. Целева гру­па на подоб­ни реше­ния в Ексел са управ­лен­с­ки­те кад­ри, кои­то на база пос­тиг­на­ти резул­та­ти­те могат да дви­жат фир­ма­та нап­ред чрез взе­ти, адек­ват­ни реше­ния.
Прикаченият файл раз­г­леж­да про­даж­ни­те спо­ред два стъл­ба. Прогноза вели­чи­на и реа­лен резул­тат — меж­ду тези две стой­нос­ти се разиг­ра­ва стра­те­ги­чес­ка­та и опе­ра­тив­на дей­ност на едно дру­жес­т­во. Ефективността и рас­те­жа във вре­ме­то са изход­ни­те кри­те­рии, спо­ред кои­то се оце­ня­ва успе­ха или про­ва­ла — по реги­о­ни, индус­т­рии или отго­вор­ни лица с раз­ли­чен вре­ме­ви рас­тер.
Разработеният кон­т­ро­лен екран поз­во­ля­ва дина­мич­но чар­ти­ра­не на мина­ли пери­о­ди и ана­лиз на вре­ме­вия ред чрез опрос­те­ни линей­ни урав­не­ния.

Link:Data-Finacial-Dashboard-M.Stefanov

img593

trend analysis

trend analysis

2 Responses to Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *