Ценови войни — губещи и печеливши ?

by gatekeeper on 23.10.2011

На вой­на, като на вой­на — цено­ви­те бит­ки меж­ду голе­ми­те тър­гов­с­ки вери­ги не са ряд­ка прак­ти­ка. С надеж­да­та да уве­ли­чат сво­ят паза­рен дял и подоб­рят ими­джа си, тър­гов­ци­те се втур­ват в цено­ви хват­ки, с кои­то да привле­кат нови и ста­ри клин­ти. Въпреки това, как­то ста­ва явно и в едно съоб­ще­ние на expert.bg : (“Протест сре­щу агре­сив­ния цено­ви натиск на голе­ми­те тър­гов­с­ки вери­ги и отка­за на дър­жа­ва­та да вле­зе в роля­та си на регу­ла­тор пла­ни­рат про­из­во­ди­те­ли от хра­ни­тел­ния бранш.” ), цено­ва­та вой­на е многолика.

Производителите на сто­ки за явно под­ло­же­ни на напре­же­ние, кое­то огра­ни­ча­ва пре­го­вор­на­та им мощ и ги поста­вя в усло­вия на под­чи­не­ние.  Едно от лица­та на губе­щи­те, но как­ви дру­ги лица се кри­ят в лаге­ри­те на побе­де­ни­те и победителите?

В един раз­вит пазар цено­ви­те бит­ки са нор­мал­но явле­ние. Този, кой­то преду­се­ти тях­но­то набли­жа­ва­не и пози­ци­о­ни­ран като “изго­ден” тъго­вец  в съз­на­ни­е­то на сво­и­те кли­ен­ти, веро­ят­но ще успее да се въз­пол­з­ва от пре­дим­с­т­во­то на пър­вия вход. Първи ход в цено­ва вой­на, коя­то е след­с­твие от:

- пазар­на­та струк­ту­ра на ниво тър­гов­ци е така­ва, че те са изця­ло със­ре­до­то­че­ни не вър­ху кли­ен­та, а вър­ху това как­во пра­ви конкурентът

- на паза­ра цари нез­на­ние относ­но това, дали цено­ва­та вой­на е в заро­ди­ша си (пла­ни­ра­на или очаквана)

- ходът на изме­не­ни­е­то в цено­ви­те нива е рязък в посо­ка надо­лу и с по-силен замах откол­ко­то нор­мал­ни­те цено­ви напас­ва­ния в кон­ку­рен­т­на среда

Дори и подоб­рил своя цено­ви имидж и привля­къл пове­че кли­ен­ти, ини­ци­а­то­рът би се рад­вал на подоб­на бла­го­дат, дока­то вни­ма­ни­е­то на кли­ен­та е  в него­ви­те ръце ( под натис­ка на маси­ра­на­та рек­ла­ма по медии и обе­ща­ни­я­та за маса­та пари, коит ще бъдат спес­те­ни). Дългосрочно оба­че кли­ен­ти­те нямат да уве­ли­чат драс­тич­но кон­су­ма­ци­я­та си, а парел­но с това и посе­ще­ни­я­та си в магазина.

Трябва да се има пред­вид, че в слу­чая пече­лив­ши­те ще бъдат хард-дис­ка­ун­тъ­ри­те (мага­зи­ни­те с огра­ни­че­на тър­гов­с­ка площ, огра­ни­чен избор на сто­ка и цено­ва отстъп­ка на про­дук­ти­те по пре­зу­ми­ция). Роден при­мер би бил Лидл. Ако с подоб­ни­те начи­на­ния (започ­ва­не­то на цено­ва вой­на) се захва­нат оба­че сре­ден и висок клас тър­гов­ци с пре­тен­ции към качес­т­ва­та на усли­ги­те и асор­ти­мен­та си (Пикадили) и осо­бе­но ако те са после­до­ва­те­ли (след­ват хода на пър­вия встъ­пил в цено­ва­та вой­на), те няма да побрят цено­вия си имидж. Същото така е веро­ят­но да загу­бят и паза­рен дял в пол­за на дис­ка­ун­тъ­ра, кой­то чрез кому­ни­ки­ра­но­то цено­во пре­дим­с­т­во привли­ча масо­во клиенти.

Последиците от цено­ва­та вой­на имат  и един по-маща­бен харак­тер. Намалените мар­жо­ве на печал­ба съз­да­ват натиск вър­ху цяла­та индус­т­рия на хори­зон­тал­но, но и на вер­ти­кал­но ниво — какъв­то е слу­ча­ят с про­тест на про­из­во­и­те­ли­те в България сре­щу цено­ва­та агре­сия на вери­ги­те (огра­ни­че­на пре­го­вор­на мощ,  едно­лич­но опре­де­ля­не на качес­т­во­то и вида сто­ки сти­га­щи до потре­би­те­ли­те). Успоредно с това вери­ги­те ще се демо­ти­ви­рат да инвес­ти­рат в раз­ви­ти­е­то на нови про­дук­ти и ще се фоку­си­рат вър­ху мар­ки със соб­с­твен тър­гов­с­ки ети­кет и съм­ни­тел­но качес­то. Не на послед­но мяс­то, опре­де­ле­ни игра­чи ще бъдат изтлас­ка­ни от пазар, кое­то ще огра­ни­ча избо­ра на кли­ен­та в посе­ще­ни­е­то на раз­но­род­ни по сво­ят тип търговци.

Подобно опи­са­ние е пове­че е от “опти­мис­тич­но”. За да избег­нат вкоп­ч­ва­не­то в цена­та като регу­ла­тор на паза­ра и предот­вра­тят еска­ла­ция на цено­ва­та бит­ка, тър­гов­ци­те  могат да зало­жат на оста­на­ли­те инс­тур­мен­ти­те на мар­ке­тин­го­вия микс и задър­жат сво­и­те кли­не­ти чрез уме­ли реше­ния включ­ва­щи избо­ра на нов тип тър­гов­с­ки фор­ма­ти (по-близ­ки до кли­ен­та), подоб­ря­ва­не на съпът­с­тва­щи­те (финан­со­ви и дру­ги) услу­ги, про­мо­ци­я­та на съби­тия и награ­ди от хедо­нис­ти­чен харак­тер (посе­ще­ние на увес­ли­те­лен парк, раз­ход­ка с хели­коп­тер),  про­ек­ти на кор­по­ра­тив­на­та, соци­ал­на отго­вор­ност (Мястото на сър­це­то в супер­мар­ке­ти­те (CSR)).

Summary in English: The article presents the intial signs of price war among retail stores. It focuses on the dramatical  implications for high-end retailes, which could be lossing market share and suffer from the erosion of their price perceprion. The real winners are hard discounters starting the price war and drawing significant profits by  attracting comsumer attention and increasing store visits.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *