И чул търговецът за пръстовия отпечатък…

by gatekeeper on 18.04.2011

Новите тех­нoло­гии про­ме­нят биз­нес про­це­си­те, някои от тях успеш­но и за десет­ки годи­ни, дру­ги са като пробля­сък и биват бър­зо забра­ве­ни. В този кон­текст тър­гов­ци­те се сблъс­к­ват с въп­ро­са, дали да имп­ле­мен­ти­рат тези тех­но­ло­гии и дали инвес­ти­ци­я­та в тях би си стру­ва­ла от глед­на точ­ка на кли­ен­та и очaк­ва­ни­те резултати.

Биометричните дан­ни набра­ха попу­ляр­ност в България в про­це­са на изда­ва­не на нови­те доку­мен­ти за само­лич­ност. Дали тази попу­ляр­ност би се реа­ли­зи­ра­ла и в тър­гов­с­ки­те сре­ди? Очаква ли ни и нас, как­то аме­ри­кан­ци­те раз­пла­ща­не чрез пръс­то­ви отпе­ча­тъ­ци? Въобще има ли пол­за за кли­ен­та и тър­го­ве­ца от подоб­на технология?

В обра­тен ред на въп­ро­си­те: Полза има как­то за кли­ен­та така и за тър­го­ве­ца. Последният сък­ра­ща­ва вре­ме чрез подоб­рен инфор­ма­ци­о­нен менидж­мънт . Производствената линия за един тър­го­вец завър­ш­ва със ске­нер-каса­та, на коя­то кли­ен­тът пла­ща заку­пе­на­та сто­ка. Плащането в кеш, а дори и чрез дебит­на или кре­дит­на кар­та отне­ма вре­ме чрез изваж­да­не­то на кар­та, пре­кар­ва­не­то и през съот­вет­но­то уст­ройс­т­во и раз­пис­ва­не­то на касо­вия бон. А вре­ме­то е пари и пове­че отра­бо­те­ни кли­ен­ти, кое­то е от зна­че­ние за ефек­тив­ност­та на търговеца.

Американците, и осо­бе­но мла­ди­те поко­ле­ния, кои­то показ­ват афи­ни­тет към нови­те тех­но­ло­гии и готов­ност да се адап­ти­рат към тях. Това наблю­де­ние нами­та още по-голя­ма валид­ност и по отно­ше­ние на мла­ди­те живе­е­щи в бога­ти квар­та­ли. Към момен­та в САЩ най-раз­прос­т­ра­не­ни са пла­ща­ни­я­та с дебит­на кар­та, кеш и кре­дит­на. Образоването на кли­ен­та и инфор­ма­ци­я­та относ­но пре­дим­с­т­ва­та на раз­пла­ща­не  чрез иден­ти­фи­ци­ра­не на пръс­тов отпе­ча­тък (рис­кът от зло­на­ме­ре­но изпол­з­ва­не какъв­то е при кре­дит­на кар­та е поч­ти нулев), сък­ра­те­но­то вре­ме на тран­зак­ция и под­хо­дя­ща­та схе­ма от бону­си биха про­ме­ни­ли сегаш­ния облик на раз­пла­ща­ния в САЩ. България е на дру­га фаза в раз­ви­ти­е­то на раз­пла­ща­ни­я­та, тук се очак­ва по-ско­ро рас­теж на пла­ща­ни­я­та чрез дебит­ни и кре­дит­ни карти.

Популярността на сис­те­ма сред тър­гов­ци­те зави­си от това, дали те ще раз­поз­на­ят тен­ден­ци­и­те в потре­би­тел­с­ко­то пове­де­ние и  въз­при­е­мат тази тех­но­ло­гия като успеш­на. В Америка са вече нали­це пър­ви­те тър­гов­ци-ино­ва­то­ри — през 2005 годи­на Piggy Wiggly (вери­га за хра­ни­тел­ни мага­зи­ни) въве­де сис­те­ма за иден­ти­фи­ка­ция и раз­пла­ща­не чрез пръс­тов отпечатък.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *