Ще гласувате ли за мен по британски?

by Мартин Стефанов on 14.10.2011

Поли­ти­чес­кият супер­мар­ке­тинг е едно ново поня­тие, което вече се пре­върна в  нашен­ско, родно явле­ние. И кол­кото да е сляп и глух нашият изби­ра­тел за поли­ти­чес­кия вятър на неп­ро­мя­ната, то пов­се­мес­т­ното при­със­т­вие на някои поли­тици, акту­ално в супер­мар­ке­тите, ще огрее и най-сломените лица. Поли­ти­чески мар­ке­тинг в бака­ли­ята (супермаркета)

Мен също ме огря, но не тол­кова род­ният опит за мани­пу­ла­ция, а интер­на­ци­о­нал­ният харак­тер на явле­ни­ето поли­ти­чески супер­мар­ке­тинг. Бри­тан­ска жур­на­лис­тка раз­казва в своя ста­тия за това, как една извес­тна  верига супер­мар­кети във Вели­коб­ри­та­ния под­по­мага сво­ите кли­енти да нап­ра­вят пра­вилни избор за Гор­дън Браун.

Сцената е АСДА, една от големи вериги за про­дажба на бър­зо­о­бо­ротни стоки във Вели­коб­ри­та­ния. Пози­ци­о­ни­рана в сег­мента на нис­ките цени  и пред­ла­гаща една широка гама (финан­сови, теле­ко­му­ни­ка­ци­онни) от услу­гите, вери­гата е оплела кош­ни­цата за своя верен кли­ент паза­ру­ващ редовно от  рега­лите и. На сед­мица над 500-те лока­ции на ритейл бранда прив­ли­чат близо 18 мили­она кли­енти, като 80 про­цента от тях са жени. Колко лесен и удо­бен начин да дос­тиг­неш 14 мили­она дами, които орга­ни­зи­рат покуп­ките за сво­ето домакинство!

Сюжетът е включ­вал излъч­ва­нето на аги­та­ци­онни пос­ла­ния на Гор­дън Браун и негови съпар­ти­ици на стра­ни­цата на АСДА, тоест в ней­ния елек­т­ро­нен мага­зин. От време на време други офи­ци­ални пред­с­та­ви­тели на пар­ти­ята са посе­ща­вали някои от фили­а­лите на вери­гата. Чрез живи връзки по интер­нет АСДА е съз­дала дори при­ятни вир­ту­ални гнез­денца (форуми), където пот­ре­би­те­лите са можели да общу­ват дирек­тно със сво­ите пред­с­та­ви­тели в парламента.

Не може да бъде оспо­рено, че бри­тан­с­ките поли­тици не са били дал­но­видни. Според изс­лед­ва­ния сред тар­гет гру­пата на вери­гата, дамите или май­ките имали кон­такт с поли­ти­чес­ката кам­па­ния на Браун в супер­мар­ке­тите зна­чимо биха зави­шили готов­ността си да гла­су­ват и под­к­ре­пят сво­ите пред­с­та­ви­тели в пар­ла­мента. Казано с други думи, Гор­дън Браун е над­с­ко­чил недо­ве­ри­ето на хора, че някой им обръща вни­ма­ние, и зак­ре­пил връз­ката със своя електорат.

От тук следва и една дилема, как поли­ти­ците ще изби­рат сво­ите супер­мар­кети  и обрат­ното, на кого супер­мар­ке­тите ще пос­ве­тят сво­ите рек­лам­ните прос­т­ран­с­тва. Да не би някой да се засегне, ако не бъде изб­ран в поли­ти­чес­ката игра?!?

Когато роди­ната ми при­лага подобни прак­тики (слу­чая с  Гер.), не мога да не се чув­с­т­вам “горд”. Бъл­гар­с­кият поли­ти­чески супер­мар­ке­тинг изг­лежда така по двойки и тройки:

  • ГЕРБ — бул­ката не е за един мъж, а за много тър­говци (от мал­кото мага­зинче на ъгала, до мес­тни и по-големи ритейл вериги)
  • БСП — жела­ната сто­лет­ница за жела­ната и по джоба на бъл­гар­ски пен­си­о­нер верига ЛИДЛ
  • АТАКА — за подо­бен поли­тик трудно се намира булка сред тър­гов­ците, агре­сив­ният тон пред­ве­щава бърза раздяла
  • ДПС — Кър­джали има нов и голям пазар. Явно, бита­кът като най-познато място на тър­го­вия, ще се окаже иде­ал­ното кътче  за първи срещи с люби­мите избиратели.
Идват избори! Поли­ти­чески супер­мар­ке­тинг, а за коя верига би гла­су­вал ТИ?
*PS: Това е блог за мар­ке­тинг, а пар­ти­ите не е нужно да зап­ла­щат за консултацията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>