Ще гласувате ли за мен по британски?

by gatekeeper on 14.10.2011

Политическият супер­мар­ке­тинг е едно ново поня­тие, кое­то вече се пре­вър­на в  нашен­с­ко, род­но явле­ние. И кол­ко­то да е сляп и глух наши­ят изби­ра­тел за поли­ти­чес­кия вятър на неп­ро­мя­на­та, то повсе­мес­т­но­то при­със­т­вие на някои поли­ти­ци, акту­ал­но в супер­мар­ке­ти­те, ще огрее и най-сло­ме­ни­те лица. Политически мар­ке­тинг в бака­ли­я­та (супер­мар­ке­та)

Мен също ме огря, но не тол­ко­ва род­ни­ят опит за мани­пу­ла­ция, а интер­на­ци­о­нал­ни­ят харак­тер на явле­ни­е­то поли­ти­чес­ки супер­мар­ке­тинг. Британска жур­на­лист­ка раз­каз­ва в своя ста­тия за това, как една извес­т­на  вери­га супер­мар­ке­ти във Великобритания под­по­ма­га сво­и­те кли­ен­ти да напра­вят пра­вил­ни избор за Гордън Браун.

Сцената е АСДА, една от голе­ми вери­ги за про­даж­ба на бър­зо­о­бо­рот­ни сто­ки във Великобритания. Позиционирана в сег­мен­та на нис­ки­те цени  и пред­ла­га­ща една широ­ка гама (финан­со­ви, теле­ко­му­ни­ка­ци­он­ни) от услу­ги­те, вери­га­та е опле­ла кош­ни­ца­та за своя верен кли­ент паза­ру­ващ редов­но от  рега­ли­те и. На сед­ми­ца над 500-те лока­ции на ритейл бран­да привли­чат бли­зо 18 мили­о­на кли­ен­ти, като 80 про­цен­та от тях са жени. Колко лесен и удо­бен начин да достиг­неш 14 мили­о­на дами, кои­то орга­ни­зи­рат покуп­ки­те за сво­е­то домакинство!

Сюжетът е включ­вал излъч­ва­не­то на аги­та­ци­он­ни посла­ния на Гордън Браун и него­ви съпар­ти­и­ци на стра­ни­ца­та на АСДА, тоест в ней­ния елек­т­ро­нен мага­зин. От вре­ме на вре­ме дру­ги офи­ци­ал­ни пред­ста­ви­те­ли на пар­ти­я­та са посе­ща­ва­ли някои от фили­а­ли­те на вери­га­та. Чрез живи връз­ки по интер­нет АСДА е съз­да­ла дори при­ят­ни вир­ту­ал­ни гнез­ден­ца (фору­ми), къде­то потре­би­те­ли­те са може­ли да общу­ват дирек­т­но със сво­и­те пред­ста­ви­те­ли в парламента.

Не може да бъде оспо­ре­но, че бри­тан­с­ки­те поли­ти­ци не са били дал­но­вид­ни. Според изслед­ва­ния сред тар­гет гру­па­та на вери­га­та, дами­те или май­ки­те има­ли кон­такт с поли­ти­чес­ка­та кам­па­ния на Браун в супер­мар­ке­ти­те зна­чи­мо биха зави­ши­ли готов­ност­та си да гла­су­ват и под­кре­пят сво­и­те пред­ста­ви­те­ли в пар­ла­мен­та. Казано с дру­ги думи, Гордън Браун е над­ско­чил недо­ве­ри­е­то на хора, че някой им обръ­ща вни­ма­ние, и закре­пил връз­ка­та със своя електорат.

От тук след­ва и една диле­ма, как поли­ти­ци­те ще изби­рат сво­и­те супер­мар­ке­ти  и обрат­но­то, на кого супер­мар­ке­ти­те ще посве­тят сво­и­те рек­лам­ни­те прост­ран­с­т­ва. Да не би някой да се засег­не, ако не бъде избран в поли­ти­чес­ка­та игра?!?

Когато роди­на­та ми при­ла­га подоб­ни прак­ти­ки (слу­чая с  Гер.), не мога да не се чув­с­т­вам “горд”. Българският поли­ти­чес­ки супер­мар­ке­тинг изглеж­да така по двой­ки и тройки:

  • ГЕРБ — бул­ка­та не е за един мъж, а за мно­го тър­гов­ци (от мал­ко­то мага­зин­че на ъга­ла, до мес­т­ни и по-голе­ми ритейл вериги)
  • БСП — жела­на­та сто­лет­ни­ца за жела­на­та и по джо­ба на бъл­гар­с­ки пен­си­о­нер вери­га ЛИДЛ
  • АТАКА — за подо­бен поли­тик труд­но се нами­ра бул­ка сред тър­гов­ци­те, агре­сив­ни­ят тон пред­ве­ща­ва бър­за раздяла
  • ДПС — Кърджали има нов и голям пазар. Явно, бита­кът като най-позна­то мяс­то на тър­го­вия, ще се ока­же иде­ал­но­то кът­че  за пър­ви сре­щи с люби­ми­те избиратели.
Идват избо­ри! Политически супер­мар­ке­тинг, а за коя вери­га би гла­су­вал ТИ?
*PS: Това е блог за мар­ке­тинг, а пар­ти­и­те не е нуж­но да запла­щат за консултацията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *