Ще модифицираш ли тялото си?

by gatekeeper on 19.04.2011

Сигурно ви се е случ­ва­ло поне някол­ко пъти да чуе­те, че при­ятел ще си пра­ви тату­и­ров­ка, при­ятел­ка сла­га сили­кон или оби­ца на ези­ка. Това са само  една мал­ка част от про­ме­ни­те, кои­то някои от нас пред­при­е­мат с тяло­то си. А тези про­ме­ни захран­ват пазар за три­ли­о­ни дола­ри по цял свят. Към ден дне­шeн над 10 про­цен­та от насе­ле­ни­е­то на Запада е извър­ш­ва­ло про­ме­ни на тяло­то си. Десетки мили­о­ни мла­ди жени в САЩ уве­ли­ча­ват или про­ме­нят гръд­на­та си оби­кол­ка годишно.

В това море от печал­би, бол­ка, насла­да и въз­хи­та е инте­ре­сен въп­ро­сът относ­но моти­ви­те, кои­то карат хора­та да се впус­нат в реди­зайн на тяло­то си.

Традиционната аргу­мен­та­ция е, че хора­та, кои­то се реша­ват да напра­вят това, целят при­об­ща­ва­не­то към даде­на общес­т­ве­на гру­па, тър­сят начин да изра­зят себе си и да се отъж­дес­т­вя­ват с пълен кон­т­рол вър­ху тяло­то си. Според тео­ри­я­та за иден­тич­ност­та като кому­ни­ка­ция към дру­ги­те, про­ме­ни­те на тяло­то са фор­ма на избра­на­та и изра­зе­на навън иден­тич­ност. Чрез моди­фи­ка­ци­я­та на тяло­то си, инди­ви­дът раз­гръ­ща сво­я­та кон­цеп­ция за Аза си. Същият този Аз съдър­жа колек­тив­ни еле­мен­ти, те се гра­дят на база кому­ни­ка­ция с дру­ги­те, от там се пораж­да и иде­я­та за про­мя­на на тяло­то като фор­ма на сиг­нал към другите.

Има лу връз­ка меж­ду лидер­с­т­во­то в мода­та и наме­ре­ни­е­то за бъдещ реди­зайн на тяло­то? Модното лидер­с­т­во е спо­соб­ност­та на даден инди­вид да раз­поз­на­ва  и нала­га пове­ден­чес­ки нор­ми (моди­фи­ка­ция на тяло­то — тату­си, ришей­пинг), кои­то са извън масо­во при­ети­те нор­ми, но навли­зат на паза­ра. Модните лиде­ри пре­зен­ти­рат нови тен­ден­ции пред общес­т­во­то с риск да бъдат изо­ли­ра­ни без вни­ма­ние. Относно поста­ве­ния въп­рос — отго­во­рът е да, тези кои­то игра­ят роля­та на мод­ни гидо­ве дори и в рам­ки­те на огра­ни­че­ни по маща­ба си соци­ал­ни гру­пи са и тези с наме­ре­ние да про­ме­нят божес­т­ве­ни­те си фор­ми и нату­рал­на окрас­ка на кожа­та си.

Модните гидо­ве, що за лич­нос­ти са те?  За тях суе­та­та е отли­чи­тел­на харак­те­рис­ти­ка — загри­же­ност­та да изглеж­даш “опти­мал­но” доб­ре и да бъдеш харес­ван.  Модните гидо­ве са и пазар­ни екс­пер­ти. Те са инфор­ми­ра­ни относ­но пазар­ни­те трен­до­ве, оби­ча­ни­те про­дук­ти, мес­та­та, къде­то могат да бъдат заку­пе­ни, наяс­но с това, как­во искат маси­те и как те ще реа­ги­рат. Не на послед­но мяс­то, мод­ни­те лиде­ри са импул­сив­ни, те бър­зат и не могат да усто­ят на намиг­ва­не­то на Барбито зад вит­ри­на­та и най-вече ней­ни­те мод­ни аксесоари.

За край една нови­на за хора­та с тату­си, оби­ци на скри­ти мес­та и тези с тота­лен реди­зайн на тяло­то: Тези, кои­то са се докос­на­ли и опи­та­ли про­мя­на на тяло­то си, ще го моди­фи­ци­рат отно­во с голя­ма веро­ят­ност и за бъдеще.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *