Колежани

Здравейте,

някол­ко думи от редак­ци­я­та на тази стра­ни­ца:

В този блог ще отк­ри­е­те ста­тии и мне­ния на мла­ди спе­ци­а­лис­ти и сту­ден­ти по мар­ке­тинг. Целта е попу­ля­ри­зи­ра­не на инди­ви­ду­ал­но­то мне­не­ние, спо­де­ля­не на идеи и най-вече обмя­на­та на опит с дру­ги мла­ди спе­ци­а­лис­ти, кои­то се инте­ре­су­ват актив­но от мар­ке­тинг. Авторите в този блог са се дока­за­ли с отлич­ни поз­на­ния, ака­де­мич­ни успе­хи и пър­ви про­фе­си­о­нал­ни крач­ки. Блогът под­к­ре­пя тех­ния глас.

Студенти и мар­ке­тинг-спе­ци­а­лис­ти са пока­не­ни да учас­т­ват в про­ек­та.
За кон­такт: editorial@marketing-college.com или stefanov@mummertstiftung.de

5 Responses to Колежани

 • Gadgets says:

  I really cogitated this was going to be interesting, full thing I had a picture show as back-up. (back-up all , reasonable advice).

  • Betsey says:

   This is such a great giyweaav!! I love all these products and have been introduced to so many fun new items! Thanks! Sent some love to everyone on facebook!

  • gina Another great post, Kat! Self knowledge is important in nurturing our creativity…I think you are so right about trusting our intuition and following our instincts.

  • http://www./ says:

   What a perfect birthday celebration you had! I am happy for you, your purple dress is amazing Vix — About what Jon did to the last pic, i have an application on my IPOD called color splash — you choose a picture and put the color where you want, pretty cool, that is a nice shot of you, very, very prettyI have put a pic of Leo, he is still terrified!Lots of friendship — Ariane xxxxx

  • Claus: daca pentru mine era intrebarea: in Obzor am chiar doua exemple de hotel: 60 leva camera pe noapte in sezon, probabil vreo 80–90 apartamentul. Asternuturile si prosoapele se schimba zilnic.Ai cel putin 4 restaurante beton la distanta de 3–10 minute de mers pe jos. Plaja e la 5 minute de mers pe jos. daca esti interesat iti dau detalii concrete.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *