Analyse it: Техники за идентифициране на критичните фактори на успеха

by Мартин Стефанов on 06.01.2011

Извес­т­ните екс­перти изли­зат често с големи обоб­ще­ния относно дви­жещи сили на пазара, тен­ден­ции, под­ходи и в това число фак­тори на успеха. Тази ста­тия се обръща към тех­ни­ките пред­ло­жени от Бруно и Лай­де­кер, с които могат да се иден­ти­фи­ци­рат кри­тич­ните фак­тори на успеха.


Самите тех­ники са поз­нати от лек­ци­ите по мар­ке­тинг. Тук са изло­жени както следва:

  • Сканиране на окол­ната среда — тази тех­ника се изпол­зва за опре­де­ляне на ико­но­ми­чески, поли­ти­чески и соци­ални силни, които обг­раж­дат една орга­ни­за­ция и имат пряко вли­я­ние върху нея.  Про­це­сът на ана­лиз включва иден­ти­фи­ци­ране на рис­ко­вете и въз­мож­нос­тите, от които може да изв­лече полза дадена орга­ни­за­ция. Проб­лем на тех­ни­ката е ней­ното напас­ване към опре­де­лен бранш.
  • Отраслово-структурен ана­лиз — ана­ли­зът се базира на пет отделни звена: бари­ери за нав­ли­зане, замес­титми про­дукти, дос­тав­чици, купу­вачи и меж­ду­фир­мена кон­ку­рен­ция. Отк­ри­ва­нето на вза­и­мов­ръз­ката между тези фак­тори води до улес­ня­ване при иден­ти­фи­ци­ране на фак­то­рите на успеха. Техниката се изпол­зва в рам­ките на опре­де­лен бранш, което я прави негодна за при­ли­гане на нивото на отделна фирма.
  • Екс­пер­тни оценки — под­хо­дът се базира на опита и зна­ни­ето на екс­перти от даден бранш. Изходна точка са субек­тив­ните мне­ния на кръга спе­ци­а­листи. Въп­реки субек­тив­ния фак­тор под­хо­дът пред­лага добри резул­тати, когато е обвър­зан и с други методи на анализ.
  • Ана­лиз на кон­ку­рен­тите — мето­дът е свър­зан с ана­лиз на кон­ку­рен­т­ната среда. Централният въп­рос на този ана­лиз е, как фир­мите се кон­ку­ри­рат и какви ресурси изпол­з­ват при това?
  • Ана­лиз на най-добрите прак­тики в биз­неса — мето­дът е изк­лю­чи­телно под­хо­дящ, когато даде­ният бранш е доми­ни­ран от една или няколко големи фирми. Нокия като про­из­во­ди­тел на мобилни теле­фони може да бъде раз­г­ле­дана като такава.  Недо­са­тъ­кът на този метод е, че се стес­нява фокуса на ана­лиза, което може да доведе до пре­неб­рег­ване на други потен­ци­ални фак­тори на успеха.
  • Вът­решна оценка — оцен­ката е насо­чена към самата фирма и кон­к­ретно към това, какво фир­мата прави добре или по-малко добре.
  • Инту­и­тивни фак­тори — инту­и­ци­ята на лице пре­ка­рало дълги години в дадена фирма може да раз­поз­нае фак­тори, които да водят до успех в крат­кос­ро­чен план.
  • Вли­я­ние на мар­ке­тин­го­вата стра­те­гия върху печал­бата (PIMS)- PIMS показва, кои са основ­ните фак­тори на доход­ността в дадена фирма. Ней­ното пре­дим­с­тво е, че се базира на кон­к­ретни данни.

Въп­реки “сухия” харак­тер на изло­же­ните тех­ники, мето­дите нами­рат при­ло­же­ние в реал­ния биз­нес. Лично съм бил сви­де­тел, как при­мерно мето­дът на екс­пер­т­ните оценки се изпол­зва от фирма при опре­де­ляне на крайна цена (чрез криви на търсене)на годишна и месечни карти за посе­ще­ние на фут­болни мачове FC Köln.

На всички фенове на отбора чес­тито, кар­тите са по-скъпи:)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>