Analyse it: Техники за идентифициране на критичните фактори на успеха

by gatekeeper on 06.01.2011

Известните екс­пер­ти изли­зат чес­то с голе­ми обоб­ще­ния относ­но дви­же­щи сили на паза­ра, тен­ден­ции, под­хо­ди и в това чис­ло фак­то­ри на успе­ха. Тази ста­тия се обръ­ща към тех­ни­ки­те пред­ло­же­ни от Бруно и Лайдекер, с кои­то могат да се иден­ти­фи­ци­рат кри­тич­ни­те фак­то­ри на успеха.


Самите тех­ни­ки са позна­ти от лек­ци­и­те по мар­ке­тинг. Тук са изло­же­ни как­то следва:

  • Сканиране на окол­на­та сре­да — тази тех­ни­ка се изпол­з­ва за опре­де­ля­не на ико­но­ми­чес­ки, поли­ти­чес­ки и соци­ал­ни сил­ни, кои­то обграж­дат една орга­ни­за­ция и имат пря­ко вли­я­ние вър­ху нея.  Процесът на ана­лиз включ­ва иден­ти­фи­ци­ра­не на рис­ко­ве­те и въз­мож­нос­ти­те, от кои­то може да извле­че пол­за даде­на орга­ни­за­ция. Проблем на тех­ни­ка­та е ней­но­то напас­ва­не към опре­де­лен бранш.
  • Отраслово-струк­ту­рен ана­лиз — ана­ли­зът се бази­ра на пет отдел­ни зве­на: бари­е­ри за навли­за­не, замес­тит­ми про­дук­ти, достав­чи­ци, купу­ва­чи и меж­ду­фир­ме­на кон­ку­рен­ция. Откриването на вза­и­мов­ръз­ка­та меж­ду тези фак­то­ри води до улес­ня­ва­не при иден­ти­фи­ци­ра­не на фак­то­ри­те на успе­ха. Техниката се изпол­з­ва в рам­ки­те на опре­де­лен бранш, кое­то я пра­ви негод­на за при­ли­га­не на ниво­то на отдел­на фирма.
  • Експертни оцен­ки — под­хо­дът се бази­ра на опи­та и зна­ни­е­то на екс­пер­ти от даден бранш. Изходна точ­ка са субек­тив­ни­те мне­ния на кръ­га спе­ци­а­лис­ти. Въпреки субек­тив­ния фак­тор под­хо­дът пред­ла­га доб­ри резул­та­ти, кога­то е обвър­зан и с дру­ги мето­ди на анализ.
  • Анализ на кон­ку­рен­ти­те — мето­дът е свър­зан с ана­лиз на кон­ку­рен­т­на­та сре­да. Централният въп­рос на този ана­лиз е, как фир­ми­те се кон­ку­ри­рат и как­ви ресур­си изпол­з­ват при това?
  • Анализ на най-доб­ри­те прак­ти­ки в биз­не­са — мето­дът е изклю­чи­тел­но под­хо­дящ, кога­то даде­ни­ят бранш е доми­ни­ран от една или някол­ко голе­ми фир­ми. Нокия като про­из­во­ди­тел на мобил­ни теле­фо­ни може да бъде раз­гле­да­на като така­ва.  Недосатъкът на този метод е, че се стес­ня­ва фоку­са на ана­ли­за, кое­то може да дове­де до пре­неб­рег­ва­не на дру­ги потен­ци­ал­ни фак­то­ри на успеха.
  • Вътрешна оцен­ка — оцен­ка­та е насо­че­на към сама­та фир­ма и кон­к­рет­но към това, как­во фир­ма­та пра­ви доб­ре или по-мал­ко добре.
  • Интуитивни фак­то­ри — инту­и­ци­я­та на лице пре­ка­ра­ло дъл­ги годи­ни в даде­на фир­ма може да раз­поз­нае фак­то­ри, кои­то да водят до успех в крат­кос­ро­чен план.
  • Влияние на мар­ке­тин­го­ва­та стра­те­гия вър­ху печал­ба­та (PIMS)- PIMS показ­ва, кои са основ­ни­те фак­то­ри на доход­ност­та в даде­на фир­ма. Нейното пре­дим­с­т­во е, че се бази­ра на кон­к­рет­ни данни.

Въпреки “сухия” харак­тер на изло­же­ни­те тех­ни­ки, мето­ди­те нами­рат при­ло­же­ние в реал­ния биз­нес. Лично съм бил сви­де­тел, как при­мер­но мето­дът на екс­пер­т­ни­те оцен­ки се изпол­з­ва от фир­ма при опре­де­ля­не на край­на цена (чрез кри­ви на търсене)на годиш­на и месеч­ни кар­ти за посе­ще­ние на фут­бол­ни мачо­ве FC Köln.

На всич­ки фено­ве на отбо­ра чес­ти­то, кар­ти­те са по-скъпи:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *