Articles by Мартин Стефанов

Author Website: http://marketing-college.com
Author Email: Contact Author
Author Bio: A graduate of the foundation "Mummert" (part of Robert Bosch). In November 2010, he graduated Business Administration and Marketing at the University of Cologne with an emperical diploma thesis about branding. He has a bachelor degree in Finance at the University of Economics Varna, predimploma in Business Administration at Heidelberg. Internships in the department for Market Research of a software company in Germany (Bechtle AG) and in a marketing-consulting agency in Bulgaria. He worked as Marketing Intelligence Analyst (SEERC - Philips) . Now he is in charge for in -store marketing analytics for LG HE. Interested in retail marketing, brand management, market research, blogging. Mail to: martinstefanov@ymail.com

Anger 2

Хвани клиента за ръката преди той да те е хванал за врата

Пове­чето пси­хо­лози и мар­ке­то­лози твър­дят, че кли­ен­тите са добри по при­рода и се дър­жат циви­ли­зо­вано във вза­и­мо­от­но­ше­ни­ето клиент-продавач или –про­из­во­ди­тел на услуга, про­дукт. Съществуват обаче силни дока­за­тел­с­тва, които са в кон­т­раст на спо­ме­на­тото по-горе. Традиционната лите­ра­тура дава като при­мер за лошо пове­де­ние — краж­бата в...

Не разочаровайте клиентите си — това може да бъде скъпо

Управлението на връз­ката с кли­ента е един от жиз­не­но­важ­ните про­цеси за про­съ­щес­т­ву­ва­нето на една фирма. Каза­ното важи и за супер­мар­ке­тите. Грешка на супер­мар­кета може да доведе до раз­к­ла­щане на отно­ше­ни­ето с крайни клиент-потребители. При­мер за подобна грешка е невяр­ната инфор­ма­ция за про­мо­ции, които обя­вени чрез онлайн...

Link to Студенти по маркетинг поемат социална отговорност

Студенти по маркетинг поемат социална отговорност

Клуб Мар­ке­тинг към ИУ-Варна про­вежда бла­гот­во­ри­телна кам­па­ния  за наби­ране на сред­с­тва за дом “Дру­гарче” гр.Варна. Нека, всеки отвори сър­цето си и подари усмивка. Можете да нап­ра­вите даре­ние, чрез спе­ци­ална кутия, пос­та­вена на входа на уни­вер­си­тета, в дните от Вторник-14.12. до Петък-17.12. Източ­ник: http://marketing.ue-varna.info/2010–05-12–17-14–57/49–2010-12–13-20–33-37

Link to Промяна на търговска марка по примера на Нетто и Плюс в Германия.

Промяна на търговска марка по примера на Нетто и Плюс в Германия.

„На пре­хода от ака­де­мич­ната среда към ритейл пазара Мар­тин Стефанов, абсол­вент по мар­ке­тинг в уни­вер­си­тета в Кьолн, Гер­ма­ния, спо­деля мне­ни­ето, че сту­ден­тите трябва да раз­ви­ват тво­реч­с­ката си мисъл и ана­лиз от пър­вите дни на ака­де­мич­ния живот в уни­вер­си­тета. Дел­ни­кът е богат на прак­ти­чески при­мери, пог­ле­дът...

Ценова стратегия на Лидл — основни моменти

Нем­с­ките вериги в Бъл­га­рия при­ла­гат утвър­дени ценови стра­те­гии, които са дока­зали успеха си на пър­вич­ния си пазар — Германия. Ценовата стра­те­гия на Лидл е т.н. High Low (Висока-ниска цена)- редов­ната цена е на рав­нище малко по– високо от вери­гите с ценова стра­те­гия “Всеки ден ниска...

Каква е връзката между удовлетвореност и лоялност към магазин

Ще раз­г­ле­дам нак­ратко връз­ката между удов­лет­во­ре­ност в мага­зина и лоял­ността на кли­ента, а също така и ефек­тът на ими­джа на даден мага­зин върху лоял­ността отново към даден магазин. Някоя учени раз­г­ра­ни­ча­ват два типа удов­лет­во­ре­ност — мани­фес­ти­рана и скрита удов­лет­во­ре­ност.  За пояс­ние, мани­фес­ти­ра­ната удвов­лет­во­ре­ност е явна...

Най-новият блог за маркетинг

Време беше… да се появи нашият нов блог за мар­ке­тинг. Блог за Мар­ке­тинг, но на кого? Този блог е на сту­денти и млади спе­ци­а­листи, които биха искали  да спо­де­лят сво­ите мисли, наб­лю­де­ния, опит и впе­чат­ле­ния от всичко свър­зано с маркетинга. Коле­жът е място, където вза­имно...

Страници:«1...910111213141516