Articles by Мартин Стефанов

Author Website: http://marketing-college.com
Author Email: Contact Author
Author Bio: A graduate of the foundation "Mummert" (part of Robert Bosch). In November 2010, he graduated Business Administration and Marketing at the University of Cologne with an emperical diploma thesis about branding. He has a bachelor degree in Finance at the University of Economics Varna, predimploma in Business Administration at Heidelberg. Internships in the department for Market Research of a software company in Germany (Bechtle AG) and in a marketing-consulting agency in Bulgaria. He worked as Marketing Intelligence Analyst (SEERC - Philips) . Now he is in charge for in -store marketing analytics for LG HE. Interested in retail marketing, brand management, market research, blogging. Mail to: martinstefanov@ymail.com

Link to Ти си тръгваш, но поспри се — с цената ще те върна

Ти си тръгваш, но поспри се — с цената ще те върна

Статията за Няколко начина, как да се обвър­жеш с него/нея започна с про­дук­то­вата поли­тика и раз­лич­ните лос­тове, които могат да зак­ре­пят връз­ката клиент-фирма. Стана ясно, че услу­гите с доба­вена стой­ност могат да слу­жат като “изви­не­ние” спрямо неоп­рав­да­ното дове­рие. Но, мар­ке­тин­го­вият микс съдържа и други еле­менти —...

Link to Няколко начина, как да се обвържеш с него/нея

Няколко начина, как да се обвържеш с него/нея

След темата за  ислям­с­кия мар­ке­тинг е време за една по– нере­ли­ги­озна тема — обвър­з­ва­нето с кли­ента и това, как то може да бъде реа­ли­зи­рано в отдел­ните етапи на мар­ке­тин­го­вия про­цес. Самите етапи са добре поз­нати от начал­ните кур­сове по мар­ке­тинг —  про­дук­това и ценова поли­тики,...

Link to Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

Общес­т­вото се про­меня в такава посока, че раз­но­ли­кият му образ е трудно да бъде опи­сан с думи. Рекламните аген­ции са в дуел за вни­ма­ни­ето на кли­ен­те­лата, за това твор­чес­т­вото им поня­кога излиза извън рам­ките на “нор­мал­ното”. Не само се тема­ти­зира секс, раси­зъм, играта с рели­ги­оз­ните...

Link to Какво е да работиш за Panascanic? А за Panasonic?

Какво е да работиш за Panascanic? А за Panasonic?

Да рабо­тиш за Panascanic е като да пиеш извет­ряла бира на све­товно ниво, като да гле­даш  нис­ко­бю­дже­тен филм без съдър­жа­ние и ядеш овлаж­нели пуканки. Вкус, който залъгва, но не радва. Темата на пос­тинга е моти­ва­ци­ята и въз­п­ри­я­ти­ето, което поражда сил­нияъ рабо­то­да­телки бранд в сво­ите бъдещи слу­жи­тели....

Link to В индийски блясък: Bollywood и рекордните му продажби

В индийски блясък: Bollywood и рекордните му продажби

Слонове, хра­мове на любовта, песни и филми без край в екзо­тични кът­чета на Индия. Да, Индия гене­рира със сво­ите филми при­ходи над­х­вър­лящи и най-смелите във въоб­ра­же­ни­ето си  зри­тели. След Холивуд, Боли­вуд заема второ място по про­дажби в све­то­вен мащаб. Какво се крие зад този успех?...

Link to Един полезен материал за прогнозиране: Времеви редове

Един полезен материал за прогнозиране: Времеви редове

Един от начинте за прог­но­зи­ране на бъде­щето по отно­ше­ние на финан­со­вите пазари, мак­ро­и­ко­но­ми­чес­ките инди­ка­тори, раз­ви­ти­ето на мар­ке­тин­гови пока­за­тели (при­мерно: про­дажби) е ана­ли­зът на вре­ме­вите редове.  На база минали данни, спе­ци­а­лис­тът се опитва да изв­лече ста­тис­ти­чески пока­за­тели, чрез които да пред­с­каже стой­ности на тър­се­ната вели­чина за...

Link to Само снимки: без думи — най-новите брандове

Само снимки: без думи — най-новите брандове

Поре­ди­цата от снимки ще Ви отведе в света на най-новите бран­дове — играта на думи е невероятна:)

Link to Различни култури, различни навици на пазаруване — де е България?

Различни култури, различни навици на пазаруване — де е България?

Характерното за пове­чето научни дис­ку­сии е нали­чи­ето на две коренно раз­лични, гледни точки. С тази мисъл в гла­вата, след­ва­щите изво­дите, за това как кул­ту­рата влияе върху пове­де­ни­ето на кли­ента, трябва да бъдат при­ети с извес­тна доза резер­ви­ра­ност ( не и изво­дите за България). На какви...

Link to Професия Маркетинг: Market Intelligence — що е то?

Професия Маркетинг: Market Intelligence — що е то?

С тази ста­тия давам нача­лото на една нова поре­дица от пуб­ли­ка­ции за про­фе­си­ите в мар­ке­тинга. Без­с­порно те са много и целта не е да ги опиша всич­ките, а да обри­су­вам про­из­волно изб­рани от тях. Започ­вам със сво­ята, искам да я пред­с­тавя нак­ратко —  Market Intelligence....

Polly Kozarova

Един разговор за учението в маркетинга с Поли Козарова

Пър­вият гост на Marketing-College e Пав­лина Коза­рова,  екс­перт с дъл­го­го­ди­шен опит в мар­ке­тинга на ИТ про­дукти и кон­сул­тан­т­с­ките услуги. С името и се свър­зва също един от най-четените и, по мое лично мне­ние, заин­т­ри­гу­ващи със съдър­жа­ни­ето си бло­гове по мар­ке­тинг – www.marketingburkan.com. Стилът ѝ на...

Страници:«1234567...16»