Articles by Мартин Стефанов

Author Website: http://marketing-college.com
Author Email: Contact Author
Author Bio: A graduate of the foundation "Mummert" (part of Robert Bosch). In November 2010, he graduated Business Administration and Marketing at the University of Cologne with an emperical diploma thesis about branding. He has a bachelor degree in Finance at the University of Economics Varna, predimploma in Business Administration at Heidelberg. Internships in the department for Market Research of a software company in Germany (Bechtle AG) and in a marketing-consulting agency in Bulgaria. He worked as Marketing Intelligence Analyst (SEERC - Philips) . Now he is in charge for in -store marketing analytics for LG HE. Interested in retail marketing, brand management, market research, blogging. Mail to: martinstefanov@ymail.com

Link to Една завършваща компилация за мъжа и жената: Не бързайте да прибирате рекламните материали.

Една завършваща компилация за мъжа и жената: Не бързайте да прибирате рекламните материали.

Пос­лед­ните ми съоб­ще­ния се бяха загър­били с теж­ката задача да комен­ти­рат раз­ли­чи­ята между мъжа и жената. Темата ми допада, но е време да я завърша с няколко финални коментара. Мен­тал­ните качес­тва — инте­ли­ген­т­ността на двата пола е пре­тър­пяла сво­ята спе­ци­фи­ка­ция в опре­де­лени насоки. Не може...

Link to К*во ми говориш — всичко е въпрос на интереси

К*во ми говориш — всичко е въпрос на интереси

Да, за инте­реси ще говори и в нас­то­я­щия пост. Темата е за жената и мъжа, за инте­ре­сите им и раз­ли­чи­ята, които кра­сят същес­т­ву­ва­нето им. Започ­ваме с мъжете — изс­лед­ва­ния показ­ват, че тех­ните инте­реси са дина­мични, но в същото време дъл­боко свър­зани с нау­ката.  Това е силно...

male_and_female_brains_118055

Жена + жена > от двама мъже?

В реда на мисли от вчера, се връ­щам отново към темата за мъжа и жената през приз­мата на мар­ке­тинга и приз­мата на различията. Има сви­де­тел­с­тва за това, че мъжете и жените се раз­ли­ча­ват зна­чимо в раз­поз­на­ва­нето и пред­по­чи­та­ни­ето си към цве­то­вете. Следват при­мери и факти: -...

male_and_female_brains_118055

От мъжа за жената и от жената за мъжа

Кол­кото и да е дис­ку­ти­рана тази тема, тя не губи акту­ал­ност, не губи и бля­сък. Нау­ката, в това число и пси­хо­ло­ги­ята, раз­кри редица раз­лики по отно­ше­ние на емо­ци­о­нал­ния свят, пси­хи­ката, физи­ката, инте­ре­сите и глед­ните точки. В поре­дица от няколко ста­тии Marketing-College ще говори за това. От...

Link to Една запомняща се тема: Man vs. Woman

Една запомняща се тема: Man vs. Woman

Жените могат да тър­пят повече болка от мъжете. Те, мъжете, обаче са по-аргументативни в обос­нов­ката си. Люби­мият им цвят е често син, а този на жените се пред­по­лага, че е чер­вен. Мъжете реа­ги­рат на дадени сти­мули по-бързо от жените…и т.н. Една запом­няща се тема! Marketing...

Link to Нишов маркетинг на специализираните фирми

Нишов маркетинг на специализираните фирми

Отново извър­там пог­лед от голе­мите и финан­сово силни фирми, които рабо­тят на гло­бални пазари и се насоч­вам към по-малките орга­ни­за­ции, в този слу­чай, обс­луж­ващи нишови пазари. Обръ­щам се към тях, защото напи­са­ното в учеб­ни­ците по мар­ке­тинг не винаги важи в тех­ния контекст. Нишов мар­ке­тинг? Мар­ке­тинг...

Link to Газелите: какво ги прави подобен тип фирми така бързи?

Газелите: какво ги прави подобен тип фирми така бързи?

Дру­жес­тва, които пос­ти­гат поне 20 про­цента годи­шен ръст на обо­ро­тите си в период от пет и повече години. Тяхнотo друго име е “газе­лите” и спо­ред някои ста­тис­тики са около 3 про­цента от общия брой на мал­ките фирми. В същото време те имат реша­ващо зна­че­ние за...

Link to Звездите не ни говорят: Методи за предсказване на пазарния дял

Звездите не ни говорят: Методи за предсказване на пазарния дял

Хубаво би било, ако може да пог­лед­нем в крис­тално кълбо и то да ни пред­с­каже, колко ще про­да­ваме, колко ще е рен­та­бил­ността ни, колко ще е пазар­ния ни дял и т.н. Звез­дите не ни гово­рят, моде­лите го пра­вят. Разбира се, тър­сят се гадатели. Кои модели...

Кристалното Пепси: къде остана блясъкът ти?

Про­дукт, който живя кратко и не тол­кова славно, който ни връща 18 години назад в исто­ри­ята. Време на про­мяна в наг­ла­сите на хората, ори­ен­ти­ране към здра­вос­ло­вен и ” и с по-малко кофеин” стил на живот. Като алтер­на­тива на нор­мал­ната кола, про­дукт е тряб­вало да впе­чатли аме­ри­кан­ците...

Link to Клиентът с много лица — новият тип лайфстайл ?!?

Клиентът с много лица — новият тип лайфстайл ?!?

Ритейл индус­т­ри­ята се про­меня в отго­вор на изме­ня­щите се кли­енти. А как се изме­нят клиентите? Как­вито и клас­търи и кли­ен­т­ски сег­менти да фор­ми­рат мар­ке­тинг спе­ци­а­лис­тите, се оказва, че сред кли­ен­тите има и такива, които не пас­ват в нито един от тях, тъй като броят кри­те­рии...

Страници:«1234567...16»