Articles by Мартин Стефанов

Author Website: http://marketing-college.com
Author Email: Contact Author
Author Bio: A graduate of the foundation "Mummert" (part of Robert Bosch). In November 2010, he graduated Business Administration and Marketing at the University of Cologne with an emperical diploma thesis about branding. He has a bachelor degree in Finance at the University of Economics Varna, predimploma in Business Administration at Heidelberg. Internships in the department for Market Research of a software company in Germany (Bechtle AG) and in a marketing-consulting agency in Bulgaria. He worked as Marketing Intelligence Analyst (SEERC - Philips) . Now he is in charge for in -store marketing analytics for LG HE. Interested in retail marketing, brand management, market research, blogging. Mail to: martinstefanov@ymail.com

Link to Проявлението на клиентската удовлетвореност е вълнение

Проявлението на клиентската удовлетвореност е вълнение

Може би е мираж за някои тър­говци да видят иск­рено въл­не­ние в очите на сво­ите кли­енти, а , може би, е мираж и за всички. В мар­ке­тинга често се говори за кли­ен­т­ска полза, но какво е тя, ако не доведе до емо­ция, емо­ция на въл­не­ние...

Link to Повече от 15 години във фокуса: капитал на марка

Повече от 15 години във фокуса: капитал на марка

Една от люби­мите теми на уни­вер­си­тет­с­ките пре­по­да­ва­тели, една и от люби­мите теми на мар­ке­то­ло­зите, които се опит­ват да оправ­даят опре­делни мар­ке­тин­гови инвес­ти­ции. Капи­та­лът на мар­ката (brand equity) е зна­чим актив за дадена ком­па­ния и с това се прев­ръща в основно оръ­жие за сти­му­ли­ране на дъл­гос­роч­ното...

Link to Пазаруването на храни в златните 50+

Пазаруването на храни в златните 50+

Общес­т­вото про­мяна струк­ту­рата си — през годи­ните се в някои западни дър­жави, а в това чило и Бъл­га­рия, се забе­ляза про­мяна на въз­рас­то­вата пира­мида: броят на зас­та­ря­ва­щото насе­ле­ние се уве­ли­чава.  И в днеш­ния ден ролята на baby boom гене­ра­ци­ите е зна­чима по отно­ше­ние не само...

Link to Скоро:Пазаруването на храни в златните 50+

Скоро:Пазаруването на храни в златните 50+

Общес­т­вото на Бъл­га­рия и в Европа се про­меня. Оказва се, че близо 50 про­цента от обо­ро­тите в тър­го­ви­ята на дребно се гене­ри­рат от пот­ре­би­тели на въз­раст над 50 години. Не само този факт има зна­че­ние за тър­гов­ците, абсо­лют­ната бройка на кли­ен­тите е голяма поради факта,...

Link to Ferrero vs. Marlboro: Самоликвидираща се оферта

Ferrero vs. Marlboro: Самоликвидираща се оферта

И с пре­вод от анг­лийски език, който не е съв­сем точен, основ­ната идея на само­лик­ви­ди­ра­щата се оферта е крат­кос­рочно обо­га­тя­ване на асор­ти­мента със стоки, които са в пряка връзка с про­даж­бата на осно­вен (водещ) про­дукт от асор­ти­мента.  Като при­мер за това могат да пос­лу­жат екс­к­лу­зивни...

Link to Мястото на сърцето в супермаркетите (CSR)

Мястото на сърцето в супермаркетите (CSR)

Колко усмих­нати, колко ведри, колко чес­тни изг­леж­дат сър­цатa на ръко­вод­ните екипи, които про­да­ват сво­ите про­дукти в локал­ните супер­мар­кети. Лидл Ирлан­дия пред­лага на сво­ите кли­енти да заку­пят сър­чице на стой­ност от 2 евро в рам­ките на Happy Heart Weekend, с което да помог­нат на хора със...

Когатo по-широките коридори отварят джоба на хората

Широките кори­дори, по-добрата сис­тема за ори­ен­ти­ране, повече свет­лина и прег­лед­ност. Около тези клю­чови поня­тия се вър­теше обя­ве­н­oто обно­вя­ване на фили­а­лите на най-голямата нем­ска дро­ге­рия Шлекер.  Към това се при­бави про­мяна в асор­ти­мента, ори­ен­ти­ра­нето му към по-младите хора с уве­ли­ча­ване на избора от соб­с­т­вени марки.  Инвес­ти­ци­ята...

Link to Пазарно разузнаване окрилено от продажби

Пазарно разузнаване окрилено от продажби

Взе­ма­нето на стра­те­ги­чески реше­ние за един биз­нес (дори и дефи­ни­ран на ниво про­дукт) пре­доп­ре­деля него­вото бъдещо раз­ви­тие и залага корена на успеха (про­вала). Под­п­ла­тя­ва­нето на тези реше­ние се  осъ­щес­т­вява  (редом с визия, инте­реси на соб­с­т­ве­ници и т.н.) от т.н. пазарно разуз­на­ване — дей­нос­тите на ком­па­ни­ята...

Link to Да инвестират ли търговците в летищата?

Да инвестират ли търговците в летищата?

Тази година Бъл­га­рия очаква по-голям поток от туристи “бла­го­да­ре­ние” на съби­ти­ята, които се разиг­раха в Еги­пет и други дър­жави от реги­она. Лети­щето е (след само­лета) пър­вото място, което ще пос­рещне нап­лива. В тази връзка въз­никва въп­роса: Струва ли си за тър­гов­ците да инвес­ти­рат в тър­гов­ски...

Link to Очаквайте скоро: Да инвестират ли търговците в летищата?

Очаквайте скоро: Да инвестират ли търговците в летищата?

Търговията на лети­щата се утвър­ж­дава като обе­ща­ваща тър­гов­ска нисша. За близо 10 години него­вата стой­ност се е уве­ли­чила двойно, което пред­по­лага и изпъл­нени с надежди очак­ва­ния към този сег­мент. След кри­зата броят полети е в рас­теж — дру­гата при­чина за оптимизма. Скоро във www.marketing-college.com: Да инвес­ти­рат...

Страници:«12345678...16»