Articles by Мартин Стефанов

Author Website: http://marketing-college.com
Author Email: Contact Author
Author Bio: A graduate of the foundation "Mummert" (part of Robert Bosch). In November 2010, he graduated Business Administration and Marketing at the University of Cologne with an emperical diploma thesis about branding. He has a bachelor degree in Finance at the University of Economics Varna, predimploma in Business Administration at Heidelberg. Internships in the department for Market Research of a software company in Germany (Bechtle AG) and in a marketing-consulting agency in Bulgaria. He worked as Marketing Intelligence Analyst (SEERC - Philips) . Now he is in charge for in -store marketing analytics for LG HE. Interested in retail marketing, brand management, market research, blogging. Mail to: martinstefanov@ymail.com

Link to Колко полезни могат да бъдат безполезните “продукти”?

Колко полезни могат да бъдат безполезните “продукти”?

Късно вечерта си зада­дох този въп­рос и реших да раз­г­ле­дам интер­нет прос­т­ран­с­т­вото за про­дукти, които с полез­ността си могат да нап­ра­вят живота ни ‘по-лесен’. Съществуват кла­са­ции  за без­по­лезни про­дукти. Тук спо­де­лям снимки, които ми нап­ра­виха впечатление.     На места се забе­лязва есте­тика, на други...

Link to За децата с наслада: Как да продаваш сладки в магазина?

За децата с наслада: Как да продаваш сладки в магазина?

Връз­ката между детето и бон­бо­ните е нераз­ривна. От дет­с­ките си години се сещам, че в мага­зина на село имаше само 2 –3 вида захарни бон­бони. Едни от тях бяха вио­лет­ките, които намира често сво­ето място в ръцете на при­я­те­лите ми. Годи­ните обаче се про­ме­нqт. Днес...

hugs_and_kisses_reflecting_teddy_bear

Борбата за целувки: една стара, но забавна реклама

Вирал мар­ке­тин­гът дава криле на много игри, спо­тове, забавни при­ло­же­ния или кари­ка­тури, които от пот­ре­би­тел на пот­ре­би­тел оби­ка­лят зем­ното кълбо. Така биз­не­сът пести мили­они годишно от рек­ламно време и зара­зява кли­ен­тите с нови тен­ден­ции, про­дукти и нагласи. През 2007 година един от кли­по­вете спе­че­лили годишна...

CatDOg

Игра на куче и котка: Мястото им в печатната реклама

Преди време люби­мото коте или най-верният при­я­тел на човека, кучето, са имали само малка колибка или мес­тенце с паничка храна, до която да се нас­та­нят. В днеш­ния ден Маца и Шаро се чув­с­т­ват много по-комфортно и сигурно в спе­ци­ално ушити дрехи, със зас­т­ра­ховка, а както...

Link to Маркетингов казус 2: Оценка на продукта

Маркетингов казус 2: Оценка на продукта

Пред­ход­ният казус събуди инте­рес сред чита­те­лите на блога. И после мар­ке­тин­гът бил лесна наука… Сега следва втора част — ОТМЪЩЕНИЕТО. В лич­ните про­дажби е от изк­лю­чи­телно зна­че­ние за край­ния изход  качес­т­вото на про­даж­бе­ния раз­го­вор между кли­ентa и тър­го­вец. Пре­по­ръ­ките, които тър­го­ве­цът отп­равя към кли­ента, пряко...

happy_marriage

Превръщането на студентите по маркетинг в милионери: ролята на брака

Финансистите тре­ни­рат мисълта си в това, как да инвес­ти­рат, пра­вис­тите — на кой замо­жен кли­ент да пред­ло­жат услу­гите си, а мар­ке­то­ло­зите — за успешна кари­ера в рек­ла­мата, чрез която да нат­ру­пат богат­с­тво. Но докато финан­сите често учат, как да управ­ля­ваш и инвес­ти­раш парите си, мар­ке­тин­гът...

Cola Turka

Турският съратник на Cola в рекламата: Cola Turka

От мно­гото ими­та­ции на Cola, има такива, които инвес­ти­рат мили­они в раз­ви­ти­ето на про­дукта и рек­ла­мата си. Една от тези ими­та­ции е Cola Turka, марка, въве­дена на тур­с­кия пазар през 2003 година от извес­т­ната и по бъл­гар­с­ките земи фирма Ülker. Въп­реки че Cola е аме­ри­кан­ски про­дукт,...

kidsshopping

Мила мамо, купи ми шоколадово яйце.…не, не вафла с фъстъци

Сещам се за няколко исто­рии, в които малки деца са ме оча­ро­вали с това, как пося­гат кум почти всичко в мага­зина, а и успя­ват да спе­че­лят ( гла­го­лът “изв­рън­кат”) някое лаком­с­тво от роди­те­лите си. Пос­лед­ният ми спо­мен бе за едно малко мом­чеце, което получи вафла...

Link to Хубавата Елена и удовлетвореността на клиента

Хубавата Елена и удовлетвореността на клиента

Кра­со­тата, атрак­тив­ните форми и всичко онова, което прави един инди­вид прив­ле­ка­те­лен, оказва силно вли­я­ние върху това, как кому­ни­ки­раме и въз­п­ри­е­маме някого. Кра­си­вите изг­леж­дат в очите на други по-интелигентни, по-честни, по-добри в наг­ла­сите си към света. Склоността на човек да им се довери е по-голяма. В...

Link to Ще модифицираш ли тялото си?

Ще модифицираш ли тялото си?

Сигурно ви се е случ­вало поне няколко пъти да чуете, че при­я­тел ще си прави тату­и­ровка, при­я­телка слага сили­кон или обица на езика. Това са само  една малка част от про­ме­ните, които някои от нас пред­п­ри­е­мат с тялото си. А тези про­мени зах­ран­ват пазар за...

Страници:«123456789...16»