Articles by Мартин Стефанов

Author Website: http://marketing-college.com
Author Email: Contact Author
Author Bio: A graduate of the foundation "Mummert" (part of Robert Bosch). In November 2010, he graduated Business Administration and Marketing at the University of Cologne with an emperical diploma thesis about branding. He has a bachelor degree in Finance at the University of Economics Varna, predimploma in Business Administration at Heidelberg. Internships in the department for Market Research of a software company in Germany (Bechtle AG) and in a marketing-consulting agency in Bulgaria. He worked as Marketing Intelligence Analyst (SEERC - Philips) . Now he is in charge for in -store marketing analytics for LG HE. Interested in retail marketing, brand management, market research, blogging. Mail to: martinstefanov@ymail.com

Link to И чул търговецът за пръстовия отпечатък…

И чул търговецът за пръстовия отпечатък…

Новите тех­нo­ло­гии про­ме­нят биз­нес про­це­сите, някои от тях успешно и за десетки години, други са като проб­ля­сък и биват бързо заб­ра­вени. В този кон­текст тър­гов­ците се сблъс­к­ват с въп­роса, дали да имп­ле­мен­ти­рат тези тех­но­ло­гии и дали инвес­ти­ци­ята в тях би си стру­вала от гледна точка...

Link to И после маркетингът бил лесна наука…

И после маркетингът бил лесна наука…

По мар­ке­тинг се навъ­диха много спе­ци­а­листи. Тази тен­ден­ция се засили и от вяр­ва­нето, че е дос­та­тъчно да пра­виш фор­му­ли­ровки от общ харак­тер, за да спе­че­лиш проз­ви­щето на добър мар­ке­то­лог.  Мар­ке­тин­гът е наука, която се пише чрез числа. Пред­ла­гам една схема, която показва, колко “лесен” за раз­би­ране...

Link to За портокаловия сок с любов: Как да загубиш 27.3 милиона?

За портокаловия сок с любов: Как да загубиш 27.3 милиона?

Пор­то­ка­ло­вият сок съпът­сва живота на много хора, от домаш­ното парти през фир­ме­ните съби­ра­ния до изли­за­нето на кафе с при­я­тел. Не би било допус­тимо за една ува­жа­вана марка да не пред­лага нату­ра­лен сок с вкуса на пор­то­кал. За една ува­жа­вана марка е също недо­пус­тимо да про­меня...

retail_customer_experience

Персонализиран маркетинг в магазина: оборотите във възход

От масо­востта към задо­во­ля­ване на инди­ви­ду­a­ла­ните пот­реб­ности, в тази посока се раз­ви­ват мар­ке­тин­го­вите про­цеси, тъй като тар­ге­ти­ра­нето на инди­ви­ду­ал­ните кли­ен­т­ски пот­реб­ности се прев­ръща в осно­вен гене­ра­тор на допъл­ните доходи. Именно това ще се случи за бъдеще и в супермаркетите. А инс­т­ру­мен­тът е кли­ен­т­с­кият купон. Тук...

rep-management

Пре– “нареждане”: Негативните коментари във вреда на бранда

Пози­тивни и нега­тивни, уж обек­тивни, а тоест субек­тивни. Въп­реки това, те, комен­та­рите, напи­сани от пот­ре­би­тели в интер­нет прос­т­ран­с­т­вото относно про­дукт или услуга оказ­ват огро­мен ефект върху оста­на­лите, потен­ци­ални кли­енти в про­цеса им на взе­мане на реше­ние. От уста на уста (от форум на форум) забе­леж­ките...

Link to Докосване 2: Пътят от докосването до собствеността

Докосване 2: Пътят от докосването до собствеността

След като опи­сах в пред­ходна ста­тия, как тър­гов­ците могат да спе­че­лят поз­во­ля­вайки на кли­ен­тите си да докос­ват изло­же­ната стока в мага­зи­ните им, ще наб­легна върху един друг ефект — ефек­тът на докос­ва­нето върху въз­п­ри­я­ти­ето за соб­с­т­ве­ност и оцен­ката на про­дукта. Нека­чес­т­ве­ните стоки про­да­вайте в интер­нет,...

Link to И когато дойде денят да бъдем съдени.…

И когато дойде денят да бъдем съдени.…

Рано или късно този ден идва. За това, с какво може да  доп­ре­не­сем за доб­ру­ва­нето между хората, ще ни раз­каже след­ната кари­ка­тура — може би, това е най-прекият път към рая:)

Link to От малки се учим да лъжем. Какво друго да очакваме?

От малки се учим да лъжем. Какво друго да очакваме?

Кога излъ­гахте пос­ледно? Може би, преди час или два, вчера, преди сед­мица или месец? Мис­лите ли, че живе­ете в свят от истини? Аз си мисля, че по-скоро не. Спомням си, как когато бях малък ме под­лъ­гаха с балони на село, за да прив­ле­кат вни­ма­ни­ето ми,...

Link to Само за мъже: Как пазаруват мъжете? Реалност или фикция

Само за мъже: Как пазаруват мъжете? Реалност или фикция

Как паза­ру­ват мъжете? Отго­во­рът е — опре­де­лено раз­лично от жените. Докато жените се реа­ли­зи­рат чрез паза­ру­ва­нето, изра­зя­ват сво­ите емо­ции, даря­ват вни­ма­ние на себе си и на люби­мите, мъжете се пос­ве­ща­ват на тази дей­ност с цели раз­лични по сво­ето естес­тво. Обе­щес­т­вото в сво­ето раз­ви­тие на еман­ци­па­ция,...

Link to Само за мъже: Как пазаруват мъжете? Реалност или фикция

Само за мъже: Как пазаруват мъжете? Реалност или фикция

На пръв пог­лед мъжете не оби­чат да паза­ру­ват. В същото време се отчита, че паза­ру­ва­нето сред мъжете е нарас­т­нало като обем и време пре­ка­рано в пос­ве­ще­ние на тази дей­ност. Попу­лярно е вяр­ва­нето, че мъжете паза­ру­ват чрез стра­те­ги­ята “сграб­чва и тръгва”.  Дали това е така ще...

Страници:«12345678910...16»