Articles by Georgi

Author Website:
Author Email: Contact Author
Author Bio:

Първият отворен магазин — първичен инкубатор

Отварянето на нов мага­зин в нов реги­он или опре­де­лен град може да пока­же на наб­лю­да­те­ли във вре­ме­то, дали т.н. коле­ло на ритейл биз­не­са е вяр­но. Това е тео­рия, спо­ред коя­то тър­гов­ци­те и изпол­з­ва­ни­те от тях фор­ма­ти мага­зи­ни, с кои­то про­да­ват про­дук­ти­те си на край­ния кли­ент,...