Category Management: има ли нещо общо с мини бизнеса?

by gatekeeper on 24.02.2011

В България поня­ти­е­то Category Management, управ­ле­ни­е­то на про­дук­то­ви­те кате­го­рии, е все още нова земя, в коя­то от някол­ко годи­ни голе­ми­те про­из­во­ди­те­ли и тър­гов­ци пра­вят пър­ви стъп­ки. Тези пър­ви стъп­ки са обе­ща­ва­щи, тъй като в сре­да на дина­ми­зи­ра­ща се цено­ва вой­на един­с­т­ве­ни­ят изход е при­ла­га­не­то на модер­ни тех­ни­ки, една от тях е управ­ле­ни­е­то на про­дук­то­ви­те категории.

Корените на Category Management могат да се тър­сят в исто­ри­я­та на WalMart, аме­ри­кан­с­ка­та вери­га уни­вер­сал­ни мага­зи­ни. През 8о-те годи­ни  гиган­тът е тър­сил пъти­ща за опти­ми­зи­ра­не на раз­ход­на­та си струк­ту­ра. За цел­та раз­ра­бот­ва реди­ца инс­т­ру­мен­ти с помощ­та на сво­и­те достав­чи­ци, кои­то да подоб­рят финан­со­ви­те резул­та­ти. Сред тях се раж­дат и про­цес­ни­те стъп­ки на Category Managament.

Управлението на про­дук­то­ва кате­го­рия е ритейл (тър­гов­с­ка) кон­цеп­ция, спо­ред коя­то про­дук­ти­те пред­ла­га­ни от тър­го­вец са орга­ни­зи­ра­ни в отдел­ни гру­пи от сход­ни или свър­за­ни помеж­ду си про­дук­ти. Тези гру­пи са извес­т­ни като про­дук­то­ви гру­пи (при­мер­но: шоко­ла­до­ви изде­лия). Всяка отдел­на гру­па се управ­ля­ва като мини биз­нес, в кой­то са зало­же­ни съот­ве­ни­те цели за печал­ба и стра­те­гии. По кон­к­рет­но: изграж­да се програ­ма за управ­ле­ние на отдел­ни­те бран­до­ве в кате­го­ри­я­та, цени­те и про­мо­ци­о­нал­ни­те дей­нос­ти, кои­то ще съпът­с­тват реа­ли­за­ци­я­та на стра­те­ги­я­та.  Кои бран­до­ве, къде, кога и по какъв начин да бъдат пред­ла­га­ни на съот­вет­ния кли­ент е същес­т­ве­на­та после­до­ва­тел­ност от въп­ро­си, кои­то инте­ре­су­ват тър­го­ве­ца и достав­чи­ка. Координирането и обме­на на инфор­ма­ция меж­ду тях е в основ­на пред­пос­тав­ка за успех.

Хипотези за България (на база раз­ви­ти­е­то на Category Management в САЩ):

  • към момен­та, може би, се бро­ят на една ръка тър­гов­с­ки­те вери­ги в България, кои­то успя­ват да извле­кат пъл­но­цен­но пол­зи­те от ефек­тив­но управ­ле­ние на про­дук­то­ви­те си кате­го­рии. Със сигур­ност тър­гов­ци­те ще бър­зат да уско­рят про­це­са и да назна­чат под­хо­дя­щи специалисти.
  • адап­та­ци­я­та на тех­ни­ка­та изис­к­ва човеш­ки ресурс, нуж­на­та хар­ду­ер­на и соф­ту­ер­на инф­рас­т­рук­ту­ра. Реорганизацията на про­це­си­те и въвеж­да­не­то на нови­те похва­ти пред­по­ла­га интен­зив­но обу­че­ние на пер­со­на­ла, кое­то ще заба­ви про­це­си­те с годи­ни при някои търговци.
  • мал­ки­те вери­ги супер­мар­ке­ти как­то и самос­то­я­тел­ни­те обек­ти (паза­ри) ще извле­кат по-огра­ни­че­на пол­за от Category Management спря­мо наци­о­нал­ни и интер­на­ци­о­нал­ни вери­ги. Изходът от подоб­на ситу­а­ция е под­дър­жа­не на близ­ки отно­ше­ния с достав­чи­ци­те. Това може да се ока­же клю­чо­вия еле­мент за успе­ха на по-мал­ки тър­гов­ци. Координирани рек­ла­ми и про­мо­ции, мър­чен­дай­зинг дей­нос­ти са част от опе­ра­тив­но­то изпъл­не­ние на близ­кия кон­такт и доверието.
  • Производителите , може би, ще бъдат труд­но спе­че­ле­ни да учас­т­ват в цялос­т­ния про­цес. Разпространилите се прак­ти­ки на тър­гов­ци като (forward buying, раз­ра­бот­ва­не­то на сил­ни, соб­с­тве­ни мар­ки от стра­на на тър­гов­ци­те и дру­ги) поста­вят въп­ро­са за опаз­ва­не на капи­та­ла на мар­ка­та от стра­на про­из­во­ди­те­ля. Това са тен­ден­ции, кои­то опре­де­ле­но нама­ля­ват енту­си­аз­ма  на утвър­де­ни­те производители.

Процесът на въвеж­да­не на Category Management няма да бъде спрян. Образоването и при­до­би­ва­не­то на ква­ли­фи­ка­ции в тази област ще е пече­лив­ша кар­та как­то са сами­те спе­ци­а­лис­ти, така и за тър­гов­ци­те, кои­то ги наемат. А за тези, кои­то вър­вят сре­щу тече­ни­е­то, опас­ност­та от уда­вя­не е голя­ма — на фона на сегаш­ния пазар на бър­зо­о­бо­рот­ни сто­ки в България греш­ки­те са недопустими.

Внимание: Каня Ви да учас­т­ва­те в крат­ко про­уч­ва­не на бло­га ми за игра­та Farmville (Фермата), кое­то цели да регис­т­ри­ра, дали посто­ян­ни­те пока­ни за учас­тие от при­яте­ли Ви драз­нят. Не се преслед­ват комер­си­ал­ни цели, резул­та­ти­те ще се пуб­ли­ку­ват в бло­га. Farmville пока­ни­те ме драз­нят:) а Вас? Споделете мне­ние с 3 клика!

2 Responses to Category Management: има ли нещо общо с мини бизнеса?

  • Много доб­ре Марто. Аз мис­ля, че започ­ва да се забе­ляз­ва подоб­на тен­ден­ция и у нас, но само в запад­ни­те вери­ги. И това е естес­т­ве­но 🙂 Все пак си мис­ля, че все­ки един по-малък пред­при­е­мач тряб­ва да се учи имен­но от голе­ми­те си бат­ков­ци, за да расте!

  • Тишо, и аз съм на мне­ние, че запад­ни­те вери­ги имат подоб­ни спе­ци­а­лис­ти и про­це­си. Дали те рабо­тят е вече дру­га тема.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *