Хумор, закачки, музика или такива статии, които просто не пасват на друго място (в другите категории).


Link to Дата и час на промяна на клетка в Ексел TENTRY() функция

Дата и час на промяна на клетка в Ексел TENTRY() функция

Във Ексел VBA съз­да­дена фун­к­ция, която ще отчете про­мяна в съдър­жа­ни­ето на клета като покаже ден и час на про­мя­ната. Натис­ка­нето на Ентър(Enter) също би акту­а­ли­зи­рало стой­ността на клет­ката, тъй като в кода пока­зан по-долу се прави преп­ратка към сегаш­ното , сис­темно време. Функци́ята не...

Link to Политически маркетинг в бакалията (супермаркета)

Политически маркетинг в бакалията (супермаркета)

Бях се впус­нал преди няколко дена да разяс­ня­вам, че физи­чес­ките качес­тва на един мага­зин, в това число и раз­по­ло­же­ните в него дис­п­леи (щен­дери) за стока имат пряко вли­я­ние върху целите на кли­ента и инди­рек­тно върху него­вите емо­ции и цен­ности. Въз­ник­на­лите емо­ции могат да бъдат чув­с­тво...

Link to Ти си тръгваш, но поспри се — с цената ще те върна

Ти си тръгваш, но поспри се — с цената ще те върна

Статията за Няколко начина, как да се обвър­жеш с него/нея започна с про­дук­то­вата поли­тика и раз­лич­ните лос­тове, които могат да зак­ре­пят връз­ката клиент-фирма. Стана ясно, че услу­гите с доба­вена стой­ност могат да слу­жат като “изви­не­ние” спрямо неоп­рав­да­ното дове­рие. Но, мар­ке­тин­го­вият микс съдържа и други еле­менти —...

Link to Само снимки: без думи — най-новите брандове

Само снимки: без думи — най-новите брандове

Поре­ди­цата от снимки ще Ви отведе в света на най-новите бран­дове — играта на думи е невероятна:)

Link to Професия Маркетинг: Market Intelligence — що е то?

Професия Маркетинг: Market Intelligence — що е то?

С тази ста­тия давам нача­лото на една нова поре­дица от пуб­ли­ка­ции за про­фе­си­ите в мар­ке­тинга. Без­с­порно те са много и целта не е да ги опиша всич­ките, а да обри­су­вам про­из­волно изб­рани от тях. Започ­вам със сво­ята, искам да я пред­с­тавя нак­ратко —  Market Intelligence....

Link to Една запомняща се тема: Man vs. Woman

Една запомняща се тема: Man vs. Woman

Жените могат да тър­пят повече болка от мъжете. Те, мъжете, обаче са по-аргументативни в обос­нов­ката си. Люби­мият им цвят е често син, а този на жените се пред­по­лага, че е чер­вен. Мъжете реа­ги­рат на дадени сти­мули по-бързо от жените…и т.н. Една запом­няща се тема! Marketing...

Link to Газелите: какво ги прави подобен тип фирми така бързи?

Газелите: какво ги прави подобен тип фирми така бързи?

Дру­жес­тва, които пос­ти­гат поне 20 про­цента годи­шен ръст на обо­ро­тите си в период от пет и повече години. Тяхнотo друго име е “газе­лите” и спо­ред някои ста­тис­тики са около 3 про­цента от общия брой на мал­ките фирми. В същото време те имат реша­ващо зна­че­ние за...

Link to Скоро:Пазаруването на храни в златните 50+

Скоро:Пазаруването на храни в златните 50+

Общес­т­вото на Бъл­га­рия и в Европа се про­меня. Оказва се, че близо 50 про­цента от обо­ро­тите в тър­го­ви­ята на дребно се гене­ри­рат от пот­ре­би­тели на въз­раст над 50 години. Не само този факт има зна­че­ние за тър­гов­ците, абсо­лют­ната бройка на кли­ен­тите е голяма поради факта,...

Link to Да инвестират ли търговците в летищата?

Да инвестират ли търговците в летищата?

Тази година Бъл­га­рия очаква по-голям поток от туристи “бла­го­да­ре­ние” на съби­ти­ята, които се разиг­раха в Еги­пет и други дър­жави от реги­она. Лети­щето е (след само­лета) пър­вото място, което ще пос­рещне нап­лива. В тази връзка въз­никва въп­роса: Струва ли си за тър­гов­ците да инвес­ти­рат в тър­гов­ски...

Link to Очаквайте скоро: Да инвестират ли търговците в летищата?

Очаквайте скоро: Да инвестират ли търговците в летищата?

Търговията на лети­щата се утвър­ж­дава като обе­ща­ваща тър­гов­ска нисша. За близо 10 години него­вата стой­ност се е уве­ли­чила двойно, което пред­по­лага и изпъл­нени с надежди очак­ва­ния към този сег­мент. След кри­зата броят полети е в рас­теж — дру­гата при­чина за оптимизма. Скоро във www.marketing-college.com: Да инвес­ти­рат...

Страници:1234»