Хумор, закач­ки, музи­ка или таки­ва ста­тии, кои­то прос­то не пас­ват на дру­го мяс­то (в дру­ги­те кате­го­рии).


Link to Обвързаният със социални каузи маркетинг: игра на риск и успех

Обвързаният със социални каузи маркетинг: игра на риск и успех

Статията е напи­са­на по пока­на на www.marketingburkan.com. Избраната тема е акту­ал­на, обо­га­те­на с при­ме­ри и слу­жи за стар­то­ва точ­ка на раз­мъл за всич­ки оне­зи, кои­то се инте­ре­су­ват cause related marketing. В съз­на­ни­е­то ми за про­дъл­жи­ла дъл­го във вре­ме­то соци­ал­на кау­за под­к­ре­пя­на от попу­ляр­на мар­ка, изник­ват...

Link to Една нова моя публикация в специализирано списание

Една нова моя публикация в специализирано списание

Представям Ви една инте­рес­на моя ста­тия пуб­ли­ку­ва­на в спи­са­ние “Хранителна индус­т­рия и тър­го­вия”. Хвани кли­ен­та за ръка­та, пре­ди той да те е хва­нал за вра­та

Link to Уникална снимка на Баба Марта: Честит празник!

Уникална снимка на Баба Марта: Честит празник!

Честита Баба Марта! Желая Ви здра­ве, про­лет­но нас­т­ро­е­ние и усмив­ки! Темата на www.marketing-college.com утре: Съществува капи­тал на мар­ка­та, но същес­т­ву­ва ли капи­тал на мага­зи­на (store equity)?

Link to Днес: Съветски съюз: Имала ли е маркетинг структурата нещо общо с тази САЩ?

Днес: Съветски съюз: Имала ли е маркетинг структурата нещо общо с тази САЩ?

Основната струк­ту­ра на мар­ке­тин­го­ви­те опе­ра­ции в Съветския съюз е била в осно­ва­та си ана­ло­гич­на на тази в САЩ.  Докато рус­ка­та орга­ни­за­ция на тър­го­ви­я­та е далеч по-опрос­те­на, сто­ка­та в две­те дър­жа­ви се дви­жи по схо­ден начин от про­из­во­ди­те­ля през тър­го­ве­ца на едро до кли­ен­та. Очаквайте днес...

Link to Какво казват експертите за affiliate marketing?

Какво казват експертите за affiliate marketing?

Предлагам две алтер­на­тив­ни опре­де­ле­ния на affiliate marketing: - Според Wikipedia се касае за мар­ке­тин­го­ва кон­цеп­ция, при коя­то ръко­вод­с­т­во­то на опре­де­лен биз­нес (brand или retailer) се отб­ла­го­да­ря­ва (най-чес­то чрез финан­со­ви сти­му­ли) на сво­и­те пар­т­ньо­ри (affiliates) за все­ки един кли­ент, кои­то е прив­ле­чен в след­с­т­вие на тех­ни­те...

Link to Неделен маркетинг хумор: 4 X 4

Неделен маркетинг хумор: 4 X 4

Между при­я­те­ли: — Кво рабо­тиш? — Лизинг и мар­ке­тинг. — Тоест? ! — Лепя мар­ки в поща­та. Продавач към купу­вач: ” Обувките са нови и могат да Ви стис­кат през пър­ви­те дни”. Купувачът: ” Не се при­тес­ня­вай­те, така или инак искам за пър­ви път да ги...

Link to Темата в понеделник: Бедността и свъразният с нея стрес да пазаруваш. Дискаунтърите=решение?

Темата в понеделник: Бедността и свъразният с нея стрес да пазаруваш. Дискаунтърите=решение?

Ограниченият доход кара бъл­га­ри­на да се реди от ран­ни доби на опаш­ка. Над 1.5 мили­о­на бъл­га­ри са зас­т­ра­ше­ни от бед­ност и паза­ру­ва­не­то им в мага­зи­ни с нис­ки цени как­ви­то са дис­ка­ун­тъ­ри­те може да е жиз­не­но­важ­но за тях. Бедността пораж­да стрес. Стрес се пораж­да и от...

Link to С 30 процента повече плащаме за маркови продукти: Кой се крие зад продуктите без име?

С 30 процента повече плащаме за маркови продукти: Кой се крие зад продуктите без име?

Зависи от слу­чая и дали сте фен на някоя утвър­де­на мар­ка. Интересуваше ме въп­ро­сът, кои про­из­во­ди­те­ли се кри­ят зад no-name про­дук­ти­те? По опре­де­ле­ни се касае за про­дук­ти, про­из­ве­де­ни от “скрит” про­из­во­ди­тел, кой­то пред­ла­га доб­ро качес­т­во на въз­мож­но най-нис­ка цена. В това опре­де­ле­ние лип­с­ват шикоз­ни­те опа­ков­ки,...

Бързо и евтино, това ли искаме в супермаркетите?

Концепцията “бър­зо и евти­но” се раз­п­рос­т­ра­ни с бър­за ско­рост из наши­те тър­гов­с­ки сре­ди. Не мога да дам отго­вор на въп­ро­са, дали това тър­сят бъл­га­ри­те. Кауфланд, Лидл и без­б­рой дру­ги тър­гов­ци изпол­з­ват в кому­ни­ка­ци­я­та си с кли­ен­та подоб­ни фра­зи, кое­то показ­ва, че все пак стра­те­ги­я­та (реа­ли­зи­ра­на...

Сезонално, промоционално, редуцирана цена, последен шанс ..Нови послания в стимулиране на продажбите.

Освен голе­ми­те чер­ве­ни над­пи­си, кои­то с раз­ме­ра и пози­ци­я­та си в рам­ки­те на супер­мар­ке­та, “пома­гат” на кли­ен­та да заку­пи про­дукт на доб­ра цена, кре­а­тив­ност­та на тър­гов­с­ки­те вери­ги не нами­ра гра­ни­ци в офор­м­ле­ни­е­то на над­пи­си с про­мо­ци­о­на­лен харак­тер.

Страници:«1234»