Мястото за резултати, наблюдения и предполагаеми взаимовръзки в областта на маркетинга. Без емпирично покритие, думите и хипотезите остават в най-добрия случай близки до истината слова.


Link to Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

Това е кон­т­ро­лен екран за финан­сов ана­лиз, който поз­во­лява на пот­ре­би­теля да се инфор­мира относно про­даж­бите на дадена фирма. Целева група на подобни реше­ния в Ексел са управ­лен­с­ките кадри, които на база пос­тиг­нати резул­та­тите могат да дви­жат фир­мата нап­ред чрез взети, адек­ватни реше­ния. При­ка­че­ният файл раз­г­лежда...

Link to Прогноза за населението в България според НСИ (Еxcel VBA)

Прогноза за населението в България според НСИ (Еxcel VBA)

Насе­ле­ни­ето  на Бъл­га­рия спо­ред НСИ до 2070 година — гра­фично изра­же­ние на прог­но­зата по години (дина­мично чартиране) Имах жела­ние и го нап­ра­вих. Това е кон­т­ро­лен екран в Ексел, чрез който можете да прос­ле­дите нап­ра­ве­ната прог­ноза на Наци­о­нал­ния ста­тис­ти­чеки институт. Три стъпки са нужни: 0) Акти­ви­рай макроси 1)...

VBA excel user front

Forecast tool linear trends 0.1 free VBA Excel

Ексел ВБА позволяващ на потребителя да прави прогноза за бъдещ период базирана на исторически данни

Link to Какво е да работиш за Panascanic? А за Panasonic?

Какво е да работиш за Panascanic? А за Panasonic?

Да рабо­тиш за Panascanic е като да пиеш извет­ряла бира на све­товно ниво, като да гле­даш  нис­ко­бю­дже­тен филм без съдър­жа­ние и ядеш овлаж­нели пуканки. Вкус, който залъгва, но не радва. Темата на пос­тинга е моти­ва­ци­ята и въз­п­ри­я­ти­ето, което поражда сил­нияъ рабо­то­да­телки бранд в сво­ите бъдещи слу­жи­тели....

Link to Една завършваща компилация за мъжа и жената: Не бързайте да прибирате рекламните материали.

Една завършваща компилация за мъжа и жената: Не бързайте да прибирате рекламните материали.

Пос­лед­ните ми съоб­ще­ния се бяха загър­били с теж­ката задача да комен­ти­рат раз­ли­чи­ята между мъжа и жената. Темата ми допада, но е време да я завърша с няколко финални коментара. Мен­тал­ните качес­тва — инте­ли­ген­т­ността на двата пола е пре­тър­пяла сво­ята спе­ци­фи­ка­ция в опре­де­лени насоки. Не може...

Link to К*во ми говориш — всичко е въпрос на интереси

К*во ми говориш — всичко е въпрос на интереси

Да, за инте­реси ще говори и в нас­то­я­щия пост. Темата е за жената и мъжа, за инте­ре­сите им и раз­ли­чи­ята, които кра­сят същес­т­ву­ва­нето им. Започ­ваме с мъжете — изс­лед­ва­ния показ­ват, че тех­ните инте­реси са дина­мични, но в същото време дъл­боко свър­зани с нау­ката.  Това е силно...

male_and_female_brains_118055

Жена + жена > от двама мъже?

В реда на мисли от вчера, се връ­щам отново към темата за мъжа и жената през приз­мата на мар­ке­тинга и приз­мата на различията. Има сви­де­тел­с­тва за това, че мъжете и жените се раз­ли­ча­ват зна­чимо в раз­поз­на­ва­нето и пред­по­чи­та­ни­ето си към цве­то­вете. Следват при­мери и факти: -...

Link to Нишов маркетинг на специализираните фирми

Нишов маркетинг на специализираните фирми

Отново извър­там пог­лед от голе­мите и финан­сово силни фирми, които рабо­тят на гло­бални пазари и се насоч­вам към по-малките орга­ни­за­ции, в този слу­чай, обс­луж­ващи нишови пазари. Обръ­щам се към тях, защото напи­са­ното в учеб­ни­ците по мар­ке­тинг не винаги важи в тех­ния контекст. Нишов мар­ке­тинг? Мар­ке­тинг...

Link to Повече от 15 години във фокуса: капитал на марка

Повече от 15 години във фокуса: капитал на марка

Една от люби­мите теми на уни­вер­си­тет­с­ките пре­по­да­ва­тели, една и от люби­мите теми на мар­ке­то­ло­зите, които се опит­ват да оправ­даят опре­делни мар­ке­тин­гови инвес­ти­ции. Капи­та­лът на мар­ката (brand equity) е зна­чим актив за дадена ком­па­ния и с това се прев­ръща в основно оръ­жие за сти­му­ли­ране на дъл­гос­роч­ното...

Link to Не искам връзка: Защо клиентите не искат да се обвързват с търговците?

Не искам връзка: Защо клиентите не искат да се обвързват с търговците?

През пос­лед­ните години фир­мите по цял свят инвес­ти­раха мили­арди долари за раз­ра­бот­ката на сис­теми, които да задър­жат лоял­ните кли­енти във фир­мата. Прог­ра­мите за лоял­ност, бонус­ните и пре­ми­ини схеми дове­доха до това, че някои тър­говци подоб­риха с над 10 % доход­ността си. Подоб­ря­ва­нето на доход­ността доведе...

Страници:12»