Мястото за резултати, наблюдения и предполагаеми взаимовръзки в областта на маркетинга. Без емпирично покритие, думите и хипотезите остават в най-добрия случай близки до истината слова.


Link to Днес:Не искам връзка: Защо клиентите не искат да се обвързват с търговците?

Днес:Не искам връзка: Защо клиентите не искат да се обвързват с търговците?

От вул­кана блика лава, от коми­ните — мръ­сен пушек,  от устата на въз­му­тена жена — кри­тика, а от страна на кли­ента към тър­го­веца — жела­ние за необ­вър­з­ване. Въп­реки реди­цата прог­рами за лоял­ност, бону­сите и пре­ми­ите пред­ла­гани към кли­енти, някои пот­ре­би­тели не желаят да се “анга­жи­рат”...

Link to Farmville поканите ме дразнят:) а Вас? Споделете мнение с 3 клика!

Farmville поканите ме дразнят:) а Вас? Споделете мнение с 3 клика!

Гри­жата за доби­тък, саде­нето и отг­леж­дане на зелен­чуци и пло­дове във Farmville се пре­върна в хоби на много посе­ти­тели на Facebook. Преди време играех тази игра, но все­кид­нев­ните покани за нея започ­наха да ме демо­ти­ви­рат. Какви са Вашите наг­ласи към пока­ните за Farmville? Споделете мне­ние...

Link to Из архивите 2010: След толкова много цени завършващи на 0.99 , 1.99 , 2.99 в супермаркетите, боравят ли клиентите все още със закръглени цифри в сметките си?

Из архивите 2010: След толкова много цени завършващи на 0.99 , 1.99 , 2.99 в супермаркетите, боравят ли клиентите все още със закръглени цифри в сметките си?

Нап­рави ми силно впе­чат­ле­ние, че в отго­вора си, много допи­тани дават цена на поз­нат или по-малко поз­нат про­дукт завър­ш­ваща на 0.99.  Лесно е да се досе­тим, че супер­мар­ке­тите до такава сте­пен бъл­ват подобни цени, че и самите кли­енти са ги запа­ме­тили добре и съот­ветно изпол­з­ват...

Link to Заблудите на клиента: По-висока цена, по-добро качество

Заблудите на клиента: По-висока цена, по-добро качество

Една жена в квар­та­лен мага­зин се обърна с твър­де­ние към про­да­вачва, че ще закупи по-скъп про­дукт, защото тя очаква по-добро качес­тво. Нека се раз­вен­чае този мит. Пред­с­то­я­щото мне­ние показва няколко факта, които трябва да нака­рат ауди­то­ри­ята да под­ло­жие на съм­не­ние раз­п­рос­т­ра­не­ното виж­дане, че висо­ката цена...

Link to Из архивите 2010:Как да заговориш 1500 човека и спечелиш над 300?

Из архивите 2010:Как да заговориш 1500 човека и спечелиш над 300?

Мар­ке­тин­го­вите про­уч­ва­ния изис­к­ват добро пла­ни­ране и коор­ди­на­ция. А осо­бено що се касае за кад­рите, които отго­ва­рят за наби­ра­нето на лицата за допит­ване, лич­нос­т­ните качес­тва при­до­би­ват зна­чи­мост за качес­т­вено изпъл­не­ние на зало­же­ните задачи.

Коледени аромати, коледна музика в магазина:ДА или НЕ?

В някои дър­жави тър­гов­ците гене­ри­рат до 40 % от годиш­ния си обо­рот в сед­ми­ците пред Коледа и Нова Година. С тази цел спе­ци­ли­зи­рани, уни­вер­сални и друг тип мага­зини пред­ла­гат на ауд­то­ри­ята си среда, в която да пре­вър­нат покуп­ките си в незаб­ра­вимо изжи­вя­ване на сети­вата. Избо­рът...

survey-1

Измерете лоялността на своите клиенти! Ето как…

Пос­лед­ните няколко пос­тинга комен­ти­раха темата за кли­ен­т­с­ката лоялност. В рам­ките на relational marketing лоял­ността е все още обект на мно­жес­тво изс­лед­ва­ния. Този пос­тинг пред­лага на супер­мар­кети и други тър­говци метод (въп­рос­ник), с който могат да изме­рят лоял­ността на сво­ите кли­енти като зави­си­мост между качес­т­вото на...

Страници:«12